Tilskudd til private idrettsanlegg

Tilskuddsordningen skal bidra til økt kapasitet og bredde i Oslos idrettstilbud, gjennom å stimulere bygging av private idrettsanlegg.

Frist for å søke

7. juli 2024.

Kort om tilskuddet

For 2024 er det ikke satt av noen friske midler, men det overføres ca. 34,9 millioner kroner fra i fjor.

Ordningens målgruppe er idrettslag og andre private aktører som skal bygge nye idrettsanlegg, utvide kapasitet eller rehabilitere eksisterende anlegg i Oslo kommune.

 • Med idrettslag og andre private aktører menes frivillige aktører som i all hovedsak driver ikke-kommersielt, og som derfor blir godkjent som mottakere av spillemidler, og som vil ha krav på refusjon av merverdiavgift.
 • Med idrettsanlegg menes anlegg som kan godkjennes for mottak av spillemidler.

Hva du kan få tilskudd til

Vi kan gi tilskudd til bygging av nye idrettsanlegg, utvidelse av kapasiteten eller rehabilitering av eksisterende anlegg. Ordningen omfatter kommunalt tilskudd til delfinansiering av anlegget og kommunal garanti.

Kriterier vi vurderer etter

 • Idrettsanlegget dekker et behov i området, enten som et nytt anlegg, utvidelse av kapasiteten eller rehabilitering av eksisterende anlegg.
 • Idrettsanlegget utløser rett til spillemidler og refusjon av merverdiavgift.
 • Søker har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre prosjektet og til videre drift og ivaretakelse av anlegget, forutsatt at søknaden om tilskudd innvilges.
 • Idrettsanlegget holdes åpent for allmenn idrettslig virksomhet og stilles til disposisjon for Oslos innbyggere.

Det gis ikke tilskudd til drift av idrettsanlegg.

Forskrift

Forskrift om tilskudd til realisering av private idrettsanlegg i Oslo kommune (PDF)
(Med forbehold om at ny forskrift vedtas av bystyret over sommeren).

Slik søker du

 1. Finn fram vedlegg

  • fremdriftsplan med beregnet start- og avslutningstidspunkt for prosjektet
  • dokumentasjon for idrettsanleggets eierforhold
  • vedtektene og siste årsregnskap til søkers organisasjon
  • dersom selve idrettsanlegget har eller får en egen organisasjon som ikke er søkeren, skal vedtektene til denne legges ved
  • dokumentasjon om at anlegget er eller vil bli forsikret
  • en fullstendig budsjett- og finansieringsplan for prosjektet, inkludert driftsbudsjett for det ferdigstilte idrettsanlegget
  • vedtatt reguleringsplan for området der idrettsanlegget skal ligge
  • bekreftelse fra eier av idrettsanlegget om at kriteriet i § 5 bokstav d skal oppfylles
  • dokumentasjon på eiendomsrett eller feste- eller leierett/avtale til grunnen som tilfredsstiller kravene til å få innvilget spillemidler
  • dokumentasjon på ekstern kvalitetssikring ved bygging av nye anlegg over beløpsgrensen i anskaffelsesforskriften § 1-3


  Kommunen kan stille ytterligere krav til dokumentasjon og opplysninger i kunngjøringen og i søknadsskjemaet. Krav ut over det som fremgår av forskriften, informeres det om på kommunens nettsider.

 2. Logg inn, fyll og og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Saksbehandler kontakter deg

  Innen fire uker etter at fristen har gått ut, vil en saksbehandler kontakte deg, slik at vi kan samarbeide videre.

 2. Behandling av søknader

  Bymiljøetaten behandler innkomne søknader og avgir innstilling til byrådsavdeling for Kultur- og næring. Endelig vedtak fattes av byråden.

 3. Motta svar på søknaden

  Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Den sender du til postmottak@bym.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket.

Kontaktinformasjon

Kontakt Bymiljøetaten på postmottak@bym.oslo.kommune.no.