Tilskudd til deltakelse i fritidsaktivitet i Bydel Nordstrand

Tilskuddsordningen skal gi barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier i Bydel Nordstrand mulighet til å få dekket kostnaden til å delta i ordinær fritidsaktivitet.

Frist for å søke

Midlene for 2024 er nå utdelt, og det er ikke lenger mulig å søke.

Kort om tilskuddet

Bydel Nordstrand ønsker at flest mulig barn og unge, uavhengig av familiens økonomiske situasjon, skal få delta i organisert fritidsaktivitet. Målet med tilskuddet er å få flere barn og unge inn i organiserte fritidsaktiviteter.

Det kan søkes om deltakelse i én fritidsaktivitet per år per barn.

Retningslinjer for aktivitetsstøtte for deltakelse i fritidsaktivitet for barn og unge i Bydel Nordstrand (PDF)

Målgruppe

Barn og ungdom opp til 18 år som bor i Bydel Nordstrand som ikke har råd til å delta i organisert fritidsaktivitet. Ungdom over 18 år kan gis støtte dersom vedkommende går på videregående skole.

Hva kan det søkes om

 • Deltakeravgift i kultur- og idrettsforeninger (klubbavgift, treningsavgift)
 • Deltakerkontingent for kultur- og idrettsarrangement (cup/turneringsavgift)
 • Nødvendig utstyr og klær (kun dersom det er søkt om deltakeravgift/kontingent i samme søknad).

Andre utgifter, som for eksempel lommepenger på turneringer, dekkes ikke av tilskuddsordningen. For deltakeravgift/kontingent dekkes kost og losji dersom det inngår som en del av avgiften. Støtten gis til organiserte fritidsaktiviteter som fortrinnsvis skjer sammen med andre barn og unge.
Det kan innvilges tilskudd på inntil kr. 5 000, - per år for unge under 15 år, eldre over 15 år vurderes i samarbeid med søker hvis beløpet overstiger kr. 5 000, -. Det er også mulig for lag og foreninger å inngå samarbeidsavtale direkte med bydelen med formål om at flere barn og unge skal kunne delta i organisert aktivitet. Det kan inngås samarbeidsavtale med bydelen for inntil kr. 50 000, -.

Kriterier for å søke

 • Barnet/ungdommen bor i Bydel Nordstrand
 • Barnet/ungdommen bor i en familie med lavinntekt som ikke selv har anledning til å dekke utgiftene til fritidsaktivitet
 • Barn og ungdom opp til 18 år
 • Ungdom over 18 år kan gis støtte dersom vedkommende går på videregående skole.
 • Aktiviteten det søkes om tilskudd til er en organisert fritidsaktivitet
 • Det kan søkes om én organisert fritidsaktivitet per barn per år.
 • Aktiviteten det søkes om støtte til kan ikke være gjennomført eller betalt på søketidspunktet. Bydelen har ikke anledning til å betale tilbake allerede betalt avgift/faktura.
 • Søknaden gjelder et konkret barn/ungdom.
 • Lag og foreninger som har samarbeidsavtale kan søke på vegne av grupper.

Hvem kan søke

En kontaktperson kan søke om støtte på vegne av barnet eller ungdommen det gjelder. Kontaktpersonen kan være ansatt i det offentlige hjelpeapparatet, i skoleverket, i en idrettsklubb eller annen organisasjon. Ansatte i det offentlige hjelpeapparatet, skoleverket eller lignende må selv ta kontakt med organisasjonen barnet/ungdommen ønsker å bli med i.

Privatpersoner kan ikke søke selv. Søknaden skal ikke inneholde personlige opplysninger.

Samarbeidsavtale

Det er mulig for organisasjoner, lag og foreninger å inngå samarbeidsavtale med bydelen. En samarbeidsavtale vil gjøre det mulig for organisasjoner, lag og foreninger å søke på vegne av en gruppe barn og unge. Midlene vil fordeles av laget/foreningen selv gjennom året der de ser at det er behov.

Lag og foreninger som ønsker samarbeidsavtale må kontakte bydelens frivillighetskoordinator.

Slik søker du

 1. Fyll ut søknadsskjema

  Søknad om tilskudd til fritidsaktivitet

  Den aktuelle klubben/organisasjonen eller ansatt i bydelen fyller ut skjemaet.

  Det må legges ved dokumentasjon for utgiftene i søknaden. For utstyr er det for eksempel tilstrekkelig med utskrift av en nettside som viser pris. For deltakeravgift vil tilstrekkelig dokumentasjon være skriftlig bekreftelse fra aktuell organisasjon/lag/forening. For støtte til deltakelse på cup/turnering/treningsopphold, vil en invitasjon som viser kostnad være tilstrekkelig.

  Oversikten over godkjent dokumentasjon er ikke uttømmende, og det tilligger frivillighetskoordinatoren/folkehelsekoordinatoren å bedømme om innsendt dokumentasjon er tilstrekkelig.

 2. Send inn søknad

  Søknaden sendes til postmottak@bns.oslo.kommune.no.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Tildeling

  • Frivillighetskoordinator/folkehelsekoordinator tar en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon og innenfor de rammene som er fastsatt.
  • Frivillighetskoordinatoren/folkehelsekoordinator står fritt til å godkjenne eller avslå hele eller deler av søknaden på objektivt grunnlag.
 2. Svar på søknaden

  Svar sendes til ansvarlig søker så snart søknaden er behandlet.

 3. Utbetaling

  Organisasjoner/lag/foreninger som får innvilget søknader sender faktura i EHF-format til Bydel Nordstrand.

Klage

Det er ikke klageadgang på tildeling av midlene.

Kontakt oss

For spørsmål, kontakt frivillighet- og nærmiljøkoordinator Elisabeth Eide, e-post: elisabeth.eide@bns.oslo.kommune.no.