Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder.

Kommunalt risikobilde

Kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet.

For å kunne forbygge kriser og ha en god beredskap må vi først vite hvilke kriser som kan ramme byen vår. Kommunalt risikobilde er en samlet oversikt over risiko og sårbarheter som forteller oss hva vi må arbeide for å forebygge og hva vi må ha en beredskap for å håndtere.

Kommunalt risikobilde 2021 (PDF)

Vår strategi for en trygg by med robust beredskap er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel og kartfestet i kommuneplanens arealdel.

Finn kommuneplanen

Vi arbeider systematisk for en trygg by gjennom alle våre tjenester. Alt fra helsetjenester, skoler fritidstilbud, vedlikehold av bymiljø, klimatilpasningstiltak til byutvikling er en del av arbeidet med å forebygge uønskede hendelser.

Overordnet beredskapsplan

Beredskapen i kommunen er organisert i tre nivå der flere ressurser settes inn avhengig av hvor alvorlig en uønsket hendelse er.

Vi har kompetanse og materiell som er avgjørende i enhver form for krisehåndtering og store ressurser innen blant annet redning, helse, transport, sikkerhetstjenester, bydrift, drift av kritisk infrastruktur og eiendomstjenester.

Overordnet beredskapsplan for Oslo kommune (PDF 0,3MB).

I tillegg til vår overordnede beredskapsplan har alle våre virksomheter som bydelene, skolene, legevakten egne beredskapsplaner.

I en krise vil brannvesenet og legevakten sette i gang med akutt livreddende innsats. Skolene, barnehagene, hjemmehjelpstjenesten og sykehjemmene har egne planer for å kunne ivareta barn og brukere i en krise.

Etater med ansvar for kritisk infrastruktur som vannforsyningen har operasjonssentraler som overvåker driften kontinuerlig og setter inn tiltak umiddelbart dersom en uønsket hendelse oppstår.

Oslo kommune og politiet

I en krise bistår vi Oslo politidistrikt med alle våre ressurser for å redde liv og hindre skade.

Relevante lover og forskrifter

Kommunens beredskapsplikt er fastsatt i Sivilbeskyttelsesloven.

I tillegg er det krav til vår beredskap i flere lover og forskrifter som for eksempel Helseberedskapsloven, Folkehelseloven, Drikkevannsforskriften, Forskrift om kommunal beredskapsplikt, Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.