Tilskudd for lærebedrifter

Ordinært tilskudd

Bedrifter som har aktive kontrakter med lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater eller kandidater for fagbrev på jobb får tilskudd fra Utdanningsetaten. Bedrifter trenger ikke å søke, tilskuddet utbetales automatisk i juni og desember hvert år.

Les mer om tilskuddet på sidene til Utdanningsdirektoratet

Se de gjeldene satsene for tilskuddet

Ekstratilskudd til opplæring i lærebedrifter

Lærebedrifter og opplæringskontor i Oslo kan søke om ekstratilskudd til oppfølging av lærlinger og lærekandidater som er under 25 år, bosatt i Oslo og har et forsterket behov for oppfølging. Det gjelder også de med svake norskferdigheter eller kort botid i Norge.

Tilskuddet skal brukes til ekstra tilrettelegging eller oppfølging i lærebedriften og skal bidra til å dekke kostnader som ikke dekkes av det ordinære tilskuddet til lærebedrifter. Dette kan for eksempel være:

  • Tettere oppfølging
  • Ekstra personellressurs
  • Fysisk tilrettelegging
  • Nødvendig utstyr
  • Digitale hjelpemidler

Ordningen skal stimulere bedrifter til å gi flere muligheten til å oppnå et fag-/svennebrev eller grunnkompetanse. Målet er kvalifisering til arbeid innenfor både ordinært og tilrettelagt arbeidsmarked.

Hvem kan søke?

  • Lærebedrifter som tar inn søkere til læreplass med spesielle behov som er kjent for skolen og lærebedriften på forhånd.
  • Lærebedrifter som opplever uforutsigbare utfordringer med lærlinger og lærekandidater underveis i læretiden.
  • Lærebedriften kan søke når lærekontrakten er godkjent, men også underveis i læretiden.

Hva kan bedriften få i tilskudd?

Ekstratilskuddet gis for å sikre den aktuelle søkeren læreplass og nødvendig tilrettelegging, og vil avhenge av det enkelte behov i det enkelte tilfellet. Normalt tilskudd for ekstra personellressurs er 1-6 timer per uke med timesats på 250 kr. I særlige tilfeller kan det innvilges inntil 10 timer i uka. Det kan eventuelt søkes om engangssum på inntil 30.000,-.

Slik søker du

Fyll ut det elektroniske søknadskjemaet og legg ved dokumentasjonen som etterspørres. Det er viktig at behovet for ekstra tilrettelegging begrunnes.

Elektronisk søknadsskjema

Sakkyndig vurdering fra PPT, lege eller institusjon som beskriver behovet for tilrettelegging, bør legges ved søknaden

Dersom Utdanningsetaten har vært involvert og kjenner saken, avtales det med saksbehandler hvilken dokumentasjon som legges ved sammen med beskrivelse fra lærebedriften av planlagte tiltak.

Utbetaling

Tilskuddet utbetales løpende etter saksbehandling. Fylkeskommunen kan kreve at deler av tilskuddet tilbakebetales dersom kontrakten heves i løpet av tilskuddsperioden. Det er løpende søknadsfrist for tilskuddet så lenge det finnes midler i ordningen.

Kontakt: Har du spørsmål i forbindelse med tilskuddsordningen? Kontakt oss på e-post til: fagpost.fag@osloskolen.no