Innovasjonsprogram Oslo 2023

Gjennom Innovasjonsprogram Oslo tildeles det midler til prosjekter som bidrar til å løse de viktigste næringspolitiske utfordringene for Oslo.

Ordningen het tidligere Regionalt innovasjonsprogram Oslo.

Frist for å søke

9. januar 2023

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Klynger, nettverk, inkubatorer og gründermiljøer.
 • Forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner og kunnkapsleverandører.
 • Innovasjonsmiljøer/selskaper i samarbeid med bedrifter.
 • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og næringsforeninger.

Hva kan du søke midler til?

 • Du kan søke støtte til prosjekter i ulike faser, både forstudier/forprosjekt og hovedprosjekt.
 • Prosjektet skal ha fokus på utprøving, initiering, utvikling og innovasjon, innenfor en tydelig avgrenset prosjektperiode.
 • Du kan søke inntil 50 prosent av prosjektets finansiering, inntil 1 000 000 kroner per prosjekt.

50 prosent av de samlede kostnadene må være dekket av annen finansiering og/eller egeninnsats. Dette må tydelig fremgå av budsjettet. Det er ønskelig med prosjekter som utløser medfinansiering fra andre aktører enn prosjekteier og regionalt innovasjonsprogram. Se prosentsatser og artikler i gruppeunntaket som må anvendes under «EØS-avtalens regler om offentlig støtte» i retningslinjene.

Merk at programmet ikke gir direkte støtte til investeringer og utvikling av enkeltbedrifter eller etablerere. For denne type formål, se Innovasjon Norges søkbare ordninger.

Retningslinjer

Innsatsområder

I Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 (PDF, 1MB) er det pekt ut fem særlige innsatsområder som Innovasjonsprogram Oslo 2022 skal bidra til:

 • Klynge- og nettverksutvikling: Styrket kompetanseoverføring og innovasjon innad og på tvers av klynger og næringsnettverk
 • Entreprenørskap og vekstbedrifter: Styrket innsats for etablering av nye bedrifter med vekstmuligheter i et internasjonalt marked
 • Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon: Utvikling av flere og bedre metoder og møteplasser mellom offentlige innkjøpere og leverandørmarkedet, fra behovsidentifisering, via utvikling og til kommersialisering av produkter og tjenester
 • Tidligfase finansiering: Bedret tilgang på risikovillig kapital for nye kunnskapsbedrifter i tidligfase
 • Kommersialisering av forskningsresultater: Utvikling av bedre nettverk mellom forskningsmiljøene og bedrifter og at kommersialisering av forskningsresultater resulterer i nye bedrifter.

Slik søker du

 1. Send søknad

  Søknaden sendes elektronisk på regionalforvaltning.no.

  Frist for å søke er 9. januar 2023.

  • Søkere/prosjekteiere registrerer seg med en egen bruker. Her finnes det også brukerveileder for hvordan man bruker søkemodulen.
  • Alle felter i søknadsskjema må fylles ut. Informasjon som ligger i vedlegg tas ikke med i vurderingen av søknaden.
 2. Tildeling av midler

  Byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo kommune vurderer søknadene og vedtar tildeling. Ved behov diskuterer vi prosjektene med andre regionale virkemiddelaktører, som Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.

  Søkere vil få svar (vedtaksbrev) i slutten av februar.

  Mer informasjon om behandlingen og vurderingskriteriene finner du i retningslinjene.

Klage

Du kan klage på vedtaket innen 3 uker fra vedtaket ble kjent for deg.

Klagen skal nevne det vedtaket det klages over, hva klagen gjelder og hva den støtter seg til.

Klagen sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no.

Rapportering

Du må sende rapport om prosjektet via regionalforvaltning.no innen 1. februar påfølgende år for tildeling. I tillegg må du levere prosjekt- og timeregnskap for prosjektet.

Kontakt

Morten Fraas
Spesialrådgiver, Byrådsavdeling for næring og eierskap
E-post: morten.fraas@byr.oslo.kommune.no
Mobil: 984 03 080