Tilskudd, legater og stipend

Tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring

Frist for å søke

Søknadsfristen har gått ut.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningens formål er å støtte sivilsamfunnets innsats for likestilling og likeverd. Ordningen støtter tiltak, prosjekter og aksjoner hvor kvinner organiserer seg for å bekjempe diskriminering, trakassering og andre former for kvinneundertrykking. 

Det er satt av 5 millioner kroner til tilskuddsordningen i 2020. Midlene skal dekke utgifter knyttet til aktiviteter i 2020.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Frivillige og kvinnepolitiske organisasjoner og tiltak, prosjekter og aksjoner ledet av og for kvinner.

Prioriteringer

Vi vil prioritere tiltak, prosjekter og organisasjoner som:

  • bidrar til empowerment, og organiserer selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking
  • verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet
  • forebygger negativ sosial kontroll, æresvold og vold i nære relasjoner
  • støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser
  • motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet

Vi prioriterer støtte til større prosjekter hvor det er samarbeid mellom aktører, og søkere som kan vise til erfaring fra nettverk og arenaer for kunnskapsformidling.

Vi vil se søknadene i sammenheng med fordeling av tilskudd fra andre tilskuddsordninger.

Fullstendige retningslinjer for tilskudd, rapport og regnskap (PDF 0,1MB)

Slik søker du

  • 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

    Søknadsfristen har gått ut. 

Etter at du har sendt søknaden