Drivere til ny kafé på Huk, Bygdøy.

Oslo Kommune ved Bymiljøetaten eier servicebygget på Huk og søker etter en virksomhet som kan drive kafédelen av bygget. Oslo kommune ønsker en solid, erfaren og motivert driver som kan gi publikum et godt serveringstilbud på Huk. Kaféen skal fremstå som et sted med en atmosfære av sommeridyll hvor alle besøkende kan føle seg velkomne, men skal også fungere som et helårstilbud.

Huk, Bygdøy

Huk ligger i fantastiske omgivelser på Bygdøy og er et populært turområde gjennom hele året. Huk er spesielt populært som badeplass om sommeren og på toppdager meldes det om 5000 besøkende. Veien ut til Huk er tilgjengelig både med offentlig transport, bil, til fots eller sykkel og passer dermed både unge, barnefamilier, turgåere og pensjonister svært godt. Tilbudet i kaféen vil dermed nå en stor brukergruppe.

Servicebygget og kafeen

Bymiljøetaten har bygget et helt nytt servicebygg på Huk som skal stå klart til sommersesongen 2021. Det nye servicebygget skal inneha offentlige toaletter, livreddergarderobe og kafé. Kafeen er vendt mot sør, mot Oslofjorden, med utsikt mot Nesodden i sør og Fornebu i vest.  Innvendig i kafédelen er det sitteplasser for cirka 25 personer.

Kafédelen er åpen med utstrakt bruk av glass. Slik blir kaféen tilgjengelig og synlig for alle som passerer til og fra stranden og transport. Det er valgt varige og robuste materialer som tåler den forholdsvis harde belastningen som kan forventes i og rundt bygget, og som med enkelt vedlikehold kan holdes pent i årenes løp. På varme dager med mye besøk kan store foldedører i glass åpnes slik at skillet mellom ute og inne reduseres, og køen kan gå ut gjennom de åpne foldedørene. Et stort overdekket uteareal innbyr til uteservering og uteopphold hele året. Dette utearealet bidrar til en tydeliggjøring av kaféen.

Kaféen skal være en helårsdestinasjon med enkel servering. Toalettdelen av bygget er åpen i sommersesongen, mens de to wc-ene som er universelt utformet (HC-toalett) er helårsåpne og plassert nærmest kafeen. Disse vil kunne fungere som kaféens gjestetoaletter.

Serveringsdisk og møblering i offentlig sone av kafeen leveres av Bymiljøetaten. Kjøkkenet blir utstyrt med angitt fastmontert utstyr. Utstyr utover vedlagte utstyrsliste besørges og bekostes av leietaker. Det er prosjektert inn fettutskiller til anlegget. Leietaker besørger og bekoster tømming av fettutskiller, herunder deponering av innholdet på godkjent deponi. Det lagt til rette for vaskesone i kjøkkenløsningen. Kjøkken er utformet for å møte krav fra Mattilsynet, og hele kafeen er godkjent av Arbeidstilsynet som arbeidsplass. Driver må selv stille med serveringsutstyr/løsøre, da dette ikke leveres av utleier. Det er ønskelig at engangsservice begrenses og plastservice tillates ikke.

Varelevering og avfallshåndtering

Varelevering er løst med inngang fra nordsiden. Søppel fra kaféen oppbevares i innvendig avfallsrom tilknyttet varemottaket.

Sikring av bygningen

Kaféen har et alarmsystem som skal driftes av driver. Det må avtales en kontaktperson med Bymiljøetaten angående driften av alarmsystemet.

Krav til åpningstider for kaféen

Kaféen på Huk skal holdes mest mulig åpent for publikum i sommersesongen. Med sommersesong menes perioden fra 01. mai til 30. september. Kaféen skal være åpen for allmennheten minst fem dager per uke på dagtid, herunder alle lørdager, søndager og helligdager/fridager. Åpningstider for publikum skal offentliggjøres på lett synlige steder. Kravet til bevertning gjelder uansett om dette fremstår som lønnsomt eller ikke for driveren av bevertningsstedet. Det er en forventning om økt bemanning i sommersesong i forhold til øvrige årstider. Kafeen skal være en helårsdestinasjon, men åpningstidene i vintersesong kan avvike noe fra sommersesong. Lokalene tillates ikke utleid til enkeltarrangementer.

Krav til drifter

Vi ønsker en driver som kan tilby variert og god servering til alle besøkende på Huk. Kaféen skal være et sted der besøkende kan kjøpe forfriskninger og enkle retter av god kvalitet, som kan tas med eller nytes på stedet. Som driver av serveringsstedet stilles det krav til godt omdømme og god kredittverdighet og referanser fra serveringsteder med godt renommé.

Tilbyder er selv ansvarlig for innhenting av serveringsbevilling og eventuelle andre tillatelser.

