Tilsynsutvalg 2 for boliger

Ansvarsområde: Bryn bolig, Grenda bolig, Oppsal torg bolig, Abildsø bolig, Ulsrudveien bolig, Høyenhall bolig, Solbergliveien bolig

Leder: Nina Hovda Johannesen (AP)
Medlemmer: Janne Magnussen (AP), Ingjerd Bøhaugen (R)
Varamedlemmer: Trond Eskeland (H), Marit Jacobsen (V), Vidar Vevik (H)

Tilsynsutvalg i institusjoner skal føre et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøk i året på hver institusjon. Tilsynsbesøkene må legges slik til rette fra institusjonene at de kan gjennomføres på tidspunkt som tilsynsutvalget fastsetter. Tilsynsutvalgets leder plikter å legge tilsynsbesøkene slik til rette tidsmessig at alle gis anledning til å utføre sitt ombudsverv.

Om tilsynsutvalg

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynsutvalget skal føres protokoll fra hvert tilsynsbesøk. Protokollene legges fram til orientering for bydelsutvalget eller de utvalg som bydelsutvalget bestemmer.

Kontakt

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Borgny Flatlandsmo

Medlem av Tilsynsutvalg 2 for boliger
Medlem av Østensjø eldreråd
Leder tilsynsutvalg 2 for boliger
Nina Hovda Johannesen (AP)
Telefon