Tilskudd til fagskoler

Private og offentlige fagskoler kan søke om tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning.

Frist for å søke

15. desember 2022.

Kort om tilskuddet

Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning. Tilskuddet skal komme studentene til gode og skal dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Oslo.

Mål

 1. Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for fagskolestudentene.
 2. Yrkesrettet høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte fylket. Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet.
 3. God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning.
 4. Effektiv og solid fagskolesektor. Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljøer handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Kriterier for å søke

Fagskolene må fylle følgende generelle kriterier for å kunne søke om tilskudd:

 • Tilby undervisning på fagskolenivå
 • Hver enkelt studie må være godkjent av NOKUT
 • Stedsbaserte tilbud må befinne seg i Oslo
 • Nettbaserte tilbud må ha adresse i Oslo

Hvem kan søke?

Alle fagskoler med studiested i Oslo kan søke om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger.

Hva kan du søke om?

Vi utbetaler grunntilskudd til studiene. Utbetalingen vil skje to ganger i året.
I ordningen er det to satser:

 • Sats for stedsbasert og nettbasert med fysiske samlinger
 • Sats for rene nettbaserte tilbud.

Prioriteringer

Vi prioriterer tilbud som er satt i gang. Deretter prioriterer vi fagskoler som:

 • har tilbud som dekker arbeidslivets og bransjenes behov.
 • samarbeider med bransjene, herunder samarbeid knyttet til faglig utvikling, rekruttering, praksisavtaler og praksisplasser.
 • har et opplegg for gjennomføring og oppfølging av studentene.

Vi behandler private og offentlige fagskoler likt.

Slik søker du

 1. Finn fram vedlegg

  • Beskrivelse av tilbudet
  • Behovet i arbeidslivet for pågående utdanninger
  • Behovet i arbeidslivet for nye utdanninger
  • Prioritering av tilbud med lav rekruttering
  • Begrunnelse for endringer i det eksisterende tilbud
  • Samarbeid med bransje
  • Satsingsområder som fylkeskommunen bør være kjent med
  • NOKUT-godkjenning (dersom ikke sendt inn tidligere)
 2. Last ned og fyll ut søknaden

 3. Send inn søknad

  Søknadsskjema med vedlegg sender du til postmottak@ude.oslo.kommune.no.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknadene

  Vi tildeler midler etter Kunnskapsdepartementets retningslinjer for tilskudd til drift av fagskoler (PDF).

  Dette innebærer at det er vi som avgjør hvilke utdanningstilbud som skal prioriteres, og hvilke satser som skal tildeles ulike utdanningstilbud. I dette ligger det også at det ikke er gitt at alle utdanningstilbud kan være sikret videre støtte, selv om det er gitt tilskudd tidligere år.

 2. Motta svar

  Du får brev med svar på søknaden innen utgangen av februar 2023. I svaret får du også beskjed om beløp, antall studieplasser og hvilke eller hvilket utdanningstilbud midlene skal brukes på.

 3. Motta midler

  Du mottar første utbetaling innen 31. januar 2023 og andre utbetaling innen 15. september 2023.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@ude.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Rapportering

Alle fagskoler skal rapportere til DBH Fagskolestatistikk. Det er flere frister gjennom året.