Tilskudd til kultur- og idrettsaktiviteter i Bydel Ullern

Frist for å søke

1. mars 2021

Kort om tilskuddet

Tilskuddet gis til:

 • oppstart av nye lag og foreninger i bydelen
 • kurs og studiebidrag til barne- og ungdomsaktiviteter
 • støtte til konserter og andre arrangementer
 • prosjekttilskudd
 • leie av idrettsanlegg/-haller foretatt i 2020
 • nærmiljøtiltak
 • tiltak som bidrar til å styrke frivilligheten i Bydel Ullern

I 2021 har bydelen 990 000 kroner å fordele.

Bydelsutvalget vil prioritere tiltak hvor søker kan synliggjøre ordninger for å inkludere barn og unge fra familier med lav inntekt og tiltak som motvirker ensomhet.

Kriterier for å søke

I vurderingen vektlegges om søknaden oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

 • antall organisasjonens medlemmer som har bostedsadresse i bydelen
 • om tiltaket stimulerer økt aktivitet blant bydelens befolkning og fremme folkehelse
 • om tiltaket fremmer kulturopplevelser for mange
 • målgruppe(ne) til tiltaket
 • tidspunkt og sted for aktiviteten

Fullstendige retningslinjer (PDF)

Slik søker du

 1. 1Fyll ut søknaden

  Velg en av formatene: 

  Søknaden skal være skriftlig og undertegnet, og inneholde:

  • beskrivelse av formål og planer for tiltaket
  • målgruppen
  • tidspunkt og sted for aktiviteten
  • budsjett med finansieringsplan. Det skal tydelig fremgå hvilke andre private og/eller offentlige finansieringskilder det er søkt eller mottas tilskudd fra, og beløpsstørrelse
  • informasjon om eventuelle medvirkende som mottar offentlig støtte. Økonomisk samhandling skal da redegjøres for
  • det må fremkomme hvor mange av organisasjonens medlemmer som har bostedsadresse i bydelen
  • informasjon om søker eller medvirke er lokalisert i offentlig subsidierte lokaler
 2. 2Send inn søknaden

  Søknaden sendes til postmottak@bun.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Ullern, postboks 43 Skøyen, 0212 Oslo.

Rapportering

 1. 1Send inn rapportering

  Alle som har fått tildelt midler i 2020, må rapportere på bruken av dem for å kunne søke om midler i 2021. Frist for rapportering er 31. januar 2021.Send en beskrivelse av hvordan midlene er brukt og et enkelt regnskap til postmottak@bun.oslo.kommune.no.

Klage

Klagen skal sendes postmottak@bun.oslo.kommune.no innen tre uker fra det tidspunkt du har mottatt svar. 

Kontaktinformasjon

Tore Gleditsch
E-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no