Tilskudd til kunst og kultur i barnehager

Frist for å søke

Søknadsfristen for sesongen 2023/24 er passert. Neste søknadsfrist er 1. februar 2024.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for barn i alderen 0-6 år, ved at det tilrettelegges tilbud for barnehager i Oslo. Tilbudet skal være gratis for
barnehagene. Tiltak som foregår i barnehagen prioriteres, men det kan søkes støtte til tiltak som foregår på andre arenaer. Tilskudd gis til enkelttiltak og prosjekter.

Tiltak som får støtte vil bli presentert i en katalog som sendes til barnehagene i Oslo.

Tilskuddsmottaker er ansvarlig for å administrere egen turné og ha dialog med bestillende barnehager.

Tiltak må gjennomføres i løpet av påfølgende barnehageår (høst/vår).

Kriterier og prioriteringer

Ved tildeling av tilskudd vektlegges følgende:

 • at tiltaket er av høy kunstnerisk kvalitet
 • at tiltaket er tilpasset målgruppen
 • at tiltaket inspirerer barn til egen kunst- og kulturaktivitet
 • at tiltaket er nyskapende
 • at tiltaket bidrar til et bredt tilbud av kunstformer og -uttrykk i barnehagene og speiler den mangfoldige sammensetningen av barnehagebarn blant annet ved universell utforming

Hvem kan søke?

Profesjonelle enkeltaktører og grupper eller kunst- og kulturinstitusjoner kan søke.

Du kan ikke få tilskudd

 • som erstatning for annen offentlig finansiering
 • til investeringer, forproduksjon, prøver eller kompetanseutvikling
 • til ordinær drift av institusjoner, organisasjoner eller annen virksomhet eller satsinger som allerede er sikret finansiering
 • til arrangementer som er gjennomført

Forskrift

Forskrift om tilskudd til kunst og kultur i barnehager i Oslo kommune (PDF)

Slik søker du

 1. Gjør klar nødvendige vedlegg

  • Prosjektbeskrivelse
   • Prosjektbeskrivelsen bør inneholde en kunstnerisk presentasjon av utøver/gruppe/kompani.
  • Pressebilde til katalogen (Tekniske spesifikasjoner: minst 300 dpi, 24 bit og langsiden bør være minimum 3000 pixel). Det skal opplyses om navn på fotograf.
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Kulturetaten anbefaler at budsjettering av honorar er i henhold til bransjestandard gjeldende ved søknadstidspunkt. Fra 1. august 2022 er anbefalt honorarsats per formidlingsdag minst kr 5 342 kroner. Du kan lese mer om rammeavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Creo her.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i Søknad og skjema.

 2. Ettersending

  Hvis du trenger å ettersende informasjon, kan du gjøre dette ved å finne igjen søknaden i Søknad og skjema, og velge "Ettersend informasjon".

 3. Behandlingstid og svar

  Søknader behandles av Kulturetaten i samråd med personer med kompetanse på målgruppen. Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på tilskuddsordningens kriterier og formål.

  Vedtak for 2023/2024 fattes i april/mai. Du vil bli varslet på e-post når vedtaksbrevet er sendt ut. Katalogene vil bli distribuert til barnehager i Oslo i løpet av mai 2023.

 4. Send inn utbetalingsanmodning og attest

  For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn attest for skatt-og merverdiavgift. Først må du bestille attest for skatt-og merverdiavgift, så finner du igjen søknaden din i Søknad og skjema, og velger «Be om utbetaling». Du finner også informasjon om dette i vedtaksbrevet ditt.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra oss. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post tilskudd@kul.oslo.kommune.no.

Krav til rapportering

De som får midler må levere rapport og regnskap for bruken av midlene. Frist er senest seks uker etter at prosjektet er gjennomført. Nærmere informasjon om innsending av regnskap og rapport finner du i vedtaksbrevet.

Tildelinger

Tildeling av tilskudd til kunst og kultur i barnehager 2023-2024 (PDF)
Tildeling av tilskudd til kunst og kultur i barnehager 2022-2023 (PDF)
Tildeling av tilskudd til kunst og kultur i barnehager 2021-2022 (PDF)
Tildeling av tilskudd til kultur i barnehager 2020-2021 (PDF)

Kulturkatalog med tilbud til barnehager

Alle tiltakene som får støtte vil bli presentert i en katalog som sendes til barnehager i Oslo.

Barnehagene må selv ta kontakt med utøvere/arrangører for å bestille fra katalogen. Det er i utgangspunktet kun lov til å benytte seg av ett tilbud per barnehage, men det kan åpnes for restplasser i løpet av året. Barnehagene betaler ingenting for å benytte seg av tilbud.

NB! OPPSTART BESTILLINGER FOR 2023/24 ER SATT TIL TORSDAG 8. JUNI KL 10

2023/2024: Se oppdatert informasjon og oversikt over kapasitet og tilgjengelighet

Kontaktinformasjon

Ingrid F. Danbolt

E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80