Til innhold

Kommunalt frikort

Frikort skal sikre at personer med varig lav inntekt kan benytte seg av nødvendige helsetjenester.

Hva får du?

 • Du slipper å betale egenandel på behandling hos lege, psykolog, poliklinikk og røntgeninstitutt (fysioterapeut dekkes ikke). Det betyr at du ikke trenger å spare opp til egenandelstak 1 på statlig frikort.
 • Kortet dekker også egenandel på behandlingsreiser som dekkes av helseforetak, samt medisinsk utstyr og viktige legemidler på blå resept.
 • Når du har fått innvilget frikort får du automatisk tilsendt nytt ved årsskiftet.

Krav til søker

 • Du bor i Oslo.
   
 • Du eller din ektefelle eller samboer må i tillegg
  • ha bodd i Oslo sammenhengende de siste tre år, eller
  • ha bodd i Oslo til sammen fem av de ti siste år, eller
  • være flyktning som har kommet direkte til Oslo fra statlig mottak eller direkte fra annet land
    
 • Du har en av følgende ytelser fra folketrygden:        
  • varig uføretrygd
  • alderspensjon
  • pensjon til gjenlevende ektefelle
  • pensjon til tidligere familiepleier
  • annen offentlig tjenestepensjon
    
 • Du har en inntekt tilsvarende, eller mindre enn, folketrygdens minsteytelser for pensjonister og trygdede.  
  Med inntekt menes all inntekt det beregnes trygdeavgift av, samt kontantstøtte. Som inntekt regnes også 5 % av netto ligningsformue som overstiger kr 250 000.
   
 • For ektefeller/partnere/samboere gjelder følgende:
  • Dersom du mottar forsørgertillegg fra folketrygden, vil også din ektefelle få frikort.
  • Samlet inntekt og formue legges til grunn ved beregningen. Dersom kun du har en ytelse som kan gi rett til frikort, kan dere ha en samlet inntekt tilsvarende folketrygdens minsteytelser for ektepar.

Slik søker du

Hva skjer videre?

Du vil motta vedtak fra NAV om søknaden er innvilget eller avslått. Frikortet vil være vedlagt.

Dersom du har mistet ditt kommunale frikort, ring Velferdsetaten på telefon  950 84 162. 

Har du spørsmål om den statlige frikortordningen, kontakt Frikorttelefon 800HELSE (800 43 573) eller se Helsenorge.no for mer informasjon om egenandeler for helsetjenester.

Klage

Hvis du vil klage på vedtaket, sender du klagen til NAV-kontoret i bydelen din.