Språkarbeid

Å gi tilgang til språket er en av de viktigste oppgavene til alle som jobber i barnehage. Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barns utvikling. Å støtte barns språkutvikling er en av barnehagens kjerneoppgaver.

Krav til språkarbeid

Barnehagene skal:

  • gi god språkstøtte og oppfølging til alle barn, Oslos barnehagebarn kommer til barnehagen med ulike sosiokulturelle forskjeller og livserfaringer og skal ha like muligheter til å inkluderes i felleskapet.
  • ha medarbeidere med gode norskferdigheter og kunnskap om barns språkutvikling.
  • samarbeide med foresatte for å støtte barnets språkutvikling.
  • gjennomføre en årlig vurdering av barnehages språkmiljø og analysere hvilke områder barnehagen skal prioritere i barnehagens språkarbeid.
  • informere skolen om innholdet i oppfølgingsplanen for barn som har en pågående plan ved overgang fra barnehage til skole, forutsatt samtykke fra foresatte.

Kvalitetsstandarder og veiledere

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen