Brannsikkerhet

Brannsikkerhet i egen bolig

Hvordan redusere brannfaren (PDF, 1MB)

​Les mer om brannsikkerhet i boligen din på nettsiden Sikker hverdag (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Brannsikkerhet i leiebolig

Er du usikker på om boligen du skal leie er godkjent og trygg å bo i? Ta med deg sjekkpunkter til trygg og sikker leiebolig så unngår du å havne i et ulovlig boforhold.

Bekymringsmeldinger

Når brannvesenet snakker om bekymringsfulle forhold, så mener vi forhold som potensielt kan føre til brann. Branntips.no er en nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold.

Brannsikring av skorstein og ildsted

Unngå pipebrann - fyr riktig. Se video av hvordan du fyrer riktig.

Borettslag og sameier

Borettslag og sameier regnes som virksomhet. Se hvilke krav som gjelder under "Næring".

Brannsikkerhet for utsatte grupper

Noen deler av befolkningen har større risiko for å forårsake en brann og omkomme i brann. Eldre, personer med psykiske- og fysiske funksjonshemminger og personer med rusproblemer er blant disse.

Sikkerhetssjekken er et viktig samarbeid mellom hjemmetjenesten i bydelene og Brann- og redningsetaten for å bedre brannsikkerheten hos brukerne av disse tjenestene. Alle som mottar hjemmetjenester skal få sikkerhetssjekk én gang i året.

Se videogjennomgang av sjekklista punkt for punkt på YouTube.

Veileder: Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper (PDF 0,8MB)

Brannsikring av eldre murgårder

3 500 gamle bygårder i Oslo kan ha for dårlig brannsikkerhet.

Her kan du finne ut hvem som har ansvaret for brannsikkerheten i gamle bygårder og om tilsyn

Her kan du finne ut hvem som har ansvaret for brannsikkerheten og om tilsyn fra Brann- og redningsetaten.

Brannsikkerhet i næringsbygg, borettslag og sameier

Alle som driver virksomhet i et næringsbygg, bygård og lignende, skal sette seg inn i hvilke krav som stilles til brannsikkerhet.

Borettslag og sameier regnes som virksomhet. Alle virksomheter har plikt til å jobbe systematisk med brannsikring.

Les mer om hvilke krav som stilles til en brannsikker virksomhet

Spesielle krav for et særskilt brannobjekt

Et særskilt brannobjekt er byggverk, områder, tunneler, virksomheter med mer, hvor brann kan føre til tap av mange liv. Dette gjelder også steder hvor brann kan føre til store skader på helse, miljø eller materielle verdier.

Særskilte brannobjekt har spesielle krav til organisatoriske tiltak. Vi fører faste tilsyn med disse objektene. Kommunen plikter å ha oversikt over alle særskilte brannobjekter.

Se Brann- og eksplosjonsvernloven § 13

Hvordan tilrettelegge for brannmannskaper?

For å sikre at redningsmannskapene våre kommer til hvis ulykken er ute, har vi laget en veileder. Denne er spesielt beregnet på involverte parter i bygg- og plansaker, for eksempel arkitekter, brannrådgivere, entreprenører, konsulenter og andre som driver bygg- og anleggsarbeid.

Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper (PDF)

Elbil – lading og sikkerhet

Se også: Byggteknisk forskrift med veiledning(Direktoratet for byggkvalitet)

Veiledere om brannsikkerhet

Veileder for brannsikkerhet i egen bolig, næringsbygg, borettslag og tilrettelegging for brannmannskap.

"Veiledning om oppgradering av dører" og "Brannteknisk notat om oppgradering av bygårder" er besluttet å utgå og gjelder ikke lenger.
Finner du ikke veilederen du lette etter, kontakt oss på postmottak@bre.oslo.kommune.no