Tilsyn av barnehager

Kommunen skal føre tilsyn med at alle kommunale og private barnehager følger bestemmelsene i barnehageloven og forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Kommunen fører også tilsyn med barnehagens innhold og kvalitet.

Bydelene er ansvarlige for å gjennomføre tilsyn

Det er bydelene som er ansvarlige for å gjennomføre tilsynet med barnehagene. Tilsyn kan føres gjennom skriftlig dokumentasjon fra barnehagene og gjennom tilsynsbesøk i barnehagen. Det er ikke bestemt hvor ofte og hvordan tilsynet skal gjennomføres.

Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet kan kommunen gi pålegg om at dette skal rettes opp innen en gitt frist. Dersom fristen ikke overholdes, kan kommunen stenge av barnehagen for en periode. Dersom forholdene ikke lar seg rette kan bydelen vedta at barnehagen stenges permanent.

Barnas helse og miljø i barnehagen

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger har som overordnet formål å bidra til at miljøet i barnehager, skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpsordninger fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges.

Forskriften skal sikre at hensynet til barn og elever blir ivaretatt allerede ved planlegging av nye barnehager og skoler, ved vesentlige endringer av eksisterende barnehager og skoler og ved den daglige driften. Det er virksomhetens eier som har ansvar for at kravene i forskriften blir oppfylt.

I henhold til forskriftens § 15, skal virksomheten være godkjent av kommunen. Godkjenningssøknad skal inneholde dokumentasjon på hvordan virksomheten skal etableres, bygges og drives i samsvar med forskriften.

Er du misfornøyd med barnehagen?

Vil du vite mer?