Tilskudd, legater og stipend

Leksehjelptilskudd for frivillige organisasjoner

Frist for å søke

15. januar 2020. 

Om tilskuddet

Vi skal evaluere tilskuddsordningen. Derfor kan dere kun søke for midler til drift i perioden januar – juni, selv om dere tilbyr leksehjelp i hele 2020. Det er satt av 2 300 000 kroner for perioden januar – juni.

Tilbudet skal inneholde hjelp til skolearbeid og fordypning i skolefaglige emner. Den som er leksehjelper skal beherske godt norsk, skriftlig og muntlig. Leksehjelpen skal hovedsakelig foregå på norsk.

Midlene skal gå til drift av et leksehjelpstilbud for elever på grunn- og videregående skole i Oslo.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner med virksomhet i Oslo. En frivillig organisasjon kjennetegnes ved at virksomheten er ikke-kommersiell, fortjenestefri og basert på frivillighet. Det er et krav at organisasjonen er registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer. 

Kriterier for å søke

 • Organisasjonen skal være en selvstendig virksomhet, som har et eget styre, egen økonomisk styring og egne vedtekter.
 • Organisasjonen skal være organisert etter demokratiske prinsipper. Det skal avholdes årsmøter eller tilsvarende som øverste myndighet for virksomheten.
 • Organisasjonen skal ha et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.
 • Organisasjonens virksomhet skal være ikke-kommersiell.
 • Organisasjonens formål må være i tråd med lov eller politivedtekter.
 • Organisasjonene skal annonsere tilbudet sitt på nett med tydelig definert målgruppe, tid, sted og fagtilbud.

Slik søker du

 1. 1Fyll ut og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Tildeling

  Tildelingen vil skje medio februar.

Klage

Klage på tildeling eller avslag må gjøres innen tre uker etter at tildelingsbrev er mottatt. Klagen sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no.

Tildeling av midler

Krav om rapportering

På slutten av perioden må søker rapportere bruken av midler til Utdanningsadministrasjonen. Rapporteringen må inneholde informasjon om blant annet:

 • antall uker i perioden januar – juni
 • antall unike brukere per uke
 • antall timer per uke
 • fag og metode

Rapporteringen må vise at midlene er brukt på riktig måte:

 • For tilskudd over 300 000 kroner må det legges ved særattestasjon fra revisor.
 • For tilskudd 100 000 kroner til 299 999 kroner må en revisor signere og bekrefte rapporten.
 • For tilskudd under 100 000 kroner må lederen av organisasjonen og en til undertegne regnskap og rapport.

Dersom midlene ikke anvendes på riktig måte vil Utdanningsadministrasjonen kunne justere beregningen av senere tilskudd. Ved alvorlige brudd på forpliktelsene kan Utdanningsadministrasjonen kreve at midlene betales tilbake. Vi gjennomfører stikkprøver i form av uanmeldte besøk. 

Kontaktinformasjon

Utdanningsetaten ved Hilde Næss
E-post: hilde.naess@ude.oslo.kommune.no