Tilskudd til private idrettsanlegg

Tilskuddsordningen skal bidra til økt kapasitet og bredde i Oslos idrettstilbud, gjennom å stimulere bygging av private idrettsanlegg.

Frist for å søke

30. april 2023.

Kort om tilskuddet

For 2023 er det satt av 16,5 millioner kroner i budsjett. I tillegg overføres ca. 2,1 millioner kroner fra i fjor.

Ordningens målgruppe er idrettslag og andre private aktører som skal bygge nye idrettsanlegg eller utvide kapasiteten på eksisterende anlegg.

 • Med idrettslag menes frivillige aktører som i all hovedsak driver ikke-kommersielt, og som derfor blir godkjent som mottakere av spillemidler og refusjon av merverdiavgift.
 • Med idrettsanlegg menes anlegg som kan godkjennes for mottak av spillemidler.

Hva du kan få tilskudd til

Vi kan gi tilskudd til bygging av nye idrettsanlegg. Ved rehabilitering kan vi gi tilskudd til den delen av et prosjekt som innebærer en betydelig utvidelse av kapasiteten på det eksisterende anlegget. Ordningen omfatter kommunalt tilskudd til delfinansiering av anlegget og kommunal garanti.

Kriterier vi vurderer etter

 • Idrettsanlegget dekker et behov for økt kapasitet i området, enten som et nytt anlegg eller gjennom en betydelig utvidelse av kapasiteten ved et eksisterende anlegg. Behovet for idrettsanlegget bør være omfattet av kommunens gjeldende behovsplan for idrett og friluftsliv.
 • Idrettsanlegget utløser rett til spillemidler og refusjon av merverdiavgift.
 • Søker har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre prosjektet og til videre drift og forvaltning av anlegget.
 • Idrettsanlegget holdes åpent for allmenn idrettslig virksomhet og stilles til disposisjon for Oslos innbyggere.
 • Anleggseier må vise til økonomisk soliditet.
 • Hvor prosjektet er i prosessen.

Vi gir ikke tilskudd til drift av idrettsanlegg eller til etablering av undervarmeanlegg på kunstgressbaner.

Forskrift

Forskrift om tilskudd til realisering av private idrettsanlegg i Oslo kommune.

Slik søker du

 1. Finn fram vedlegg

  • Detaljert prosjektbeskrivelse.
  • Dokumentasjon på idrettsanleggets eierforhold.
  • Fremdriftsplan.
  • En fullstendig budsjett- og finansieringsplan for prosjektet.
  • Vedtektene og siste årsregnskap til søkers organisasjon. Hvis selve idrettsanlegget har eller får en egen organisasjon som ikke er søkeren, skal vedtektene til denne legges ved.
  • Attest for merverdiavgift og skatt. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder på søknadstidspunktet. Hvis organisasjonen ikke er skatte- og merverdiavgiftspliktige, må det dokumenteres.
  • Dokumentasjon på finansiering av anlegget. Lånetilsagn og egenkapital i tillegg til eventuell annen finansiering.
  • Forsikringsbevis som viser at anlegget er eller vil bli forsikret.
  • Dokumentasjon på eiendomsrett, feste- eller leierett/avtale.
 2. Logg inn, fyll og og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Saksbehandler kontakter deg

  Innen fire uker etter at fristen har gått ut, vil en saksbehandler kontakte deg, slik at vi kan samarbeide videre.

 2. Behandling av søknader

  Bymiljøetaten behandler innkomne søknader og avgir innstilling til byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet. Endelig vedtak fattes av byråden.

 3. Motta svar på søknaden

  Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Den sender du til postmottak@bym.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket.

Kontaktinformasjon

Kontakt Bymiljøetaten på postmottak@bym.oslo.kommune.no.