Tilskudd til kultur- og idrettsaktiviteter i Bydel Ullern

Frist for å søke

31. mars 2023

Kort om tilskuddet

Ullern bydelsutvalg deler ut 990 000 kroner til frivillige og til lag og organisasjoner. 10 000 kroner er forbeholdt bydelens kulturpris og de resterende 990 000 kroner lyses nå ut for utdeling. Søknadsfrist er 31. mars 2023. Det er utarbeidet retningslinjer og søknadsskjema for tilskuddene, søknadsskjema må benyttes.

Bydelsutvalget vil prioritere tiltak hvor søker kan synliggjøre ordninger for å inkludere barn og unge fra familier med lav inntekt og tiltak som motvirker ensomhet.

Kriterier for å søke

I vurderingen vektlegges om søknaden oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

 • antall organisasjonens medlemmer som har bostedsadresse i bydelen
 • om tiltaket stimulerer økt aktivitet blant bydelens befolkning og fremme folkehelse
 • om tiltaket fremmer kulturopplevelser for mange
 • målgruppe(ne) til tiltaket
 • tidspunkt og sted for aktiviteten

Fullstendige retningslinjer (PDF)

Du kan søke om støtte til:

 • Oppstartstilskudd (oppstart av nye lag og foreninger i Bydel Ullern)
 • Tilskudd til kurs og studiebidrag for skolering av medlemmer og ledere
 • Tilskudd til konserter og andre arrangementer
 • Andre tiltak/formål innenfor søknadsområdet (retningslinjene)
 • Tilskudd til nærmiljøtiltak
 • Tilskudd til leie av idrettsanlegg/-hall. Merk at dette er en ordning hvor tilskudd gis til leie gjennomført i 2022. Tilskudd som søkes dekket må dokumenteres gjennom betalte fakturaer.
 • Tilskudd til fremme av frivillig arbeid i regi av lag og foreninger i Bydel Ullern (tiltak som initierer frivillighet i bydelen)

Slik søker du

 1. Fyll ut søknaden

  Velg en av formatene:

  Søknaden skal være skriftlig og undertegnet, og inneholde:

  • beskrivelse av formål og planer for tiltaket
  • målgruppen
  • tidspunkt og sted for aktiviteten
  • budsjett med finansieringsplan. Det skal tydelig fremgå hvilke andre private og/eller offentlige finansieringskilder det er søkt eller mottas tilskudd fra, og beløpsstørrelse
  • informasjon om eventuelle medvirkende som mottar offentlig støtte. Økonomisk samhandling skal da redegjøres for
  • det må fremkomme hvor mange av organisasjonens medlemmer som har bostedsadresse i bydelen
  • informasjon om søker eller medvirke er lokalisert i offentlig subsidierte lokaler
 2. Send inn søknaden

  Søknaden sendes til postmottak@bun.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Ullern, postboks 43 Skøyen, 0212 Oslo.

Rapportering

 1. Send inn rapportering

  Alle som har fått tildelt midler i 2022, må rapportere på bruken av dem for å kunne søke om midler i 2023. Frist for rapportering er 31. januar 2023. Send en beskrivelse av hvordan midlene er brukt og et enkelt regnskap til postmottak@bun.oslo.kommune.no.

Klage

Klagen skal sendes postmottak@bun.oslo.kommune.no innen tre uker fra det tidspunkt du har mottatt svar.

Kontaktinformasjon

Tore Gleditsch
E-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no