Gi innspill til høringsutkast – Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030

Om høringsutkastet

Behovsplan for idrett og friluftsliv er et politisk styringsverktøy som synliggjør behovet for nye anlegg, arealer, turveier og områder til idrett og friluftsliv, samt behovet for oppgradering, rehabilitering og vern knyttet til disse anleggene og arealene. Høringsutkastet er Bymiljøetatens faglige anbefaling til Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030.

Bymiljøetatens utkast til Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030 er basert på tidligere vedtatte behovsplaner, samt innspill fra bydeler, etater, og idretts- og friluftsorganisasjoner. I tillegg er det gjort behovsvurderinger som bygger på Oslo kommunes befolkningsframskrivinger og aktivitetstall fra Oslo Idrettskrets, samt tilgjengelige data og analyser av aktivitet og bruk av anlegg. 

Turveier

Bymiljøetaten er nå i sluttfasen av sitt arbeid med revisjon av hovedturveier i byggesonen. I den forbindelse er det viktig å få innspill og kommentarer til forslaget. Det er ønskelig med forslag til strekninger, tilføyelser eller omlegginger. Til orientering er noen av de planlagte strekningene ikke fastsatt i detalj, men ment som fremtidig turdrag- prinsipptrasé. Forslaget er tilgjengelig som vedlegg 5 til behovsplanen, med bydelsvis oversikt over planlagte turveier. Du kan også se turveiene i vår kartløsning.

Høringsutkastet med vedlegg

Behovsplanen for idrett og friluftsliv 2021-2030 (PDF 10MB)

Frist for innspill

Fristen for å sende inn innspill er 19. april 2020.

Alle innspill sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no, og merkes med saksnummer “19/25940 Høring - Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030”.

Avtal møter med oss

I perioden fram til 19. april stiller Bymiljøetaten i møter og svarer på spørsmål der dette er ønskelig. Ta kontakt med de ansvarlige for behovsplanen for å avtale møter.

Idrett

Annette Øveraasen Lindman
E-post: annette.lindman@bym.oslo.kommune.no

Friluftsliv

Elisabeth Teinung
E-post: elisabeth.teinung@bym.oslo.kommune.no

Veien videre

Bymiljøetaten vil behandle innspillene og oversende endelig forslag til Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030 til Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel før sommeren 2020. 

Byrådsavdelingene behandler planen politisk og foretar budsjettmessige prioriteringer før byrådet legger fram sitt forslag til Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030, som del av budsjettforslaget for 2021, med sikte på bystyrebehandling i desember 2020.

Kontakt

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post