Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd innen helse- og sosialområdet

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet

Frist for å søke

Søknadsfristen for å søke tilskudd for 2020 er utløpt. Søknadsfrist for å søke tilskudd for 2021 blir cirka 1. april 2020.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal støtte opp om frivillige og ideelle organisasjoners innsats på helse- og sosialområdet, og bidra til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Oslo.

Det kan søkes om:

 • Driftstilskudd
 • Prosjekttilskudd til tidsavgrensede prosjekter

Hvis du søker om begge, må du levere to søknader.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Ideelle, frivillige og bruker- og pårørendeorganisasjoner i Oslo som har tilbud innen helse- og sosialsektoren. Hvis organisasjonen ikke har en Osloavdeling må søknaden beskrive særskilte aktiviteter i Oslo.

Tildelingskriterier:

Ved tildeling av tilskudd legges det vekt på om organisasjonen:

 • bidrar til formålet med tilskuddsordningen
 • gir et tilbud som er åpent for alle innbyggere, uavhengig av bydelstilknytning
 • kan dokumentere god kvalitet og gode resultater
 • har en god organisasjonsdrift
 • utfyller tilbud i regi av kommunen eller andre organisasjoner
 • stimulerer til frivillig innsats
 • bidrar til hjelp til selvhjelp
 • fremmer brukermedvirkning
 • har en andel egenfinansiering

Fullstendige retningslinjer

Reviderte retningslinjer for tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet (PDF 0,1MB)

Flerårige tilskudd

Oslo kommune ønsker å utvide prøveordningen med flerårige tilskudd i perioden 2020-2022, med forbehold om bystyrets årlige budsjettvedtak.

Oslo kommune vektlegger følgende forhold når det velges ut deltakere til den nye prøveperioden:

 • Om organisasjonen har hatt stabil drift over tid.
 • Om organisasjonen kan dokumentere gode resultater.
 • Om organisasjonens tiltak/prosjekt bidrar til desentralisering og helhetlige tiltakskjeder i bydel, enten for personer med rusproblemer eller andre utsatte grupper.
 • Om tiltaket/prosjektet er innovativt og/eller kan tenkes å ha overføringsverdi til andre bydeler eller annen virksomhet som er drevet eller finansiert av Oslo kommune.

Slik søker du

 • 1Gjør klar vedlegg
  • Nøkkeltall for antallmedlemmer, brukere, frivillige og evt. ansatte i aktiviteten det søkes tilskudd til.
  • Budsjett for søknadsåret med finansieringsplan.
  • Oppdatert budsjett for inneværende år.
  • Godkjent årsmelding og regnskap for søkerorganisasjonen.
  • Årsrapport med regnskap for tiltaket eller prosjektet det søkes tilskudd til.
  • Attest for skatt og mva hvis dere har ansatte eller søker om 100 000 kroner eller mer.
  • Andre relevante vedlegg som brukerundersøkelser eller informasjonsbrosjyrer.
 • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden
  • All dokumentasjon skal sendes inn innen søknadsfrist.
  • Dersom årsregnskap/årsrapport ikke er behandlet, kan dette ettersendes fram til 1. mai.
  • Ettersendingsskjema finner du sammen med søknaden i meldingboksen på Min side.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknaden

  Velferdsetaten tar i mot og vurderer søknadene og gir en anbefaling om fordeling av tilskuddsmidlene til byrådet. Byrådets budsjettforslag, inkludert innstilling til fordeling av tilskuddsmidlene, er klart i slutten av september.

 • 2Få svar på søknaden

  Når bystyret har vedtatt endelig fordeling av tilskuddsmidlene i sitt budsjettvedtak i desember, finner du listen over positive vedtak iOslo kommunes budsjett.

  Alle søkere mottar tilsagnsbrev eller avslagsbrev innen utgangen av januar 2020.

Klage