Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Frogner

Frist for å søke

Søknadene behandles fortløpende.

Kort om tilskuddet

Bydel Frogner ønsker at flest mulig barn og unge, uavhengig av familiens økonomiske situasjon, skal få delta i én organisert fritidsaktivitet. Målet med tilskuddet er å få flere barn og unge inn i organiserte fritidsaktiviteter. Målgruppen er barn og ungdom fra lavinntektsfamilier i aldersgruppen 6-17 år og for dem som går på videregående skole. Det kan innvilges tilskudd på inntil 3000 kroner per barn/ungdom per år.

Kriterier for å søke

 • Barnet/ungdommen bor i Bydel Frogner
 • Barnet/ungdommen bor i en familie med lavinntekt og familien har ikke selv anledning til å dekke utgiftene til én organisert fritidsaktivitet til barnet/ungdommen
 • Barnet/ungdommen er i alderen 6-17 år eller går på videregående skole
 • Aktiviteten det søkes om tilskudd til er en organisert fritidsaktivitet
 • Søknaden gjelder et konkret barn/ungdom.
 • Lag og foreninger som har samarbeidsavtale kan søke på vegne av grupper. Kontakt bydelen for å inngå avtale.
 • Aktiviteten det søkes om støtte til kan ikke være gjennomført eller betalt på søketidspunktet. Bydelen har ingen anledning til å betale tilbake allerede betalt avgift/faktura til foresatte.

Hvem kan søke

Lag, foreninger og klubber kan søke på vegne av enkeltbarn. Hvilke personer som kan sende inn søknad på vegne organisasjonen, avgjøres av organisasjonen selv. 

Skole, skolehelsetjenesten og andre ansatte i bydelen kan også søke på vegne av barnet og familien.

Foresatte kan ikke søke selv.

Hva du kan søke om

 • Deltakeravgift (klubbavgift, treningsavgift, lisens)
 • Deltakerkontingent (cup/turneringsavgift)
 • Utstyr (kun dersom det er søkt om deltakeravgift/kontingent i samme søknad)

Andre utgifter som kan oppstå i forbindelse med alternativene, som for eksempel lommepenger på turneringer, dekkes ikke av tilskuddsordningen. For deltakeravgift/kontingent dekkes kost og losji dersom det inngår som en del av avgiften. Reise dekkes ikke. Et barn kan etter søknad få innvilget midler til alle tre kategoriene. Støtte videreføres ikke automatisk.

Kontakt oss

Frivillighetskoordinator Azita Radpey, e-post: azita.radpey@bfr.oslo.kommune.no
Folkehelsekoordinator Ida Pedersen, e-post: ida.pedersen@bfr.oslo.kommune.no

Slik søker du

 1. 1Finn fram vedlegg

  Vedlagt søknaden skal det legges ved dokumentasjon for utgiften. For utstyr er det for eksempel tilstrekkelig med utskrift av en nettside som viser pris. For deltakeravgift vil tilstrekkelig dokumentasjon være skriftlig bekreftelse fra aktuell klubb/lag/forening. For støtte til deltakelse på cup/turnering/treningsopphold, vil en invitasjon som viser kostnad være tilstrekkelig.

  Oversikten over godkjent dokumentasjon er ikke uttømmende, og det tilligger frivillighetskoordinatoren/folkehelsekoordinatoren å bedømme om innsendt dokumentasjon er tilstrekkelig.

 2. 2Fyll ut søknadsskjema
 3. 3Send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Tildeling
  • Frivillighetskoordinator/folkehelsekoordinator tar en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon og innenfor de rammene som er fastsatt.
  • Frivillighetskoordinatoren/folkehelsekoordinator står fritt til å godkjenne eller avslå hele eller deler av søknaden på objektivt grunnlag.
  • Hvert barn kan maksimalt få støtte til deltakelse i én type aktivitet.
  • Du kan ikke motta støtte til utstyr dersom man ikke mottar støtte til deltakeravgift/kontingent.
 2. 2Svar på søknaden

  Svar sendes til ansvarlig søker, så snart søknaden er behandlet.

 3. 3Utbetaling

  De klubber/lag/foreninger som får innvilget søknader sender faktura i EHF-format til Bydel Frogner.

Klage

Det foreligger ingen klageadgang etter denne ordningen.