Planstrategi 2024–2027

Planstrategi for Oslo kommune 2024–2027 med planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.

Hvert fjerde år, innen ett år etter at et nytt bystyre er valgt, må kommunen utarbeide en planstrategi. Planstrategien skal fungere som et verktøy for bedre og mer behovsstyrt kommunal planlegging. Den skal hjelpe kommunen å prioritere hvilke planer som skal utarbeides og legge til rette for en helhetlig samfunnsutvikling.

Planstrategi 2024-2027 omtaler viktige føringer og prinsipper for planleggingen i Oslo kommune, som skal følges opp i videre planarbeid. Planprogrammet beskriver hvordan revideringen av kommuneplanens samfunnsdel skal gjennomføres.

I planstrategien er det identifisert seks samfunnsfloker, som er de største utfordringene Oslo kommune står overfor:

  • Klima- og naturkrisen
  • Den demografiske utfordringen
  • Fattigdom og økende ulikhet
  • Ungt utenforskap
  • Krevende boligmarked og bærekraftig by
  • Trusler mot trygghet og samfunnssikkerhet

Videre presenterer planstrategien nye grep og metoder for hvordan Oslo skal jobbe for å møte disse utfordringene i årene fremover.

Vedtatt planstrategi

Planstrategi for Oslo kommune 2024-2027 med planprogram ble vedtatt av bystyret 19. juni 2024.

Planstrategi 2024-2027 med planprogram (PDF)

Slik var høringsprosessen

Byrådets utkast til planstrategi

Byrådets utkast til planstrategi for Oslo 2024–2027 med planprogram var på offentlig høring i perioden 26. januar til 8. mars 2024.

Høringsinnspill

Totalt kom det inn 50 høringsinnspill til planstrategien. De fleste høringsinnspillene kom fra kommunens egne virksomheter og bydeler. I tillegg kom det innspill fra regionale instanser og enkelte interesseforeninger. Tematisk spenner høringsinnspillene bredt. Noen hadde konkrete forslag til endringer i planstrategien, eller konkrete forslag til planer som bør utarbeides. En del temaer og omtaler er justert, og enkelte forslag er tatt inn i den endelige planstrategien. Mange innspill er relevante for annet planarbeid i kommunen og vil tas med i det videre arbeidet.