Bydel Sagenes "Lovisaprisen"

Frist for å nominere

Forslagsfrist i 2024 er 11. april. Begrunnet forslag sendes til postmottak@bsa.oslo.kommune.no. Alle med tilhørighet til bydelen kan fremme forslag på kandidater.

Kriterier for prisen

Prisen tildeles for fremragende arbeid med å bedre det fysiske miljøet i bydelen og/eller for fremragende sosialt/kulturelt arbeid i bydelen. Bydelens ansatte eller valgte politikere kan ikke motta prisen dersom disses ordinære virkefelt inngår som en vesentlig del av begrunnelsen.

Om prisen

Lovisaprisen er Bydel Sagenes miljø- og kulturpris. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, forretninger, bedrifter, menigheter, offentlige og private institusjoner, organisasjoner, foreninger og lag tilhørende Bydel Sagene. På vegne av bydelsutvalget utpeker arbeidsutvalget en prisvinner.

Arbeids­utvalgets medlemmer kan selv foreslå kandidater. Dersom arbeidsutvalget ikke finner å kunne innstille noen av de foreslåtte kandidatene, kan utvalget også velge å ikke dele ut prisen.
Opplysninger og dokumenter vedrørende forslag til kandidater, herunder forslagsstillers navn, unntas offentlighet. Navnet på prisvinneren og begrunnelse for tildelingen offentliggjøres.

Tidligere mottakere av Lovisaprisen