Innovasjonsprogram Oslo 2024

Gjennom Innovasjonsprogram Oslo tildeles det midler til prosjekter som bidrar til å løse de viktigste næringspolitiske utfordringene for Oslo.

Ordningen het tidligere Regionalt innovasjonsprogram Oslo.

Frist for å søke

29. januar 2024

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Klynger, nettverk, inkubatorer og gründermiljøer
 • Forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner og kunnkapsleverandører
 • Innovasjonsmiljøer/selskaper i samarbeid med bedrifter
 • Enkeltbedrifter kan kun søke på vegne av et nettverk eller samarbeidskonstellasjon

Hva kan du søke midler til?

 • Du kan søke støtte til prosjekter i ulike faser, både forstudier/forprosjekt og hovedprosjekt.
 • Prosjektet skal ha fokus på utprøving, initiering, utvikling og innovasjon, innenfor en tydelig avgrenset prosjektperiode.
 • Du kan søke inntil 50 prosent av prosjektets finansiering, inntil 1 000 000 kroner per prosjekt.

50 prosent av de samlede kostnadene må være dekket av annen finansiering og/eller egeninnsats. Dette må tydelig fremgå av budsjettet. Det er ønskelig med prosjekter som utløser medfinansiering fra andre aktører enn prosjekteier og regionalt innovasjonsprogram. Se prosentsatser og artikler i gruppeunntaket som må anvendes under «EØS-avtalens regler om offentlig støtte» i retningslinjene.

Merk at programmet ikke gir støtte til ordinære driftskostnader, investeringer, og bedriftsutvikling, forskning eller utvikling av produkter og løsninger. Det henvises her til Innovasjon Norge og Forskningsrådet som har søkbare ordninger for denne type formål.

På generelt grunnlag gis det ikke støtte til konferanser, internasjonale delegasjoner eller prosjekter som oppfattes å være i kjernevirksomheten til etablerte miljøer eller som vil bli gjennomført uansett. Prosjektstøtten må ha utløsende effekt for prosjektet.

Retningslinjer

Innsatsområder

I Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 (PDF) er det pekt ut fem særlige innsatsområder som Innovasjonsprogram Oslo 2022 skal bidra til:

 • Klynge- og nettverksutvikling: Styrket kompetanseoverføring og innovasjon innad og på tvers av klynger og næringsnettverk
 • Entreprenørskap og vekstbedrifter: Styrket innsats for etablering av nye bedrifter med vekstmuligheter
 • Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon: Utvikling av flere og bedre metoder og møteplasser mellom offentlige behovseiere, innkjøpere og leverandørmarkedet, for gjennomføring av flere innovative offentlige anskaffelser
 • Tidligfase finansiering: Bedret tilgang på risikovillig kapital for nye kunnskapsbedrifter i tidligfase
 • Kommersialisering av forskningsresultater: Utvikling av bedre nettverk mellom forskningsmiljøene og bedrifter for at kommersialisering av forskningsresultater resulterer i nye bedrifter.

Slik søker du

 1. Send søknad

  Søknaden sendes elektronisk på regionalforvaltning.no.

  Frist for å søke er 29. januar 2024.

  • Søkere/prosjekteiere registrerer seg med en egen bruker. Her finnes det også brukerveileder for hvordan man bruker søkemodulen.
  • Alle felter i søknadsskjema må fylles ut. Informasjon som ligger i vedlegg tas ikke med i vurderingen av søknaden.
 2. Tildeling av midler

  Byrådsavdeling for kultur og næring i Oslo kommune vurderer søknadene og vedtar tildeling. Ved behov diskuterer vi prosjektene med andre regionale virkemiddelaktører, som Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.

  Søkere vil få svar (vedtaksbrev) i midten av mars.

  Mer informasjon om behandlingen og vurderingskriteriene finner du i retningslinjene.

Klage

Du kan klage på vedtaket innen 3 uker fra vedtaket ble kjent for deg.

Klagen skal nevne det vedtaket det klages over, hva klagen gjelder og hva den støtter seg til.

Klagen sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no.

Rapportering

Du må sende rapport om prosjektet via regionalforvaltning.no innen 1. februar påfølgende år for tildeling. I tillegg må du levere prosjekt- og timeregnskap for prosjektet.

Kontakt

Morten Fraas
Spesialrådgiver, Byrådsavdeling for næring og eierskap
E-post: morten.fraas@byr.oslo.kommune.no
Mobil: 984 03 080

Anne Solheim
Spesialrådgiver, Byrådsavdeling for næring og eierskap
E-post: anne.solheim@byr.oslo.kommune.no
Mobil: 95704660