Tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring 2024

Frist for å søke

Søknadfristen for tilskudd 2024 er passert. Neste søknadsfrist forventes å bli i november 2024.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningens formål er å støtte sivilsamfunnets innsats for likestilling og likeverd, og motarbeide diskriminering, negativ sosial kontroll og vold mot kvinner. Ordningen skal legge til rette for at sivilsamfunnet bidrar til at Oslo er en åpen, inkluderende og tolerant by med likeverd, likestilling og feminisme som viktige verdier.

Har du behov for veiledning på søknadsskriving? Ta direkte kontakt på e-post med en saksbehandler - du finner navn og e-postadresser nederst på siden.

Kriterier for å søke

Hva kan det søkes støtte til?

Løpende tiltak, tidsavgrensede prosjekter eller enkeltstående arrangementer:

 • som fremmer formålet med tilskuddsordningen,
 • som skal gjennomføres i Oslo og
 • som har kvinner bosatt i Oslo som målgruppe

Tilskuddsmidlene skal brukes til aktiviteter i 2024.

Hvem kan søke?

 • Frivillige og kvinnepolitiske organisasjoner
 • Aksjoner ledet av og for kvinner

Det gis ikke tilskudd til tiltak og organisasjoner som har et kommersielt formål.

Prioriteringer

Vi vil prioritere tiltak, prosjekter og organisasjoner som:

A. styrker empowerment og organiserer selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking

B. verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet

C. forebygger negativ sosial kontroll, æresvold og vold i nære relasjoner

D. støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser

E. motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet

Oslo kommune vil prioritere større prosjekter hvor det er samarbeid mellom aktører, og søkere som kan vise til erfaring fra nettverk og arenaer for kunnskapsformidling.

Kommunen vil se søknader i sammenheng med fordeling av tilskudd fra andre tilskuddsordninger.

Fullstendige retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til likestilling og kvinnefrigjøring (PDF)

Vanlige spørsmål og svar - Tilskudd til likestilling og kvinnefrigjøring (PDF)

Du søker her

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsskjema blir publisert her.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Velferdsetaten tar imot og vurderer søknadene.

  Velferdsetaten gir sin anbefaling om fordeling av midler til Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

 2. Byråden vedtar fordelingen av tilskudd

  Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester fatter vedtak om fordeling i Byrådens sak

 3. Svar på søknaden

  Alle søkere kan forvente å få svar på søknaden sin innen utgangen av mars 2024.

Krav om rapportering for tilskuddsmottakere 2023

Organisasjoner som mottok tilskudd i 2023 skal levere rapport og regnskap for bruken av midlene innen 1. februar 2024. For tilskudd på kr 200 000 og mer skal det også leveres rapport for avtalte kontrollhandlinger (revidert regnskap) signert av registrert eller statsautorisert revisor, innen 31. mars 2024.

Når du skal rapportere, må du først gå inn på organisasjonens søknad for 2023 i meldingsboksen Dine skjemaer, og velge "Rapport og regnskap".

Tildelinger

Har du behov for mer informasjon om tilskuddsordningen?

Se presentasjonen fra informasjonsmøtet 7.11.2023

Kontaktinformasjon for spørsmål

Margrethe Siem
E-post: margrethe.siem@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 917 29 637

Ingerd Semb
E-post: ingerd.semb@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 997 96 088

Bodil Fremstad
E-post: bodil.fremstad@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 915 13 803

For tekniske spørsmål om innsending av søknad:
Lars Mannsåker
E-post: lars.mannsaker@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 934 53 580

Eller kontakt seksjonen på epost:

Velferdsetaten, Seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner
E-post: tilskudd@vel.oslo.kommune.no