Om barnehagetilbudet

Barnehagen er et pedagogisk tilbud for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen er den første delen av utdanningsløpet, og skal ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring.

Kvalitet og innhold

Med utgangspunkt i rammeplanen lager barnehagen en årsplan. I årsplanen kan du lese om hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek og læring i samarbeid med barnas hjem. Barnehagens årsplan finner du på nettsiden til den enkelte barnehagen.

Ulike typer tilbud

Oslo har cirka 750 barnehager. Barnehagene har ulik organisering, størrelse, pedagogisk profil og eierskap. Over halvparten av barnehagene er private. Noen barnehager legger spesiell vekt på for eksempel friluft, kunst eller musikk. Andre barnehager velger å følge en etablert pedagogisk retning som for eksempel Montessori- eller Steinerpedagogikk. I tillegg til de vanlige kommunale og private barnehagene, finnes disse tilbudene i Oslo:

  • Familiebarnehage
    En barnehage i private hjem. Det er ikke et krav om at de ansatte skal ha pedagogisk utdanning, men assistentene i familiebarnehagen skal motta veiledning av en barnehagelærer. Familiebarnehager har inntil 10 barn, som regel opptil 3 år.
  • Åpen barnehage
    Et leketilbud for barn i barnehagealder. Barna har ikke har fast plass, men kan komme sammen med en omsorgsperson når de ønsker innenfor barnehagens åpningstid.
    Se liste over alle åpne barnehager i Oslo.

Dagmamma er privat barnepass. Det ingen formelle kvalifikasjoner eller opplæring som kreves for å bli dagmamma. For dagmammaer som passer tre barn eller flere (inkludert egne barn) gjelder kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det betyr blant annet at de må ha godkjenning fra kommunen. Det er bydelene som behandler søknader om godkjenning av dagmammavirksomheter. Lurer du på om en dagmamma har godkjenning, kan du kontakte bydelen.

Om barnehagen