Språkarbeid

Å gi tilgang til språket er en av de viktigste oppgavene til alle som jobber i barnehage. Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barns utvikling. Å støtte barns språkutvikling er en av barnehagens kjerneoppgaver.

Krav til språkarbeid

Barnehagene skal:

  • gi god språkstøtte og oppfølging til alle barn, Oslos barnehagebarn kommer til barnehagen med ulike sosiokulturelle forskjeller og livserfaringer og skal ha like muligheter til å inkluderes i felleskapet.
  • ha medarbeidere med gode norskferdigheter og kunnskap om barns språkutvikling.
  • samarbeide med foresatte for å støtte barnets språkutvikling.
  • gjennomføre en årlig vurdering av barnehages språkmiljø og analysere hvilke områder barnehagen skal prioritere i barnehagens språkarbeid.
  • informere skolen om innholdet i oppfølgingsplanen for barn som har en pågående plan ved overgang fra barnehage til skole, forutsatt samtykke fra foresatte.

Kvalitetsstandarder og veiledere

Om barnehagen