Høring - Utkast til strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov - Utbygging av heldøgns omsorgstilbud for eldre i Oslo - Rullering 2018-2028