Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til kultur- og idrettsaktiviteter i Bydel Ullern

Frist for å søke

1. august 2020.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet gis til:

 • oppstart av nye lag og foreninger i bydelen
 • kurs og studiebidrag til barne- og ungdomsaktiviteter
 • støtte til konserter og andre arrangementer
 • prosjekttilskudd

Høsten 2020 har bydelen 750 000 kroner å fordele.

Bydelsutvalget vil prioritere tiltak hvor søker kan synliggjøre ordninger for å inkludere barn og unge fra familier med lav inntekt.

Kriterier for å søke

I vurderingen vektlegges om søknaden oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

 • antall organisasjonens medlemmer som har bostedsadresse i bydelen
 • om tiltaket stimulerer økt aktivitet blant bydelens befolkning og fremme folkehelse
 • om tiltaket fremmer kulturopplevelser for mange
 • målgruppe(ne) til tiltaket
 • tidspunkt og sted for aktiviteten

Fullstendige retningslinjer (PDF)

Slik søker du

 1. 1Fyll ut søknaden

  Velg en av formatene: 

  Søknaden skal være skriftlig og undertegnet, og inneholde:

  • beskrivelse av formål og planer for tiltaket
  • målgruppen
  • tidspunkt og sted for aktiviteten
  • budsjett med finansieringsplan. Det skal tydelig fremgå hvilke andre private og/eller offentlige finansieringskilder det er søkt eller mottas tilskudd fra, og beløpsstørrelse
  • informasjon om eventuelle medvirkende som mottar offentlig støtte. Økonomisk samhandling skal da redegjøres for
  • det må fremkomme hvor mange av organisasjonens medlemmer som har bostedsadresse i bydelen
  • informasjon om søker eller medvirke er lokalisert i offentlig subsidierte lokaler
 2. 2Send inn søknaden

  Søknaden sendes til postmottak@bun.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Ullern, postboks 43 Skøyen, 0212 Oslo.

Rapportering

 1. 1Send inn rapportering

  Alle som har fått midler, må rapportere på bruken av dem innen utgangen av februar året etter. Send en beskrivelse av hvordan midlene er brukt og et enkelt regnskap til postmottak@bun.oslo.kommune.no.

Klage

Klagen skal sendes postmottak@bun.oslo.kommune.no innen tre uker fra det tidspunkt du har mottatt svar. 

Kontaktinformasjon

Tore Gleditsch
E-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no