Tilsyn av barnehager

Kommunen skal føre tilsyn med at alle kommunale og private barnehager følger bestemmelsene i barnehageloven og i forskrift om miljørettet helsevern. Kommunen fører også tilsyn med barnehagens innhold og kvalitet.

Bydelene er ansvarlige for å gjennomføre tilsyn

Det er bydelene som er ansvarlige for å gjennomføre tilsynet med barnehagene. Tilsyn kan føres gjennom skriftlig dokumentasjon fra barnehagene og gjennom tilsynsbesøk i barnehagen. Det er ikke bestemt hvor ofte og hvordan tilsynet skal gjennomføres.

Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet kan kommunen gi pålegg om at dette skal rettes opp innen en gitt frist. Dersom fristen ikke overholdes, kan kommunen stenge av barnehagen for en periode. Dersom forholdene ikke lar seg rette kan bydelen vedta at barnehagen stenges permanent.

Barnas miljø i barnehagene

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern omhandler blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, hygieniske forhold, internkontroll og andre helsemessige faktorer. Barn skal beskyttes mot risiko i barnehagen, og har rett til et helsefremmende miljø. Det er bydelens helsetjeneste som fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.Andre instanser som kan føre tilsyn med barnehagene

Brannvesenet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn med barnehagene innenfor sitt område. I tillegg føres det tilsyn med barnehagenes uteområde etter forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

Er du misfornøyd med barnehagen?

Vil du vite mer?