Tilskudd innen helse- og sosialområdet

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet i Oslo 2024

Frist for å søke

Neste søknadsfrist forventes å bli i april 2024 (for tilskudd 2025).

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal støtte opp om frivillige og ideelle organisasjoners innsats på helse- og sosialområdet, og bidra til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Oslo.

Du kan søke om:

 • Driftstilskudd
 • Prosjekttilskudd til tidsavgrensede prosjekter

Hvis du søker om begge, må du levere to søknader.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Ideelle, frivillige og bruker- og pårørendeorganisasjoner i Oslo som har tilbud innen helse- og sosialsektoren. Hvis organisasjonen ikke har en Oslo-avdeling må søknaden beskrive særskilte aktiviteter i Oslo.

Tildelingskriterier:

Ved tildeling av tilskudd legges det vekt på om organisasjonen:

 • bidrar til formålet med tilskuddsordningen
 • gir et tilbud som er åpent for alle innbyggere, uavhengig av bydelstilknytning
 • kan dokumentere god kvalitet og gode resultater
 • har en god organisasjonsdrift
 • utfyller tilbud i regi av kommunen eller andre organisasjoner
 • stimulerer til frivillig innsats
 • bidrar til hjelp til selvhjelp
 • fremmer brukermedvirkning
 • har en andel egenfinansiering

Fullstendige retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet (PDF 0,2MB)

Vanlige spørsmål og svar - tilskudd på helse- og sosialområdet (PDF)

Slik søker du

 1. Gjør klar vedlegg

  • Nøkkeltall for antall medlemmer, brukere, frivillige og evt. ansatte i aktiviteten det søkes tilskudd til.
  • Budsjett for søknadsåret med finansieringsplan.
  • Oppdatert budsjett for inneværende år.
  • Godkjent årsmelding og regnskap for søkerorganisasjonen.
  • Årsrapport med regnskap for tiltaket eller prosjektet det søkes tilskudd til.
  • Revidert regnskap for tilskudd over kr 200 000:
   - Organisasjoner som mottok kr 200 000 eller mer til drift må levere årsregnskap revidert av registrert eller statsautorisert revisor
   - Organisasjoner som mottok kr 200 000 eller mer til tiltak/prosjekt må levere rapport for avtalte kontrollhandlinger signert av registrert eller statsautorisert revisor
  • Attest for skatt og mva hvis dere har ansatte.
  • Andre relevante vedlegg som brukerundersøkelser eller informasjonsbrosjyrer.
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  • All dokumentasjon skal sendes inn innen søknadsfristen.
  • Dersom årsregnskap/årsrapport ikke er behandlet, kan dette ettersendes fram til 15. mai.
  • Ettersendingsskjema finner du sammen med søknaden i meldingsboksen "Dine skjemaer".

  Digitalt søknadsskjema vil bli publisert her i mars 2024.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknaden

  Velferdsetaten tar i mot, vurderer søknadene og gir en anbefaling om fordeling av tilskuddsmidlene til byrådet. Byrådets budsjettforslag, inkludert innstilling til fordeling av tilskuddsmidlene, er klart i slutten av september.

 2. Få svar på søknaden

  Når bystyret har vedtatt endelig fordeling av tilskuddsmidlene i sitt budsjettvedtak i desember, finner du listen over positive vedtak i Oslo kommunes budsjett.

  Alle søkere mottar tilsagnsbrev eller avslagsbrev innen utgangen av januar 2024.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Send klagen til tilskudd@vel.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket.

Tildelinger

Kontaktinformasjon

Velferdsetaten, Seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner.

Ved tekniske spørsmål:
Lars Mannsåker
E-post: lars.mannsaker@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 934 53 580

Ved andre spørsmål og veiledning:
E-post: tilskudd@vel.oslo.kommune.no

Alternative kontaktpunkt:

Anniken Jaquet Johansen:
E-post: anniken.johansen@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 924 25 476

Harriette Utheim
E-post: harriette.utheim@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 928 47 725