Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Alna

Frist for å søke

Løpende.

Kort om tilskuddet

Vi vil at flere barn og unge skal delta i meningsfulle fritidsaktiviteter. Derfor vil vi dekke medlems- og treningsavgift innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge.

Kriterier for å søke

Midlene i ordningen er begrenset. Det innebærer at søkere ikke har krav på tilskudd, selv om alle kriteriene for å få tilskudd er oppfylt.

Hva du kan søke om

Medlems- og treningsavgift til organiserte fritidsaktiviteter. Vi gir også støtte til turer, treningsleir, cuper og stevner i forbindelse med aktiviteten. Spesifiser i søknadsskjemaet hva du søker om per barn.

Hvem kan få støtte

Barn og unge opp til 18 år med bostedsadresse i Bydel Alna som ikke har råd til å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Hvem kan søke

Ledere i lag og foreninger eller andre organisasjoner som har organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge kan søke. Alle søkere må ha et organisasjonsnummer.

Søkeren må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra tilskuddsordningen vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. Søknaden sendes med samtykke fra foreldre/foresatte.

Familier og enkeltpersoner kan ikke søke, men kan ta kontakt med den aktuelle organisasjon innenfor idrett, kultur og andre organiserte aktiviteter som kan søke på vegne av barnet.

Slik søker du

 1. Logg inn og fyll ut skjemaet

 2. Motta svar

  Alle søkere får beskjed på e-post når komiteenes vedtak er fattet.

 3. Utbetaling av penger

  De som har fått innvilget midler, får disse utbetalt fortløpende etter at vedtaket er fattet.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Oppfølging og kontroll

  Søker må kunne dokumentere opplysningene som er oppgitt i søknaden. Bydel Alna har rett til å føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene.

  Fyll ut og ta vare på registreringsskjemaet, men ikke send det til oss. Skjemaet skal oppbevares av søker i tilfelle vi må kontrollere det.

  Organisasjonene må sørge for at personopplysninger oppbevares på en trygg måte slik at uvedkommende ikke har tilgang til dem.

  Krav til rapportering

  Hvis du har mottatt tilskudd i 2022 må du rapportere senest 3 måneder etter at du har gjennomført tiltaket, og senest innen 1. april 2023.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bal.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Merk klagen «Sak 202200049, Klage på avslag om søknad om tilskudd til inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter».