Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Frogner

Målgruppen er barn og ungdom fra lavinntektsfamilier. Det kan innvilges tilskudd på inntil 3000 kroner per barn/ungdom per år.

Om tilskuddet

Bydel Frogner ønsker at flest mulig barn og unge, uavhengig av familiens økonomiske situasjon, skal få delta i én organisert fritidsaktivitet. Målet med tilskuddet er å få flere barn og unge inn i organiserte fritidsaktiviteter.

Målgruppen er barn og ungdom fra lavinntektsfamilier i aldersgruppen 6-17 år og for dem som går på videregående skole. Det kan innvilges tilskudd på inntil 3000 kroner per barn/ungdom per år.

Hva du kan søke om

 • Deltakeravgift (klubbavgift, treningsavgift, lisens)
 • Deltakerkontingent (cup/turneringsavgift)
 • Utstyr (kun dersom det er søkt om deltakeravgift/kontingent i samme søknad)
 • Innkjøp av utstyr til aktiviteten må skje gjennom klubben/organisasjon det søkes støtte til.

Andre utgifter som kan oppstå i forbindelse med alternativene, som for eksempel lommepenger på turneringer, dekkes ikke av tilskuddsordningen. For deltakeravgift/kontingent dekkes kost og losji dersom det inngår som en del av avgiften. Reise dekkes ikke. Et barn kan etter søknad få innvilget midler til alle tre kategoriene. Støtte videreføres ikke automatisk.

Vi avslår søknaden hvis aktiviteten faller utenfor formålet med ordningen eller tiltaket er rettet mot personer som ikke er i aldersgruppen. Tilskuddet i ordningen er begrenset. Det innebærer at søkere ikke har krav på tilskudd selv om alle forutsetninger for å få tilskudd er oppfylt.

Frist for å søke

Søknadene behandles fortløpende.

Kriterier for å søke

 • Barnet/ungdommen bor i Bydel Frogner
 • Barnet/ungdommen bor i en familie med lavinntekt og familien har ikke selv anledning til å dekke utgiftene til én organisert fritidsaktivitet til barnet/ungdommen
 • Barnet/ungdommen er i alderen 6-17 år eller går på videregående skole
 • Aktiviteten det søkes om tilskudd til er en organisert fritidsaktivitet
 • Søknaden gjelder et konkret barn/ungdom.
 • Du kan søke om maks en organisert fritidsaktivitet per år per barn.
 • Lag og foreninger som har samarbeidsavtale kan søke på vegne av grupper. Kontakt bydelen for å inngå avtale.
 • Aktiviteten det søkes om støtte til kan ikke være gjennomført eller betalt på søketidspunktet. Bydelen har ingen anledning til å betale tilbake allerede betalt avgift/faktura til foresatte.

Hvem kan søke

Barn, unge, foreldre/foresatte/verger eller andre privatpersoner kan ikke søke. Lag, foreninger og klubber med registrert organisasjonsnummer, kan søke på vegne av enkeltbarn. Hvilke personer som kan sende inn søknad på vegne organisasjonen, avgjøres av organisasjonen selv.

Skole, skolehelsetjenesten og andre ansatte i bydelen kan også søke på vegne av barnet og familien. Skole, skolehelsetjenesten, ansatte i bydelen må selv ta kontakt med organisasjonen barnet ønsker å bli med i. Søknaden kan ikke inneholde personlige opplysninger.

Kontakt oss

Frivillighetskoordinator Azita Radpey, e-post: azita.radpey@bfr.oslo.kommune.no
Folkehelsekoordinator Ida Pedersen, e-post: ida.pedersen@bfr.oslo.kommune.no

Slik søker du

 1. Finn fram vedlegg

  Den aktuelle klubben/organisasjonen eller ansatt i bydelen fyller ut skjemaet.

  Vedlagt søknaden skal det legges ved dokumentasjon for utgiften. For utstyr er det for eksempel tilstrekkelig med utskrift av en nettside som viser pris. For deltakeravgift vil tilstrekkelig dokumentasjon være skriftlig bekreftelse fra aktuell klubb/lag/forening. For støtte til deltakelse på cup/turnering/treningsopphold, vil en invitasjon som viser kostnad være tilstrekkelig.

  Oversikten over godkjent dokumentasjon er ikke uttømmende, og det tilligger frivillighetskoordinatoren/folkehelsekoordinatoren å bedømme om innsendt dokumentasjon er tilstrekkelig.

 2. Fyll ut søknadsskjema

 3. Send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. Tildeling

  • Frivillighetskoordinator/folkehelsekoordinator tar en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon og innenfor de rammene som er fastsatt.
  • Frivillighetskoordinatoren/folkehelsekoordinator står fritt til å godkjenne eller avslå hele eller deler av søknaden på objektivt grunnlag.
  • Hvert barn kan maksimalt få støtte til deltakelse i én type aktivitet.
  • Du kan ikke motta støtte til utstyr dersom man ikke mottar støtte til deltakeravgift/kontingent. Dette skal gå gjennom klubben det søkes støtte til. Bydelen betaler ikke ut til foresatte for kjøp av utstyr.
 2. Svar på søknaden

  Svar sendes til ansvarlig søker, så snart søknaden er behandlet.

 3. Utbetaling

  De klubber/lag/foreninger som får innvilget søknader sender faktura i EHF-format til Bydel Frogner.

Klage

Det foreligger ingen klageadgang etter denne ordningen.