Leiekontrakt     

Oslo kommune ønsker et godt og langsiktig samarbeid med en driver av kaféen på Huk. Dette betinger at begge parter er tilfreds med samarbeidet. Leiekontrakten vil derfor ha en leietid på inntil fem år. Etter en periode på to år vil driver bli evaluert blant annet med hensyn til om driftskonseptet har lykkes, og om det foreligger vesentlige avvik i budsjettet i forhold til det som opprinnelig er oppgitt i søknaden. De første årene forutsetter utleier at driver bruker kapital til å etablere og profilere kiosken i markedet.

Omsetningsleien utgjør 10% av leietakers brutto årsomsetning eksklusive merverdiavgift per år. Med Leietakers årsomsetning menes den brutto omsetning som oppstår på grunn av den virksomhet som utføres i eller fra Leieobjektet, herunder omsetning fra eventuelt uteareal ved Leieobjektet som Leietaker leier av Oslo kommune, salg via internett eller annen IT-basert løsning. Med omsetning "via internett eller annen IT-basert løsning" menes omsetning som kan knyttes til Leieobjektet, blant annet varer eller tjenester bestilt av kunder/gjester på nett/telefon og/eller som hentes i Leieobjektet, eller bestillinger som gjøres på nett i Leieobjektet og betales, faktureres og/eller leveres fra Leieobjektet.

Leietaker besørger og bekoster drift og innvendig vedlikehold av bygningen, uteserverings-områdene, tekniske anlegg, kjøkkenutstyr og fast inventar. Leietaker må ivareta utearealer i tråd med forvaltningsplanen ved blant annet å fjerne søppel på uteområde, ikke innføre blomsterarter som frør seg selv osv. Utleier er ansvarlig for ytre vedlikehold.

Oppstartstidspunkt for driften av kaféen på Huk for sommersesongen 2021 fastsettes ved nærmere avtale.

Søknad om leiekontrakt

Søknad om leiekontrakt skal inneholde en utfyllende forretningsplan og et budsjett for driften av kaféen. Oslo kommune ønsker et driftskonsept med publikumsvennlig profil som fremhever de spesielle lokalene og beliggenheten.

Planen for driften skal blant annet inneholde:

 • En realistisk forretningsplan som beskriver helhetlig driftskonsept, herunder budsjett for driften av kaféen de første to årene inklusive finansieringsplan som også skal inkludere finansiering av videre drift ved vesentlig avvik fra budsjettet. Bankgaranti, eventuelt morselskapsgarantier, eller lignende vil kunne styrke søknaden.
 • Driftskonsept, herunder:
  • konsept for kaféen på Huk, herunder kafédrift og serveringstilbud, inklusive menyforslag
  • åpningstider/dager (både sommer- og vintersesong)
  • en kort beskrivelse av hvordan konseptet er miljøvennlig og bærekraftig, eksempelvis om råvarene dyrkes økologisk, kortreist, og om det brukes resirkulert materiale i serveringsutstyr mv, samt håndtering og minimering av avfall. Engangsservice i plast tillates ikke
  • det er på toppdager 5000 besøkende på Huk. Vi ønsker en kort beskrivelse av hvordan dere vil sikre rask betjening på hektiske dager i sommersesongen
  • annet som kan ha betydning for driften

Virksomhetsopplysninger

Søknaden skal også inneholde informasjon om søkers erfaring i form av:

 • Firmaattest fra foretaksregisteret og foretakets årsberetning fra siste år og årsregnskap de siste to årene
 • Kredittvurdering
 • CV for den/de personer som skal ha ansvar for henholdsvis administrativ drift og matfaglig drift av bevertningsstedet
 • Referanser (relevant for driften av bevertningsstedet)

Ved utvelgelse vil det bli lagt stor vekt på en helhetsvurdering med blant annet driftskonsept, kvalifikasjoner, referanse/referanseprosjekt, edruelighet og soliditet.

Oslo kommune ved Bymiljøetaten forbeholder seg retten til å kunne forkaste enhver søknad.

Befaring 

Det vil bli avholdt en befaring ved kaféen på Huk for interesserte. Nærmere beskjed sendes ut til alle som har meldt interesse innen fristen. På befaringen blir det anledning til å stille spørsmål.

Frist for å melde interesse er 30. mars 2021. 
Du melder interesse ved å sende e-post til maria.snerte@bym.oslo.kommune.no.

Befaring er et tilbud før man søker og er ikke et krav.

Søknadsfrist

Fredag 16. april 2021 klokken 15:00.

Søkaden sendes enten via post eller e-post. Søkand merkes «Drift av kafeèn på Huk».

Post: Oslo kommune, Bymiljøetaten, Postboks 636 Løren, 0507 OSLO
E-post: tilbud@bym.oslo.kommune.no

Fremdrift

 • 30. mars 2021: frist for å melde interesse
 • Avtale felles befaring
 • 16. april 2021: frist for innlevering av søknad
 • Uke 16-17: vurdering av konsept og eventuelle intervju
 • Uke 18: planlagt vedtak

Dokumenter

 

Kontakt

Maria Klokkersund Snerte

E-post