Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Østensjø

Vi vil at flere barn og unge skal delta i meningsfulle fritidsaktiviteter.

Frist for å søke

Søknadene behandles løpende inntil midlene er fordelt.

Kriterier for å søke

Bydelen kan gi støtte til barn og unge i familier som ikke har mulighet til å dekke følgende kostnader til organisert fritidsaktivitet:

  • Deltakeravgifter (her inngår bl.a. kontingent, kursavgift, spillerlisens, treningsavgift, medlemsavgift, cuper, stevner).
  • Utgifter til utstyr.

Et barn kan få innvilget midler til begge kategoriene.

For deltakeravgift dekkes kost og losji dersom det inngår som en del av avgiften.

Andre utgifter i forbindelse med aktivitetene, som lommepenger på turneringer, dekkes ikke av ordningen.

For barn og unge under 15 år gis det maksimalt kr. 5000,- i tilskudd. Tilskudd til ungdom 15 år og eldre vurderes i samarbeid med søker dersom beløpet overstiger 5000,-.
Fritidsaktiviteten det søkes tilskudd til bør ha en varighet på minimum 6 måneder.

Hvem kan få støtte?

  • Barn og ungdom opp til 18 år som bor i Bydel Østensjø som ikke har råd til å delta i organisert fritidsaktivitet. Ungdom over 18 år kan gis støtte dersom vedkommende går på videregående skole.
  • Søknaden skal gjelde ett eller flere navngitte barn/ungdom. Det er ikke anledning til å søke generelt for en gruppe, som et lag eller et korps.

Hvem kan søke?

  • Frivillige organisasjoner
  • Ansatte i Oslo kommune

Frivillige organisasjoner og ansatte i Oslo kommune kan søke på vegne av enkelt barn og enkelt ungdommer i Bydel Østensjø. Hvilke personer som kan sende inn søknad på vegne av den frivillige organisasjonen, avgjøres av organisasjonen selv.

Barn, unge, foreldre/foresatte eller andre privatpersoner kan ikke søke. Hvis du får kunnskap om manglende betalingsmulighet hos en familie, ta kontakt med den aktuelle frivillige organisasjonen og oppfordre denne til å søke om midler på vegne av barnet.

Slik søker du

Søknadskjema finner du her.

Etter du har sendt søknaden

Søknaden behandles fortløpende. Alle som har søkt får skriftlig tilbakemelding på om de får støtte eller ikke.

Klage

Det er ikke klageadgang på tildeling av disse midlene.

Kontaktinformasjon

Anne-Sissel Slaatsveen
E-post: annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no
Telefon: 414 79 455