Utlysning drift av aktivitetssenter i Bydel Grünerløkka

Vi utlyser drift av aktivitetssenter for mennesker med psykisk lidelse og eller rusutfordringer i Bydel Grünerløkka

Søknadsfrist

29. desember 2020.

Kort om tilskuddet

Aktivitetssentret er er en del av bydelens tiltakskjede for mennesker med psykisk lidelse og eller rusutfordringer i bydel Grünerløkka og skal være et satsningsområde for et helsefremmende og forebyggende tiltak innenfor målgruppen. Aktivitetssentret skal også drive med oppsøkende virksomhet i bydelens boliger.

Bydel Grünerløkka utlyser med dette tilskudd fra 01.04.2021, med formål drift av møteplass for psykisk syke og eller mennesker med rusutfordringer. Beløpet som er satt av for 2021 er totalt på kr 3 654 850. Lokalene leies av bydelen og stilles til rådighet for drifter etter nærmere avtale.

Tilskuddet deles ut for tre år av gangen med forbehold om årlige budsjettvedtak i Bydelsutvalget.

Hvem kan søke?

Ideelle organisasjoner herunder menigheter. Etter tildeling skal det fremgå på søkerens hjemmeside at møteplassen er støttet av Bydel Grünerløkka.

Tildelingskriterier

Ved tildeling av tilskudd legges det vekt på om organisasjonen:

 • gir et tilbud som er åpent for alle mennesker med psykiske lidelser og eller rusutfordringer i Bydel Grünerløkka
 • kan dokumentere god kvalitet og gode resultater
 • har en god organisasjonsdrift
 • utfyller tilbud i regi av kommunen eller andre organisasjoner
 • stimulerer til frivillig innsats
 • bidrar til hjelp til selvhjelp
 • fremmer brukermedvirkning
 • legger til rette for godt samarbeid med øvrige tjenester i Bydel Grünerløkka
 • utvikler digital tjenestetilbud som komplementerer fysiske tilbud
 • legger til rette for tilbud om helseveiledning
 • har tilbud om aktivitet på kveldstid

Fullstendige retningslinjer – forskrift om tildeling av tilskudd til drift av seniorsenter i bydel

Slik søker du

 1. Logg inn og fyll ut søknadsskjema

Etter at du har sendt søknaden

 1. Bekreftelse

  Søknaden blir registrert og du får opp en kvittering på skjermen. Du får også en kopi av den innsendt søknaden på e-postadressen du har oppgitt.

  Du kan også se innsendingene dine i Søknad og skjema.

 2. Behandling av søknaden

  Alle får svar på søknaden i løpet av to uker etter at søknaden er sendt. Tilskudd innvilges ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av søknaden basert på tilskuddsordningens formål, og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

 3. Utbetaling

  Tilskuddsmottaker må sende skriftlig anmodning om utbetaling etter at vedtak om tilskudd er mottatt. Tilskuddet bortfaller dersom det ikke er anmodet om utbetaling innen 31. desember samme år som tilskuddet gjelder for i henhold til fattet vedtak.

  Årsregnskap og revisors beretning bes oversendes innen 31. mars og skal senest være mottatt av kommunen innen 31. mai etter regnskapsåret.

Klage

Vedtak om tildeling av tilskuddet er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd. Klagen skal sendes bydelen innen tre uker fra det tidspunkt underretning om et vedtak er kommet frem til søkeren.

Klage kan sendes til postmottak@bga.oslo.kommune.no.

Kontakt

Gunhild Angell
E-post: gunhild.angell@bga.oslo.kommune.no