Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Østensjø

Vi vil at flere barn og unge skal delta i meningsfulle fritidsaktiviteter.

Frist for å søke

Søknadsfristen har gått ut.

Kriterier for å søke

Bydelen kan gi støtte til barn og unge i familier som ikke har mulighet til å dekke følgende kostnader til organisert fritidsaktivitet:

 • deltakeravgift
 • kontingent
 • utgifter til utstyr

For deltakeravgift dekkes kost og losji dersom det inngår som en del av avgiften.

Et barn kan få innvilget midler til alle tre kategoriene.

Andre utgifter i forbindelse med aktivitetene, som lommepenger på turneringer, dekkes ikke av ordningen.

Hvem kan få støtte?

 • Barn og ungdom opp til 18 år som bor i Bydel Østensjø som ikke har råd til å delta i organisert fritidsaktivitet. Ungdom over 18 år kan gis støtte dersom vedkommende går på videregående skole.
 • Søknaden skal gjelde ett eller flere navngitte barn/ungdom. Det er ikke anledning til å søke generelt for en gruppe, som et lag eller et korps.

Hvem kan søke?

 • Frivillige organisasjoner
 • Ansatte i Bydelen Østensjø

Frivillige organisasjoner og ansatte i bydelen kan søke på vegne av enkelt barn og enkelt ungdommer i Bydel Østensjø. Hvilke personer som kan sende inn søknad på vegne av den frivillige organisasjonen, avgjøres av organisasjonen selv.

Barn, unge, foreldre/foresatte eller andre privatpersoner kan ikke søke. Hvis du får kunnskap om manglende betalingsmulighet hos en familie, må du ta kontakt med den aktuelle frivillige organisasjonen og oppfordre denne til å søke om midler på vegne av barnet.

Slik søker du

 1. Logg inn og fyll ut søknaden

  Søknadsfristen har gått ut

  • Søknaden skal ikke inneholde personopplysninger om barnet/ungdommen eller foresatte, men du må selv registrere navn, adresse og fødselsdato på barnet/ungdommen det er søkt tilskudd til. Du kan bli bedt om å legge fram dette i etterkant.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling og svar

  Søknaden behandles fortløpende. Alle som har søkt får skriftlig tilbakemelding på om de får støtte eller ikke.

Klage

Det er ikke klageadgang på tildeling av disse midlene.

Kontaktinformasjon

Anne-Sissel Slaatsveen
E-post: annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no
Telefon: 414 79 455