Tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring 2022

Frist for å søke

Søknadsfristen er utløpt. Neste søknadsfrist forventes å bli i november 2022.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningens formål er å støtte sivilsamfunnets innsats for likestilling og likeverd, og motarbeide diskriminering, negativ sosial kontroll og vold mot kvinner. Ordningen skal legge til rette for at sivilsamfunnet bidrar til at Oslo er en åpen, inkluderende og tolerant by med likeverd, likestilling og feminisme som viktige verdier

Kriterier for å søke

Hva kan det søkes støtte til?

Løpende tiltak, tidsavgrensede prosjekter eller enkeltstående arrangementer:

 • som fremmer formålet med tilskuddsordningen,
 • som skal gjennomføres i Oslo og
 • som har kvinner bosatt i Oslo som målgruppe

Tilskuddsmidlene skal brukes til aktiviteter i 2022

Hvem kan søke?

 • Frivillige og kvinnepolitiske organisasjoner
 • Aksjoner ledet av og for kvinner

Det gis ikke tilskudd til tiltak og organisasjoner som har et kommersielt formål

Prioriteringer

Vi vil prioritere tiltak, prosjekter og organisasjoner som:

A. styrker empowerment og organiserer selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking

B. verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet

C. forebygger negativ sosial kontroll, æresvold og vold i nære relasjoner

D. støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser

E. motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet


Oslo kommune vil prioritere større prosjekter hvor det er samarbeid mellom aktører, og søkere som kan vise til erfaring fra nettverk og arenaer for kunnskapsformidling.

Kommunen vil se søknader i sammenheng med fordeling av tilskudd fra andre tilskuddsordninger

Fullstendige retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til likestilling og kvinnefrigjøring (Pdf)

Du søker her

 1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsfristen er utløpt.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Velferdsetaten tar imot og vurderer søknadene.

  Velferdsetaten gir sin anbefaling om fordeling av midler til Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

 2. 2Byråden vedtar fordelingen av tilskudd

  Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester fatter vedtak om fordeling i Byrådens sak

 3. 3Svar på søknaden

  Alle søkere kan forvente å få svar på søknaden sin innen 15. mars 2022.

Krav om rapportering for tilskuddsmottakere 2021

Organisasjoner som mottok tilskudd i 2021 skal levere rapport og regnskap for bruken av midlene innen 1. februar 2022. 

Når du skal rapportere, må du først gå inn på organisasjonens søknad for 2021 i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".
 

Tildelinger

Har du behov for mer informasjon om tilskuddsordningen?
 

Vanlige spørsmål og svar - Tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring.

Kontaktinformasjon for spørsmål


Margrethe Siem 
E-post: margrethe.siem@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 917 29 637

Ingerd Semb
E-post: ingerd.semb@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 997 96 088

Bodil Fremstad
E-post: bodil.fremstad@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 415 87 122

Amina Hassan
E-post: amina.hassan@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 458 00 933

For tekniske spørsmål om innsending av søknad:
Lars Mannsåker
E-post: lars.mannsaker@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 934 53 580


Eller kontakt seksjonen på epost eller telefon:

Velferdsetaten, seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner
E-post: tilskudd@vel.oslo.kommune.no 
Telefon: 952 66 650