Informasjon om beredskapssituasjoner og varsling ved kriser

Ved beredskapssituasjoner vil kommunen og nasjonale myndigheter gi informasjon på sine nettider. Informasjon vil også bli gitt gjennom NRK radio og TV. Ved en krise som innebærer akutt fare for liv og helse vil Politiet og kommunen varsle innbyggerne.

Beredskapssituasjoner og kriser

Ved en beredskapssituasjon er det viktig at du skaffer deg informasjon om hva som skjer og hva du skal gjøre. Følg med på kommunens og myndighetenes nettsider, radio og TV.

NRK har et særskilt ansvar for å gi informasjon til Norges befolkning ved nasjonale kriser. Den primære beredskapskanalen er NRK P1, men alle NRKs kanaler kan benyttes til å gi informasjon.

En radio
Bilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Som del av din egenberedskap bør du ha tilgang på en DAB-radio slik at du kan motta informasjon fra NRK. Det er en fordel om DAB-radioen kan gå på strøm også fra batterier.

Sivilforsvarets signalanlegg kan brukes til å gjøre befolkningen oppmerksom på å innhente informasjon. Sivilforsvaret sender da ut signalet «viktig melding – søk informasjon». Det er det samme signalet som du hører når anleggene testes to ganger i året.

Falske nyheter og desinformasjon

Vær bevisst på at enkelte aktører kan ha interesse av å spre feil eller villedende informasjon ved beredskapssituasjoner og kriser. Hensikten er å skape forvirring og frykt blant befolkningen. Formålet kan også være å spre mistillit til kommunens og myndighetenes håndtering av situasjonen.

Det er derfor viktig å utvise kildekritikk, særlig til informasjon du finner i for eksempel ikke-redaktørstyrte medier. Medietilsynet har tips til hvordan du kan sjekke om informasjon er falsk eller ikke.

Varsler fra Politiet

Ved beredskapssituasjoner som innebærer fare for liv og helse kan Politiet sende ut SMS-varsel til innbyggere som kan bli berørt av situasjonen. Politiet kan også benytte Nødvarsel for å gi viktig informasjon til innbyggerne om faresituasjoner.

Varsling fra kommunen

Oslo kommune kan også varsle befolkningen ved kriser som innebærer fare for liv og helse. Kommunen vil varsle både de som har adresse registrert i Oslo og andre som befinner seg i kommunen. Varsel sendes ut i form av talemelding til fasttelefoner og tekstmelding til mobiltelefoner.

Varsel gis på både norsk og engelsk. Varselet vil være en kortfattet melding med henvisning til hvor du kan finne mer informasjon om situasjonen, hva som skjer og hva du skal gjøre.

Kommunikasjon med familie, venner og kjente

Ved store kriser kan mobilnettet bli overbelastet av en voldsom økning i trafikk. Vi anbefaler derfor å holde kontakt med hverandre ved å sende SMS eller benytte nettbaserte meldingstjenester.

Noen mottar tekstmeldinger på en mobil
Bilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Hjelp ved bortfall av ekom

Dersom du trenger hjelp fra nødetatene, men elektronisk kommunikasjon (ekom) som mobilnett og internett er nede, kan du oppsøke nærmeste politistasjon, brannstasjon eller legevakt.