Til innhold

Kommuneplan

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunens styringssystem.

Bjørvika, Oslo (Illustrasjon: Millimeterpress)Bjørvika, Oslo (Illustrasjon: Millimeterpress)

Byrådets forslag til planstrategi 2016-2019 og planprogram

Byrådet har oversendt byrådssak 198/16 til bystyret, med forslag til planstrategi 2016-1019 og planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi.

Høring Planstrategi for Oslo 2016-2019 og planprogram for Kommuneplan 2017

Byrådet har laget et utkast til planstrategi for 2016-2019 og ønsker innspill. Hensikten er å styrke den demokratiske styringen av kommunens planlegging og peke ut retning for kommuneplan, økonomiplan og andre planer og strategier. Som en følge av dette skal kommuneplanens samfunnsdel revideres og en plan for dette sendes på høring samtidig.

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og hvordan den videre prosessen for arbeidet med revisjon av kommuneplanen er tenkt lagt opp.

Høringsuttalelser

Byrådet vedtok 23.06.2016 at utkastet sendes på høring og til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens § 4-1, 10-1 og 11-13. Frist for uttalelse var 26.08.2016. 

Innspillene som har kommet inn blir nå gjennomgått, og behov for justeringer vurderes.  Deretter går Planstrategi for Oslo 2016-2019 og planprogram for Kommuneplan 2017 videre til behandling i Bystyret, med mål om vedtak i løpet av høsten 2016.

Her kan du lese mottatte høringsuttalelser.

Kommuneplan 2015: Oslo mot 2030  Smart, trygg og grønn

Bystyret vedtok 23.09.2015 kommuneplanen «Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn» (sak 262/15). Les protokollen her.

Del 1

Samfunnsdel med tre satsingsområder: smart, trygg og grønn med tilhørende mål og satsinger, samt en byutviklingsstrategi som angir en fysisk utvikling av byen i samsvar med satsingsområdene.

Del 2

Juridisk arealdel som består av plankart, temakart, bestemmelser og retningslinjer, forutsigbarhetsvedtak, planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse, konsekvensutredning, liste over tidligere uregulert areal som nå har fått arealbruksformål, liste over areal som har fått endret arealformål, samt lister over planer som er helt eller delvis opphevet.

Arealdelen inneholder også en gjennomgang av planer i Marka for å bringe dem i samsvar med markaloven. Foreliggende kommuneplan er den første juridisk bindende arealdelen for alt areal i Oslo innenfor kommunens administrative grenser.

Oslotrender 2015

Byrådsavdeling for finans la 24.09.2015 frem Oslotrender 2015 (PDF, 8MB) med beskrivelser av viktige utviklingstrekk i kommunen og bysamfunnet.

Oslotrender 2015 spenner tematisk bredt og dekker alle kommunens sektorer og tjenesteområder.

Dokumentet er et viktig faktagrunnlag for den videre planleggingen av byens utvikling.

Tidligere kommuneplandokumenter

Om kommuneplanen som styringsdokument

I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen ha en samlet kommuneplan med en samfunnsdel og en arealdel (§ 11-1). 

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og som organisasjon. 

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og angi hovedtrekkene i arealdisponeringen. Arealdelens juridisk bindende dokumenter er plankart og planbestemmelser. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer som spesifiserer prioriterte planoppgaver fremover.

Kommuneplanen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge til grunn retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende årene eller mer, og revideres årlig. Budsjett og økonomiplan utgjør handlingsdelen for Oslos kommuneplan.