Utkast til strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov - høring