Opplærings- og utviklingsfondets stipendordning

Frist for å søke

Søknadsfristen er 1. april.

Stipendet du søker gis for det kommende skoleåret, det vil si studieår 2024/2025, høst 2024 og/eller våren 2025.

Kort om stipendet

OU-fondets stipendordning skal stimulere ansatte til å søke ny kunnskap og utvikle sin kompetanse. Alle ansatte i Oslo kommune kan søke om stipend til opplæring eller utvikling som er relevant for Oslo kommune.

Her finner du alle stipendregler for 2024 (PDF)

Stipendets størrelse

Du kan søke om støtte på inntil 20 000 kroner. Størrelsen på innvilget stipend vil avhenge av antall søkere og OU-fondets prioriteringer, og vil kun unntaksvis støttes fullt ut.

Stipendet er ikke skattepliktig, men blir innberettet til ligningsmyndighetene.

Kriterier for å søke

 • Alle ansatte i Oslo kommune kan søke: fast ansatte, vikarer og ansatte på engasjement.
 • Det er kun mulig å søke om stipend til ett opplæringstiltak per år.
 • Dersom en gruppe ansatte søker om støtte til det samme formålet, må hver enkelt sende en egen søknad.
 • Det kan søkes om støtte til studie-/kursavgift, læremateriell og nødvendige reiseutgifter til kurs og utdanninger av kortere og lengre varighet. Oppholdsutgifter støttes kun unntaksvis, og må begrunnes særskilt.
 • Stipend til studiereiser, hospitering og bedriftsbesøk faller som hovedregel utenfor stipendreglene. Det samme gjelder konferanser, seminarer og kongresser mv.
 • Følgende støttes ikke:
  • Reiseutgifter tilsvarende ordinær jobbreise
  • Elektroniske hjelpemidler (pc, lesebrett, opptaksutstyr etc.)
  • Tapt arbeidsfortjeneste/lønn
  • Utgifter til diett/mat og kjøregodtgjørelse

Krav til dokumentasjon

Utgiftene det søkes støtte til må dokumenteres i egne vedlegg og følge søknaden. Kostnadene må tydelig fremgå av dokumentasjonen. Dersom søknaden ikke er godt nok dokumentert, vil den ikke bli behandlet.

Alle faktiske/kjente kostnader forbundet med søknaden skal være bekreftet av en tredjepart:

 • Studiekostnader kan dokumenteres ved hjelp av en kurskatalog, nettside eller egen bekreftelse fra studiestedet
 • Kostnader til bøker kan dokumenteres ved å ta utgangspunkt i pensumlister. Prisene kan innhentes og bekreftes med stempel i en bokhandel, eller være en utskrift av en handleliste fra en nettbokhandel
 • Reiseutgifter kan dokumenteres av transportselskapet.
 • Henvisninger til nettsteder eller lenker godtas ikke som dokumentasjon.

Dokumentasjonen kan lastes opp som vedlegg til søknaden, eller ettersendes innen søknadsfristen 1. april.

Vedlegg som ettersendes i posten må inneholde søknadens referansenummer, ditt navn og hvilken virksomhet du arbeider i.

Vedleggene sendes til:
OU-fondet, Rådhuset, 0037 Oslo.

Stipendregler

Stipendet er personlig og kan ikke overdras til andre. Det er som hovedregler ikke mulig å bruke støtten til annen utdanning/opplæring enn det søknaden gjelder for.

Avsluttes ansettelsesforholdet til Oslo kommune under utdanningen, bortfaller stipendet i sin helhet og må tilbakebetales.

Her finner du oversikten over alle stipendregler for OU-fondets stipendordning 2024 (PDF)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om stipendordningen kan du kontakte opplæringsansvarlig i administrasjonen i virksomheten du arbeider i. Andre henvendelser kan rettes til OU-fondet:

E-post: postmottak@ou-fondet.oslo.kommune.no
Adresse: OU-fondet, Rådhuset, 0037 Oslo

Slik søker du om OU-stipend

 1. Logg deg inn i søknadsskjemaet

  Søknadsskjema for tilskudd til OU-fondets stipendordning finner du her. Vårt elektroniske søknadsskjema som gir deg veiledning underveis.

  Du logger deg inn med ditt ansattnummer og passord.

  Søknadsskjemaet henter automatisk opplysninger om ansettelsesforholdet og bostedsadressen din. Enkelte av disse opplysningene kan endres.

 2. Fyll ut søknadsskjemaet

  Søknaden skal inneholde nøyaktige opplysninger om tiltaket du søker stipend for. Dersom du lurer på hvilke opplysninger som skal fylles ut, kan du klikke på hjelpetekstene i skjemaet markert med en "i". Du er ansvarlig for at opplysningene i søknaden er korrekte.

 3. Legg ved vedlegg

  Søknaden skal inneholde dokumentasjon i egne vedlegg over alle utgiftene det søkes støtte til. Kostnadene må tydelig fremgå av dokumentasjonen, og skal være bekreftet av en tredjepart.
  Les mer om dokumentasjon og vedlegg over.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Når skjemaet er sendt, vil du motta en kopi av søknaden tilsendt den e-postadressenen du har registrert i søknaden.

 2. Stipendet tildeles

  Du får svar på stipendsøknaden i midten av juni. Svaret sendes ut på e-post eller i brevpost.

 3. Stipendet utbetales

  Støtten utbetales over lønn av virksomheten du arbeider ved når tiltaket igangsettes eller etter nærmere avtale med din arbeidsgiver.

  Henvendelser om utbetaling av stipendet skal rettes til personalavdelingen på arbeidsplassen din og ikke til OU-fondet.