Tilskudd til fagskoler

Private og offentlige fagskoler kan søke om tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning.

Frist for å søke

15. desember 2023.

Kort om tilskuddet

Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning. Tilskuddet skal komme studentene til gode og skal dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Oslo.

Mål

 1. Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for fagskolestudentene.
 2. Yrkesrettet høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte fylket. Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet.
 3. God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning.
 4. Effektiv og solid fagskolesektor. Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljøer handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Kriterier for å søke

Fagskolene må fylle følgende generelle kriterier for å kunne søke om tilskudd:

 • Tilby undervisning på fagskolenivå
 • Hver enkelt studie må være godkjent av NOKUT
 • Stedsbaserte tilbud må befinne seg i Oslo
 • Nettbaserte tilbud må ha adresse i Oslo

Hvem kan søke?

Alle fagskoler med studiested i Oslo kan søke om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger.

Hva kan du søke om?

Vi utbetaler grunntilskudd til studiene. Utbetalingen vil skje to ganger i året.
I ordningen er det to satser:

 • Sats for stedsbasert og nettbasert med fysiske samlinger
 • Sats for rene nettbaserte tilbud.

Om tilskuddsforvaltning

Utdanningsetatens forvaltning av driftstilskudd til HYU skal gjøres innenfor de økonomiske rammene som til enhver tid stilles til rådighet til dette.

Fagskoler som mottar økonomisk støtte fra Utdanningsetaten må forholde seg til forutsetninger fylkeskommunen gir i budsjettdokumenter, tilsagns- og tilskuddsbrev og til bestemmelsene i lov om høyere yrkesfaglig utdanning.

I forvaltningen av tilskuddsordningen legger Utdanningsetaten vekt på likeverdig behandling av private og offentlige fagskoler. Ved behandling av søknader om driftstilskudd til HYU veier kompetansebehovet tyngre enn en fagskoles behov for økonomisk forutsigbarhet.

Dersom beregnede kostnader er større enn tilgjengelige økonomiske rammer, vil Utdanningsetaten fastsette en standard gruppestørrelse for beregning av driftstilskudd. Ut fra dialog med sektoren, vil denne normalt ikke være lavere enn 15 studenter per gruppe.

Ved behandling av søknader vil Utdanningsetaten kunne begrense antall fagskoler som gis tilskudd til sammenlignbare studier dersom det er grunn til å tro at det ikke er studentgrunnlag for alle skoler som søker støtte til slike studier.

Kriterier for tildeling av tilskudd

 • Fagskolen ser kompetansebehov nasjonalt og i Oslo i sammenheng
 • Studietilbudet må dekke arbeidslivets behov for kompetanse lokalt, regionalt og/eller nasjonalt. Regionale og nasjonale kompetansepolitiske føringer vektlegges der det er relevant.
 • Studietilbudet må ha en positiv effekt på bærekraft. Søknaden må gjøre rede for på hvilken måte studietilbudet bygger opp om FNs bærekraftmål, og hva som skal gjøres for å forhindre mulige negative konsekvenser for miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.
 • For å sikre rekruttering, praksisavtaler og andre forhold, som er vesentlig for gjennomføringen av studiet, må søknaden vise til samarbeid med relevant arbeidsliv. Det kan være samarbeid om utvikling eller tilpasning av studietilbudet og konkrete samarbeidsavtaler med arbeidslivet/bransjen for det aktuelle studie det søkes om driftstilskudd til.
 • Utdanningskvalitet vil kunne bli vektlagt ved behandling av søknaden. Utdanningskvalitet kan være:

- Andel studenter som gjennomfører studiene, både på normert tid og totalt

- Veiledning og oppfølging av studentene

- Resultater fra Studiebarometeret

- Søkertall til skolen og det aktuelle studiet over tid

 • Eksisterende tilbudet som fortsatt er relevant med utgangspunkt i kriterier for tildeling av driftsstøtte videreføres så sant ikke behovet for studiet er redusert.

Prioriteringer

 • Utdanningsetaten prioriterer studietilbud som er satt i gang.
 • Vi prioriterer driftstilskudd til tilbydere som har studiesteder i Oslo og tilbydere som tilbyr nettstudier og har hovedkontor i Oslo kommune.
 • Vi kan tildele øremerkede driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning der det ikke praktiseres egenbetaling for studentene. Studier med høy studentbetaling sett i forhold til studiets art og normale kostnadsnivå, kan bli lavere prioritert ved tildeling av driftstilskudd enn andre studier.

Slik søker du

 1. Finn fram vedlegg

  • Beskrivelse av tilbudet
  • Behovet i arbeidslivet for pågående utdanninger
  • Behovet i arbeidslivet for nye utdanninger
  • Prioritering av tilbud med lav rekruttering
  • Begrunnelse for endringer i det eksisterende tilbud
  • Samarbeid med bransje
  • Satsingsområder som fylkeskommunen bør være kjent med
  • NOKUT-godkjenning (dersom ikke sendt inn tidligere)
 2. Last ned og fyll ut søknaden

 3. Send inn søknad

  Søknadsskjema med vedlegg sender du til postmottak@ude.oslo.kommune.no.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknadene

  Vi tildeler midler etter Kunnskapsdepartementets retningslinjer for tilskudd til drift av fagskoler (PDF).

  Dette innebærer at det er vi som avgjør hvilke utdanningstilbud som skal prioriteres, og hvilke satser som skal tildeles ulike utdanningstilbud. I dette ligger det også at det ikke er gitt at alle utdanningstilbud kan være sikret videre støtte, selv om det er gitt tilskudd tidligere år.

 2. Motta svar

  Du får brev med svar på søknaden innen utgangen av februar 2024. I svaret får du også beskjed om beløp, antall studieplasser og hvilke eller hvilket utdanningstilbud midlene skal brukes på.

 3. Motta midler

  Du mottar første utbetaling innen 31. januar 2024 og andre utbetaling innen 15. september 2024.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@ude.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Rapportering

Alle fagskoler skal rapportere til DBH Fagskolestatistikk. Det er flere frister gjennom året.