Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynsrapporter Bydel Gamle Oslo

Medlemmer

Randi Reese (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Dag Langer Andersen, (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Nina Reim (Rødt)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Telefon

Tone Minerva Grenness (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Rådet for likestilling av funksjonshindrede
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Helle Gjetrang (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Erling Folkvord (Rødt)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten