Innovasjonsprogram Oslo 2022

Gjennom Innovasjonsprogram Oslo tildeles det midler til prosjekter som bidrar til å løse de viktigste næringspolitiske utfordringene for Oslo.

Ordningen het tidligere Regionalt innovasjonsprogram Oslo.

Frist for å søke

10. januar 2022

  Kriterier for å søke

  Hvem kan søke?

  • Organiserte bedriftsnettverk/klynger med norsk organisasjonsnummer
  • Forsknings- og utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer/selskaper i samarbeid med bedrifter eller kommuner i regionen
  • Næringslivsorganisasjoner

  Hva kan du søke midler til?

  • Du kan søke støtte til prosjekter i ulike faser, både forstudier/forprosjekt og hovedprosjekt.
  • Prosjektet skal ha fokus på utprøving, initiering, utvikling og innovasjon, innenfor en tydelig avgrenset prosjektperiode.
  • Du kan søke inntil 50 prosent av prosjektets finansiering, inntil 1 000 000 kroner per prosjekt. 

  50 prosent av de samlede kostnadene må være dekket av annen finansiering og/eller egeninnsats. Dette må tydelig fremgå av budsjettet. Det er ønskelig med prosjekter som utløser medfinansiering fra andre aktører enn prosjekteier og regionalt innovasjonsprogram. Se prosentsatser og artikler i gruppeunntaket som må anvendes under «EØS-avtalens regler om offentlig støtte» i retningslinjene.

  Merk at programmet ikke gir direkte støtte til investeringer og utvikling av enkeltbedrifter eller etablerere. For denne type formål, se Innovasjon Norges søkbare ordninger.

  Retningslinjer

  Innsatsområder

  I Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 (PDF, 1MB) er det pekt ut fem særlige innsatsområder som regionalt innovasjonsprogram skal bidra til:

  • Klynge- og nettverksutvikling: Styrket kompetanseoverføring og innovasjon innad og på tvers av klynger og næringsnettverk
  • Entreprenørskap og vekstbedrifter: Styrket innsats for etablering av nye bedrifter med vekstmuligheter i et internasjonalt marked
  • Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon: Utvikling av flere og bedre metoder og møteplasser mellom offentlige innkjøpere og leverandørmarkedet, fra behovsidentifisering, via utvikling og til kommersialisering av produkter og tjenester
  • Tidligfase finansiering: Bedret tilgang på risikovillig kapital for nye kunnskapsbedrifter i tidligfase
  • Kommersialisering av forskningsresultater: Utvikling av bedre nettverk mellom forskningsmiljøene og bedrifter og at kommersialisering av forskningsresultater resulterer i nye bedrifter.

  Slik søker du

  1. 1Send søknad

   Søknaden sendes elektronisk på regionalforvaltning.no

   Frist for å søke er 10. januar 2022.

   • Søkere/prosjekteiere registrerer seg med en egen bruker. Her finnes det også brukerveileder for hvordan man bruker søkemodulen.
   • Alle felter i søknadsskjema må fylles ut. Informasjon som ligger i vedlegg tas ikke med i vurderingen av søknaden. 
  2. 2Tildeling av midler

   Byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo kommune vurderer søknadene og vedtar tildeling. Ved behov diskuterer vi prosjektene med andre regionale virkemiddelaktører, som Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.

   Søkere vil få svar (vedtaksbrev) i slutten av februar. 

   Mer informasjon om behandlingen og vurderingskriteriene finner du i retningslinjene.

  Klage

  Du kan klage på vedtaket innen 3 uker fra vedtaket ble kjent for deg.

  Klagen skal nevne det vedtaket det klages over, hva klagen gjelder og hva den støtter seg til. 

  Klagen sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no.

  Rapportering

  Du må sende rapport om prosjektet via regionalforvaltning.no innen 1. februar påfølgende år for tildeling. I tillegg må du levere prosjekt- og timeregnskap for prosjektet.

  Kontakt

  Morten Fraas
  Spesialrådgiver, Byrådsavdeling for næring og eierskap
  E-post: morten.fraas@byr.oslo.kommune.no
  Mobil: 984 03 080