Tilsynsutvalg 3 for hjemmetjenester

Ansvarsområde: Mottakere av hjemmetjenester fra Bydel Østensjø

Leder: Kyrre Johan Bentzen (SV)
Medlemmer: Liv Thorstensen (AP), Ann Elseth (FrP)
Varamedlemmer: Hanne Eldby (SV), Fredrik Engelstad Gullerud (AP) , Geir Olsen (V)

Tilsynet er et frivillig tilbud til brukerne. Det er opp til hver enkelt bruker, eventuelt i samråd med pårørende eller verge å ta kontakt med utvalget. Bruker avgjør om kommunikasjonen skal foregå i form av hjemmebesøk eller gjennom skriftlig eller muntlig kommunikasjon.

Om tilsynsutvalg

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynsutvalget skal føres protokoll fra hvert tilsynsbesøk. Protokollene legges fram til orientering for bydelsutvalget eller de utvalg som bydelsutvalget bestemmer.

Medlemmer

Kyrre Johan Bentzen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Leder av Tilsynsutvalg 3 for hjemmetjenester
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Liv Thorstensen (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg 3 for hjemmetjenester
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Ann Carnarius Elseth (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg 3 for hjemmetjenester
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Hanne Eldby (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Tilsynsutvalg 3 for hjemmetjenester

Fredrik Gullerud (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Tilsynsutvalg 3 for hjemmetjenester
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Geir Olsen (Venstre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg 3 for hjemmetjenester
Leder tilsynsutvalg 3 for hjemmetjenester
Kyrre Johan Bentzen
Telefon