Brannsikkerhet i eldre bygårder

3 500 gamle bygårder i Oslo kan ha for dårlig brannsikkerhet. Her kan du finne ut hvem som har ansvaret for brannsikkerheten og om tilsyn fra Brann- og redningsetaten.

De gamle bygårdene fra perioden mellom 1860 og 1930 er en viktig del av Oslos identitet og finnes særlig i de mest sentrumsnære bydelene. Sammenliknet med dagens byggestandard, har disse gamle bygårdene svak bygningskonstruksjon og manglende installasjoner.

Det vil si at en brann raskt kan spre seg fra en leilighet til en annen, fordi vegger og etasjeskiller ikke er brannsikre nok. I tillegg har mange av bygårdene bare én trappeoppgang. Hvis røyken og brannen sprer seg dit, vil beboernes eneste rømningsvei sperres.

Hvem har ansvar for brannsikkerheten i 1890-bygårdene?

Eier av bygården har som plikt å oppgradere brannsikkerheten. Oversikt over de vanligste eierformene finner du her:

Eierseksjonssameie

Et eierseksjonssameie er et boligselskap. Hvis bygården er eid av et eierseksjonssameie, er det styret i sameiet som har ansvaret for brannsikkerheten i bygården. Informasjon om hvem som sitter i styret i ditt sameie kan du finne på hjemmesiden til Brønnøysundregisteret.

Borettslag

Et borettslag er et boligselskap. Hvis bygården er eid av et borettslag, er det styret i borettslaget som har ansvaret for brannsikkerheten i bygården. Informasjon om hvem som sitter i styret i ditt borettslag kan du finne på hjemmesiden til Brønnøysundregisteret.

Boligaksjeselskap

Et boligaksjeselskap er et boligselskap. Hvis bygården er eid av et boligaksjeselskap, er det styret i aksjeselskapet som har ansvaret for brannsikkerheten i bygården. Informasjon om hvem som sitter i styret i ditt aksjeselskap kan du finne på hjemmesiden til Brønnøysundregisteret.

Leietaker

Hvis du leier en leilighet eller en seksjon i en bygård, finner du reglene om ditt og utleiers ansvar i husleieloven.

Tilsyn

Vi deler informasjon inn i tre deler, ut ifra hvilken situasjon din bygård står i:

  1. Vi har ikke hatt tilsyn.
  2. Vi har en pågående tilsynssak.
  3. Vi har hatt tilsyn og er ferdig med oppgraderingen.

Vi har ikke hatt tilsyn

Brann- og redningsetaten utfører tilsyn for å kontrollere om eier av bygården ivaretar sitt ansvar. Ved et tilsyn fra Brann- og redningsetaten vil bygården få påpekt eventuelle avvik. Etter tilsynet vil saksbehandler følge opp arbeidet med å forbedre avvikene.

Vi ber eiere av bygårder som ikke har hatt tilsyn om å ta kontakt med oss for å avtale dette. Henvendelser om tilsyn kan sendes på e-post til postmottak@bre.oslo.kommune.no.

Vi har en pågående tilsynssak

Nedenfor finner du informasjon om ulike temaer i en pågående tilsynssak.

Hva er en brannteknisk tilstandsvurdering?

Det første en eier bør gjøre etter å ha mottatt en tilsynsrapport er å innhente en brannteknisk tilstandsvurdering fra en brannrådgiver. En brannteknisk tilstandsvurdering skal vise hvilke krav som gjelder for bygget. Videre skal den beskrive tilstanden til bygget og sammenligne tilstanden opp mot kravene. Der tilstanden avviker fra kravene, skal tilstandsrapporten konkludere med tiltak som må utføres.

Lage en fremdriftsplan

Etter at eier har mottatt en brannteknisk tilstandsvurdering fra en brannrådgiver, må eier lage en fremdriftsplan. Dette kan også gjøres i samarbeid med brannrådgiver som utarbeidet den branntekniske tilstandsvurderingen.

Fremdriftsplanen bør inneholde konkrete datoer som viser når tiltakene skal være gjennomført. På bakgrunn av deres tidfestede fremdriftsplan gir vi dere en ny frist for å sende oss dokumentasjon på gjennomføringen og/eller en ny oppdatert fremdriftsplan over eventuelle tiltak som det gjenstår for dere å utbedre.

Dersom det oppstår forhold som gjør at dere ikke rekker å gjennomføre alle tiltakene i tråd med fremdriftsplanen, må dere ta kontakt med oss. I slike tilfeller kan dere be om utsatt frist for å kunne gi oss en skriftlig tilbakemelding.

Hva er tilfredsstillende dokumentasjon?

Eier har ansvar for å dokumentere alle tiltakene som gjennomføres i bygget. Firmaet som har utført en jobb i bygget må kunne gi dere skriftlig dokumentasjon på hva som har blitt installert og utbedret. Denne dokumentasjon skal dere kunne vise for Brann- og redningsetaten ved forespørsel.

Dokumentasjon kan for eksempel være bekreftelse fra utførende firma og faktura for utført arbeid. Bilder og bekreftelse fra eier på at tiltaket er gjennomført anses ikke som dokumentasjon, heller ikke generelle produktbeskrivelser og datablader.

Hvordan dokumentere tiltak som er søknadspliktige hos Plan- og bygningsetaten?

Flere branntekniske tiltak er søknadspliktige i henhold til plan- og bygningsloven. Eksempler på søknadspliktige tiltak er innstallering av slokkeanlegg, brannalarmanlegg, bytting av dører og rehabilitering av skorsteiner og fyringsanlegg. Vi presiserer at dette ikke er en uttømmende liste. For ytterligere veiledning og informasjon om hvilke tiltak dette gjelder, henviser vi til brannrådgivere og Plan- og bygningsetaten. For tiltak som er søknadspliktige må dere kunne fremvise ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten.

Vi har hatt tilsyn og er ferdig med oppgraderingen

Forskrift om brannforebygging stiller krav til eier om at det blir gjennomført et systematisk sikkerhetsarbeid som ivaretar den bygningstekniske brannsikkerheten i byggverket. Eier må sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer.

I tillegg er det viktig å ha en serviceplan på de installasjonene man har i bygget. Det kan innebære årlig kontroll på brannvarslingsanlegg, brannslanger, markeringslys og/eller sprinkler.

Kontakt oss

Har du har spørsmål om brannsikkerhet i bygårder, kontakt oss på e-post: postmottak@bre.oslo.kommune.no eller telefon 21 80 21 80.