Tilskudd til kultur- og idrettsaktiviteter i Bydel Ullern

Frist for å søke

15. februar 2024.

Kort om tilskuddet

Tilskuddene skal stimulere til aktivitet, mangfold og inkludering innenfor kultur- og idrettsområdet i bydelen. Tilskuddene skal bidra til en aktiv og inkluderende bydel.

Ullern bydelsutvalg deler ut 990 000 kroner til frivillige og til lag og organisasjoner. 10 000 kroner er forbeholdt bydelens kulturpris og de resterende 990 000 kroner lyses nå ut for utdeling.

Du kan søke om midler til frivillige aktiviteter eller støtte til medlemskontingent, kurs- og treningsavgift.

Hva kan du søke om?

 1. Oppstartstilskudd for nye lag og foreninger i bydelen.
 2. Kurs og studiebidrag til barne- og ungdomsaktiviteter (tilskuddet gis til kurs og skolering av ledere og medlemmer av frivillige lag som fremmer kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge i bydelen).
 3. Konsert- og arrangementsstøtte (tilskuddet ytes til konsert eller arrangementer som kommer bydelens befolkning til gode).
 4. Andre tiltak/formål innenfor søknadsområdet (tilskuddet ytes til prosjekter og arrangementer som fremmer kultur og idrett i bydelen).
 5. Tilskudd til leie av idrettsanlegg/-hall.
 6. Tilskudd til nærmiljøtiltak (etablering, vedlikehold og utbedring av anlegg/utstyr som aktivitets- og lekeapparater og andre faste installasjoner) .

Hva kan du ikke søke om?

 • Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
 • Dekning av underskudd for tiltak som har funnet sted
 • Tiltak som er sluttført på søknadstidspunktet (gjelder ikke tilskudd leie av idrettsanlegg/-hall).
 • Ordinær drift

Last ned fullstendige retningslinjer (PDF)

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknad

  Søknadsskjema for kultur og idrettsmidler

  Hvis du skal søke på midler som privatperson må du legge inn ditt kontonummer på Min side.

  Søknaden skal inneholde:

  • Beskrivelse av tiltaket, målgruppe, tidspunkt og sted for aktiviteten.
  • Budsjett. Det skal tydelig fremgå hvilke andre private og/eller offentlige finansieringskilder det er søkt eller mottas tilskudd fra, og beløpsstørrelse.
  • Det må fremkomme hvor mange av organisasjonens medlemmer som har bostedsadresse i bydelen.
  • For søknad om tilskudd til leie av idrettsanlegg og haller må påløpte utgifter som søkes dekket dokumenteres.

Rapportering

 1. Send inn rapportering

  Alle som har fått tildelt midler i 2023, må rapportere på bruken av dem for å kunne søke om midler i 2024. Frist for rapportering er 31. januar 2024. Send en beskrivelse av hvordan midlene er brukt og et enkelt regnskap til postmottak@bun.oslo.kommune.no

Klage

Klagen skal sendes postmottak@bun.oslo.kommune.no innen tre uker fra det tidspunkt du har mottatt svar.

Kontaktinformasjon

Stine Fritz
E-post: stine.fritz@bun.oslo.kommune.no