Høringsutkast: forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark 2020–2030

Vi skal revidere den tidligere forvaltningsplanen for Østensjøområdet miljøpark fra 2007. I den forbindelse utarbeides det et nytt forslag til forvaltningsplan for perioden 2020–2030.

Østensjøområdet miljøpark og Østensjøvannet naturreservat ligger cirka fem kilometer fra Oslo sentrum og er et unikt område i byggesonen i Oslo. Miljøparken og naturreservatet ble opprettet for å bevare områdene fra et stadig sterkere utbyggingspress. Området omfatter i dag noen av de største gjenværende naturverdiene i Oslo.

I tillegg til det unike mangfoldet av natur- og kulturverdier i området er området også en meget populær rekreasjons- og aktivitetsarena. I tillegg finnes det flere idrettsanlegg i miljøparken med organiserte aktiviteter. 

Det reviderte forslaget til forvaltningsplan inneholder hovedkapitler som synliggjør områdets status og utfordringer, samt forslag til tiltak og skjøtsel i kommende planperiode. Den overordnede målsettingen er å sikre områdets mangfold av kvaliteter og verdier, samt videreføre og tilrettelegge for bruk og aktiviteter. Planforslaget består av to dokument; forvaltningsplanen som er hoveddokumentet og som vil danne grunnlag for det videre arbeidet med utvikling av miljøparken i planperioden, samt en egen tiltaksplan som oppsummerer og gir tiltakene en prioritering basert på betydningen de antas å ha for å oppnå målene for miljøparken. Det er i tiltaksplanen definert en rekke tiltak, både overordnede, strategiske og konkrete tiltak knyttet til fysisk tilrettelegging og utvikling.
 

De mest sentrale tiltakene som foreslås er å etablere et nytt sentralt plassert våtmarksenter, å etablere et eget forvaltningsorgan (fortrinnsvis med base i våtmarksentret), å foreta en omregulering av området, samt å gjennomføre ulike fysiske tiltak knyttet til bekkeåpninger, kanalisering av ferdsel og andre tilretteleggingstiltak. I tillegg kommer påkrevde vedlikeholdsprosjekter som blant annet omfatter turveier, rehabilitering av terskelkonstruksjoner, broer og bordganger, etablering av plattformer for tilrettelagt adkomst til vannet, samt ulike skiltings- og informasjonstiltak.

Se forslaget til revidert forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark 2020-2030 med tilhørende tiltaksplan her (PDF 16MB).

Frist for innspill

Fristen for å gi innspill til utkastet er 17. februar 2020 klokken 23:59.

Send inn innspill

Send innspill til postmottak@bym.oslo.kommune.no