Hjelp til å skaffe eller beholde bolig

Noen har behov for hjelp til å finne bolig eller til å bli boende. Kommunen gir hjelp til å skaffe bolig eller til å beholde bolig til personer som trenger hjelp til å ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Hva kan du få hjelp til?

 • søke etter bolig du kan leie
 • søke bostøtte og andre tjenester knyttet til bolig
 • veiledning i personlig økonomi
 • veiledning for ikke å miste boligen du bor i
 • veiledning og bistand til å mestre å bo
 • søke lån og tilskudd til kjøp, utbedring eller refinansiering av bolig
 • søke lån og tilskudd til tilpasning av bolig på grunn av alder eller funksjonsnedsettelser
 • veiledning rundt det praktiske ved å kjøpe bolig
 • skaffe bolig med tilpasninger og hjelpetiltak hvis du trenger det på grunn av alder, funksjonsnedsettelser eller andre årsaker
 • annen veiledning om bolig

Hvem kan søke?

 • personer med lovlig opphold i Norge
 • personer som ikke har et sted å bo, som står i fare for å miste boligen sin eller som har en bolig som ikke er egnet til å bo i
 • personer som trenger hjelp til å skaffe eller beholde bolig

Hvis du er student eller du kan skaffe leid bolig selv eller spare til kjøp av bolig på egen hånd, er du ikke i målgruppa for hjelp til å skaffe eller beholde bolig.

Slik søker du

Du kan søke skriftlig eller muntlig til bydelen som du bor i.

Hvis du vil søke skriftlig, fyller du ut søknadsskjema og leverer eller sender det til bydelen du bor i. Har du en aktiv sosialsak hos NAV, velg den bydelen NAV-kontoret er i. Hvis du har andre tjenester fra bydelen, kan du be dem hjelpe deg med å levere en søknad.

Søknadsskjema for å søke om boligsosial bistand (PDF).

Hvis du vil søke muntlig, kan du ta kontakt med en av tjenestene i bydelen din og fortelle dem hva du vil be om hjelp til.

Dette må du legge ved søknaden din

 • Hvis du ikke har bolig, bør du legge ved bekreftelse på det. Det kan være bekreftelse fra døgnovernattingssted, institusjon, asylmottak, fengsel, eller et annet offentlig kontor som du mottar tjenester fra.
 • Hvis du er i ferd med å miste boligen du bor, i bør du beskrive hvorfor i søknaden. Du bør legge ved leiekontrakt.
 • Hvis du ikke har bolig som er egnet å bo i, bør du beskrive hvorfor i søknaden. Etter du har sendt inn søknad, kan du bli bedt om å levere dokumentasjon som viser hvorfor.
 • Hvis du ønsker at bydelen innhenter informasjon og dokumentasjon de trenger for å behandle søknaden din, kan du gi bydelen samtykke til å innhente opplysninger. Du må da benytte mal for samtykke som ligger her, og krysse av for hvilke opplysninger du samtykker til at de innhenter.

Samtykkeskjema (PDF)

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Hva skjer etter at du har sendt inn søknaden?

Du får en bekreftelse på at søknaden er mottatt i løpet av to uker.

Du får et skriftlig vedtak når søknaden din er behandlet. I vedtaket står det hvilken hjelp du får, og hvilken tjeneste som har ansvar for å hjelpe deg.

Hvis saksbehandlingen tar lenger enn én måned, får du beskjed om det.

Klage

Hvis du er uenig i vedtaket kan du klage. Klagefrist er tre uker fra du har mottatt vedtaket. I klagen må du skrive hva du klager på og informere om eventuelle nye opplysninger. Send klagen til det kontoret som har gitt deg vedtaket. Informasjon om mulighet for å klage og hvordan du gjør det, står i vedtaket.

Trenger du hjelp til å klage, kan du kontakte
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo.

Slik behandles dine personopplysninger

Her kan du lese hvordan Oslo kommune behandler dine personopplysninger

Mer informasjon og nyttige lenker

Hvis du ønsker mer informasjon kan du henvende deg til bydelen din.

Lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet (boligsosial lov på lovdata.no)