Høring av forskrift for tilskuddsordning til tiltak mot plastforsøpling i Oslo

Bymiljøetaten sender med dette forslag til forskrift for tilskuddsordning til tiltak mot plastforsøpling i Oslo på høring. Frist: fredag 14. mai 2021.

Bakgrunn

I tråd med Oslo kommunes Handlingsplan mot plastforurensning 2019-2020 har Bymiljøetaten lyst ut midler gjennom støtteordninger som skal bidra til å styrke innsatsen for å minimere plast- og marin forsøpling i Oslo. Et bredt spekter av tiltak og bidragsytere har mottatt støtte.

Kommunen ser nå behovet for at ordningen blir en permanent løsning som skal hjemles i forskrift. Utkast til forskrift sendes nå på høring slik at interessenter har mulighet til å gi skriftlige innspill før forskriften trer i kraft.

Hvem kan uttale seg?

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke har mottatt høringen direkte fra Bymiljøetaten.

Høringsadresse og kontaktinformasjon

Høringsuttalelser skal sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no innen fredag 14. mai 2021, merket «20/28383 - Høring av forskrift for tilskuddsordning til tiltak mot plastforsøpling i Oslo». Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Kontakt

Kontaktperson i forbindelse med høringen er Eirik Okkenhaug i Klima- og miljøavdelingen som kan nås på e-post: eirik.okkenhaug@bym.oslo.kommune.no.  

Videre behandling av forskriften

Etter høringen vil BYM sende det endelige utkastet til forskrift til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel for videre behandling og innstilling til vedtak i bystyret.