Startlån til å tilpasse bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Hva kan du søke om?

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

 • Det er viktig at du kontakter ergoterapitjenesten i bydelen din slik at de kan beskrive behovet for tilpasning før du innhenter priser på det som skal tilpasses.
 • Hvis du har behov for arkitektbistand for å komme frem til gode løsninger, kan Oslo kommune tilby dette.
 • Du kan også søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning.

Eksempler på hva du kan få støtte til:

 • Enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og større ombygginger for å tilrettelegge boligen
 • Tilpasse bad for dusjing rett på gulv
 • Tilpasse kjøkken til heve- og senkemekanismer på skap
 • Fjerne terskler
 • Bedre belysning
 • Andre endringer som er nødvendig for å kunne bli boende i boligen

Ved søknad vurderes det alltid om tilskudd skal gis i stedet for eller sammen med startlån. I vurderingen legges det vekt på din økonomiske situasjon og hvor nødvendig tilpasningen er for at du skal kunne bli boende i boligen.

Tilskudd til prosjektering og utredning

For å få utredet og kartlagt muligheter og begrensninger som finnes når det gjelder tilpasning av boliger som skal bidra til gode varige løsninger til nøkterne kostnader, kan det kan søkes om tilskudd til utredning og prosjektering.

Tilskudd til utredning, maks ½ G, kan benyttes til å kartlegge følgende forhold:

 • muligheter og begrensninger i eksisterende bolig
 • uteområder og atkomst
 • tilgjengelighet inne
 • arealbehov
 • innredning og brukbarhet
 • om bruker har økonomi til å finansiere tilpasningen selv, eller om det er behov for lån og/eller tilskudd fra kommunen

Tilskudd til prosjektering, maks ½ G, kan gis til dekning av:

 • kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig.

Krav til søker

 • Mennesker med funksjonsnedsettelser
 • Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Slik søker du om startlån til å tilpasse bolig

1. Du trenger disse vedleggene:

 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid
 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser
 • Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd
 • Dokumentasjon på all gjeld
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue
 • Leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig
 • Dokumentasjon på nødvendigheten av tilpasningen fra ergoterapeut eller annen relevant faginstans
 • Bekreftelse på at utleier godkjenner tilpasningene (hvis du leier bolig)

2. Send inn søknad

Hva skjer videre?

Boligkontoret behandler saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om det..

Tilskudd under ½ G kroner utbetales av bydelen. Det tas ikke pant på disse tilskuddene.

Ved tilskudd over ½​​​​​​​ G tar Intrum AS pant i boligen på vegne av Oslo kommune, dersom du eier boligen selv. Lån nedbetales etter ordinære betingelser, mens tilskudd nedskrives med 10 % per år.

Dersom du har fått innvilget lån og tilskudd fra kommunen til tilpasning av boligen, står Intrum AS for utbetaling, fakturering, purring, inkasso og besvarelse av generelle spørsmål om lånet.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligkontoret som har fattet vedtaket.