Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Frist for å søke

Vi ønsker å motta din søknad så snart som mulig. Siste frist er 15. januar 2024.

Kort om tilskuddet

Du kan søke om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer.

Du kan også søke om tilskudd til kjøp og/eller innredning av eksisterende anlegg.

Momskompensasjon til idrettsanlegg

Skal du også søke Lotteri- og stiftelsestilsynet om momskompensasjon og trenger revisorrapport og signert regnskapsskjema? Hvis vi skal utarbeide revisorrapport (påkrevd for spillemiddeltilskudd på mer enn 400 000 kroner) må du sende regnskapet til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller til hanna.thommessen@bym.oslo.kommune.no i god tid før 1. desember, så vi rekker å ferdigbefare anlegget, kontrollere regnskap og lage rapporten.

Kriterier for å søke

For informasjon om villkår, krav og søknadsprosessen kan du gå til anleggsregisteret.no.

Forskrift

Alle søkere er pliktige til å sette seg inn i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for tildelinger i 2024.

Hvem kan søke?

Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om tilskudd til alle anleggstyper:

 • Kommuner og fylkeskommuner, Norges idrettsforbund, Samenes Idrettsforbund-Norge, Studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.
 • Aksjeselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og andre sammenslutninger med vedtekter som oppfyller kriteriene (pkt 2.3.1 i bestemmelsene) kan også søke om spillemidler.

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til friluftslivsanlegg:

 • Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og Oslofjordens Friluftsråd.

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til hundesportanlegg:

 • Norsk Kennel Klubb.

Følgende sammenslutninger kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg:

 • Borettslag og velforeninger.

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til sykkelanlegg (pkt. 2.6.36 i bestemmelsene):

 • Norsk Organisasjon for Terrengsykling.

Kontakt

Shahab Aslam
Telefon: 95 33 55 62
E-post: shahab.aslam@bym.oslo.kommune.no

Relevante dokumenter

Informasjon om anleggstyper

Informasjon om og utfylling av søknadene

Årshjul, frister og behovsvurdering

Slik søker du

 1. Last ned og fyll ut søknadsskjema

  Fyll ut søknadsskjema på anleggsregisteret.no

  Det stilles en rekke krav til dokumentasjon til søknaden, og det bør beregnes god tid til å framskaffe all nødvendig dokumentasjon. For enkelte anlegg kan det kreves dokumentasjon som er avhengig av saksbehandlingstid hos Oslo kommune, Kulturdepartementet og Statsforvalteren.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknadere

  Bymiljøetaten behandler mottatte søknader og gir innstilling til byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet. Endelig vedtak fattes av byråden.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Kulturdepartementet er klageinstans for vedtak truffet av Oslo kommune i saker vedrørende søknader om tilskudd i form av spillemidler.