Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Frogner

Frist for å søke

15. desember 2020. 
Søknadene behandles fortløpende.

Kort om tilskuddet

Bydel Frogner ønsker at flest mulig barn og unge, uavhengig av familiens økonomiske situasjon, skal få delta i én organisert fritidsaktivitet. Målet med tilskuddet er å få flere barn og unge inn i organiserte fritidsaktiviteter. Målgruppen er barn og ungdom fra lavinntektsfamilier i aldersgruppen 6-17 år og for dem som går på videregående skole. Det kan innvilges tilskudd på inntil 3000 kroner per barn/ungdom per år.

Kriterier for å søke

 • Barnet/ungdommen bor i Bydel Frogner
 • Barnet/ungdommen bor i en familie med lavinntekt og familien har ikke selv anledning til å dekke utgiftene til én organisert fritidsaktivitet til barnet/ungdommen
 • Barnet/ungdommen er i alderen 6-17 år eller går på videregående skole
 • Barnet/ungdommen er en del av klubben/organisasjonen som søker
 • Aktiviteten det søkes om tilskudd til er en organisert fritidsaktivitet
 • Søknaden gjelder et konkret barn/ungdom. Det er ikke anledning til å søke for grupper
 • Aktiviteten det søkes om støtte til kan ikke være gjennomført eller betalt på søketidspunktet

Hvem kan søke

Lag, foreninger og klubber som inngår en samarbeidsavtale med bydelen kan søke på vegne av enkeltbarn. Kontakt bydelen for å inngå avtale. Hvilke personer som kan sende inn søknad på vegne organisasjonen, avgjøres av organisasjonen selv. 

Bydelens ansatte som jobber på blant annet fritidsklubber, skolehelsetjenesten og med oppsøkende arbeid, kan søke på vegne av barn og unge.

Foresatte kan ikke søke selv.

Hva du kan søke om

 • Deltakeravgift (klubbavgift, treningsavgift, lisens)
 • Deltakerkontingent (cup/turneringsavgift)
 • Utstyr (kun dersom det er søkt om deltakeravgift)

Andre utgifter som kan oppstå i forbindelse med alternativene, som for eksempel lommepenger på turneringer, dekkes ikke av tilskuddsordningen. For deltakeravgift/kontingent dekkes kost og losji dersom det inngår som en del av avgiften. Reise dekkes ikke. Et barn kan etter søknad få innvilget midler til alle tre kategoriene. Støtte videreføres ikke automatisk.

Kontakt oss

Frivillighetskoordinator Ingrid Bergande, e-post: ingrid.bergande@bfr.oslo.kommune.no 

Slik søker du

 • 1Finn fram vedlegg

  Vedlagt søknaden skal det legges ved dokumentasjon for utgiften. For utstyr er det for eksempel tilstrekkelig med utskrift av en nettside som viser pris. For deltakeravgift vil tilstrekkelig dokumentasjon være skriftlig bekreftelse fra aktuell klubb/lag/forening. For støtte til deltakelse på cup/turnering/treningsopphold, vil en invitasjon som viser kostnad være tilstrekkelig.

  Oversikten over godkjent dokumentasjon er ikke uttømmende, og det tilligger frivillighetskoordinatoren/folkehelsekoordinatoren å bedømme om innsendt dokumentasjon er tilstrekkelig.

 • 2Fyll ut søknadsskjema
 • 3Send inn søknad

  Søknadsskjema med vedlegg sendes til:
  Bydel Frogner
  v/ folkehelse- og frivillighetskoordinator
  Postboks 2400 Solli
  0201 Oslo

  eller til:
  E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Tildeling
  • Frivillighetskoordinator/folkehelsekoordinator tar en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon og innenfor de rammene som er fastsatt.
  • Frivillighetskoordinatoren/folkehelsekoordinator står fritt til å godkjenne eller avslå hele eller deler av søknaden på objektivt grunnlag.
  • Hvert barn kan maksimalt få støtte til deltakelse i én type aktivitet.
  • Du kan ikke motta støtte til utstyr dersom man ikke mottar støtte til deltakeravgift/kontingent.
  • Du kan søke om begge støtteordningene samtidig.
  • Den aktuelle klubben/laget/foreningen må ha en samarbeidsavtale med bydelen for at støtte til aktivitet vil bli delt ut til medlemmer. Klubber/lag/foreninger kan kontakte frivillighetskoordinator for å inngå avtale med bydelen.
 • 2Svar på søknaden

  Svar sendes til ansvarlig søker, så snart søknaden er behandlet.

 • 3Utbetaling

  De klubber/lag/foreninger som får innvilget søknader sender faktura i EHF-format til Bydel Frogner.

Klage

Det foreligger ingen klageadgang etter denne ordningen.