Tilskudd innen helse- og sosialområdet

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet

Frist for å søke

Søknadsfristen har passert. Neste søknadsfrist forventes å bli 1. april 2022.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal støtte opp om frivillige og ideelle organisasjoners innsats på helse- og sosialområdet, og bidra til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Oslo.

Du kan søke om:

 • Driftstilskudd
 • Prosjekttilskudd til tidsavgrensede prosjekter

Hvis du søker om begge, må du levere to søknader.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Ideelle, frivillige og bruker- og pårørendeorganisasjoner i Oslo som har tilbud innen helse- og sosialsektoren. Hvis organisasjonen ikke har en Osloavdeling må søknaden beskrive særskilte aktiviteter i Oslo.

Tildelingskriterier:

Ved tildeling av tilskudd legges det vekt på om organisasjonen:

 • bidrar til formålet med tilskuddsordningen
 • gir et tilbud som er åpent for alle innbyggere, uavhengig av bydelstilknytning
 • kan dokumentere god kvalitet og gode resultater
 • har en god organisasjonsdrift
 • utfyller tilbud i regi av kommunen eller andre organisasjoner
 • stimulerer til frivillig innsats
 • bidrar til hjelp til selvhjelp
 • fremmer brukermedvirkning
 • har en andel egenfinansiering

Fullstendige retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet (PDF 0,2MB)

  Slik søker du

  1. 1Gjør klar vedlegg
   • Nøkkeltall for antallmedlemmer, brukere, frivillige og evt. ansatte i aktiviteten det søkes tilskudd til.
   • Budsjett for søknadsåret med finansieringsplan.
   • Oppdatert budsjett for inneværende år.
   • Godkjent årsmelding og regnskap for søkerorganisasjonen.
   • Årsrapport med regnskap for tiltaket eller prosjektet det søkes tilskudd til.
   • Attest for skatt og mva hvis dere har ansatte.
   • Andre relevante vedlegg som brukerundersøkelser eller informasjonsbrosjyrer.
  2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden


   Neste søknadsfrist forventes å bli 1. april 2022.

   • All dokumentasjon skal sendes inn innen søknadsfristen.
   • Dersom årsregnskap/årsrapport ikke er behandlet, kan dette ettersendes fram til 15. mai.
   • Ettersendingsskjema finner du sammen med søknaden i meldingboksen på Min side.

  Etter at du har sendt søknaden

  1. 1Behandling av søknaden

   Velferdsetaten tar i mot og vurderer søknadene og gir en anbefaling om fordeling av tilskuddsmidlene til byrådet. Byrådets budsjettforslag, inkludert innstilling til fordeling av tilskuddsmidlene, er klart i slutten av september.

  2. 2Få svar på søknaden

   Når bystyret har vedtatt endelig fordeling av tilskuddsmidlene i sitt budsjettvedtak i desember, finner du listen over positive vedtak iOslo kommunes budsjett.

   Alle søkere mottar tilsagnsbrev eller avslagsbrev innen utgangen av januar 2021.