Mobbing i barnehagen

Alle barnehager har et ansvar for å forebygge, avdekke og forhindre ekskludering, krenkende atferd og mobbing i barnehagene.

Hva er mobbing i barnehagen?

Mobbing av barn i barnehage er handlinger fra voksne eller andre barn som krenker barns opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet. Det kan for eksempel være:

  • Verbal mobbing (si stygge ting)
  • Fysisk mobbing (slå, sparke)
  • Utestengelse (et barn holdes utenfor)

Voksne kan også krenke barn med ord og handlinger dersom kommunikasjonen og relasjonen med barna ikke preges av respekt og toleranse.

Opplever ditt barn ekskludering eller krenkelser i barnehagen?

Hvis du mistenker eller opplever at ditt barn blir mobbet, ta kontakt med barnehagens ledelse. Barnehagen er pliktig til å undersøke og gripe inn raskt.

Partnerskap mot mobbing

I partnerskap mot mobbing forplikter barnehagene, andre kommunale virksomheter og frivillige organisasjoner seg til en innsats slik at alle barn opplever trygghet og inkludering på alle areaer. Se dokumentet partnerskap mot mobbing (PDF)

Barnehagemiljø

Barnehageloven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag.

Les mer om hvordan barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt(udir.no)

Rundskriv og annet relatert innhold til paragrafer og kapitler i barnehageloven (udir.no)

Slik klager du på barnehagen

Les mer om hvordan du klager på barnehagen.