Personalet i barnehagene

Voksentetthet

Alle barnehager skal minst ha:

  • én ansatt per tre barn under tre år i barnehagen.
  • én ansatt per seks barn over tre år i barnehagen.

Barn regnes som 3 år fra august det året de fyller 3 år.

Bemanningsavtalen for de kommunale barnehagene sier også at alle barn skal tilhøre en gruppe, avdeling eller lignende. Barnegruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. Gruppene bør som hovedregel ikke være større det antall barn som krever mer enn fire voksne i grunnbemanning. Organiseringen må ivareta barnas behov for tilknytning.

Utdanning og kompetanse

Alle barnehager skal minst ha:

  • én pedagogisk leder per 7 barn under tre år.
  • én pedagogisk per 14 barn over tre år.

Bemanningsavtalen for de kommunale barnehagene har et mål om 50 prosent barnehagelærere.

Ledere i barnehagen

Alle barnehager skal ha en styrer som er barnehagelærer, eller har annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Barnehagens ledelse kan organiseres på ulike måter.

Barnehagens styrer og de pedagogiske lederne er ansvarlige for planlegging, dokumentasjon, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og innhold.

Pedagogiske ledere skal ha utdanning som barnehagelærer, eller ha annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi midlertidig dispensasjon fra kravet om utdanning for pedagogisk leder og styrer. Mange av de som har dispensasjon har annen pedagogisk utdanning som tilfører barnehagene viktig kompetanse.

Andre ansatte

Det er ingen krav om formell kompetanse for andre ansatte i barnehagen, men en økende andel har fagutdanning som barne- og ungdomsarbeidere eller annen relevant utdanning.

Den kommunale grunnbemanningsavtalen har et mål om 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere. Alle ansatte må legge frem politiattest for å arbeide i barnehagen.

Krav til norskferdigheter

For nyansatte i kommunale barnehager skal det stilles krav til bestått videregående opplæring. Ansatte som ikke har videregående opplæring fra Norge, Sverige og Danmark kan ansettes hvis de kan dokumentere at de behersker norsk på minimum nivå B1 på alle delprøver.

Klage på barnehagen

Les hva du kan gjøre hvis du er misfornøyd med barnehagen.

Veien videre

Du finner nøkkeltall fra den årlige rapporteringen om de ansattes utdanningsnivå på barnehagefakta.no.

Om barnehagen