Frivillighetsmidler i Bydel Vestre Aker

Frist for å søke

1. mars 2024

Kort om frivillighetsmidlene

Frivillighetsmidlene skal stimulere til frivillig arbeid, engasjement, samarbeid og inkludering i
Bydel Vestre Aker.

I 2024 og 2025 vil bydelens hovedsatsinger være Barn og unge, Levekårsforskjeller og
Frivillighet. Søknader som passer med hovedsatsingene vil ha best mulighet for å få støtte.

Vi vil også vurdere om tiltaket holder god kvalitet, hvor kvalitet er definert som
gjennomføringsevne, tilgjengelighet, læringselement, høy deltakertilfredshet og god miljø- og
bærekraftprofil.

Frivillighetsmidlene er for tiltak i hele Bydel Vestre Aker. Tiltaket du søker støtte til, må
gjennomføres i bydelen og være åpent for bydelens befolkning.

Vestre Aker bydelsutvalg har vedtatt 750.000 til frivillighetsmidler for 2024.

Hvem kan søke?

 • Frivillige organisasjoner, lag og foreninger med tilknytning i Bydel Vestre Aker.
 • Private stiftelser, livssyns- og trossamfunn, frivillige organisasjoner, lag og foreninger som har et organisasjonsnummer, eller som er registrert i frivillighetsregisteret.
 • Enkeltpersoner eller egenorganiserte grupper kan søke i samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og foreninger.
 • Kommunale virksomheter og bydelens tjenestesteder kan vurderes dersom aktiviteten
 • gjennomføres i samarbeid med frivillige.

Vi vil prioritere tiltak som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

 1. Tiltak rettet mot barn og unge i bydelen.
 2. Aktiviteter som skaper deltakelse knyttet til helse, kultur, miljø og idrett.
 3. Tiltak som fremmer inkludering og engasjement.
 4. Tiltak som motvirker ensomhet.
 5. Samarbeidstiltak mellom aktører eller med Bydel Vestre Aker.
 6. Tiltak som har informasjon tilgjengelig på åpne, digitale plattformer.

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Aktiviteter som i hovedsak foregår utenfor bydelen.
 • Reise- og oppholdsutgifter.
 • Tilskudd til kontingenter, medlems- og treningsavgifter.
 • Aktiviteter som allerede er gjennomført.
 • Lønnsmidler til frivillige.
 • Aktiviteter med kommersielt formål.
 • Tilskudd til ordinær drift eller lønnsutgifter gis som hovedregel ikke, men kan vurderes i enkelttilfeller.

Tips til søknaden

Husk at tiltaket må reflektere frivillighet, og søknaden må synliggjøre omfanget av frivillig
innsats. For eksempel: om en organisasjon tilbyr fritidsaktivitet til barn med betalte og
profesjonelle trenere/instruktører, vil ikke dette være grunnlag for frivillighetsmidler i seg selv.
Men om denne organisasjonen skulle holde åpne arrangement for publikum på frivillig basis
(utover lønnet aktivitet), kan frivillighetsmidler være aktuelt. En organisasjon med frivillige
instruktører eller trenere vil være grunnlag for frivillighetsmidler.

Obs!

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å utbetale penger til en privat bankkonto. For å
opprette en bankkonto krever bankene et organisasjonsnummer. Dere får organisasjonsnummer
ved å registrere dere som en forening i Enhetsregisteret. Les mer på Brønnøysundregisterets
nettsider.

Bydelen krever at de frivillige, som skal ha tiltak rettet mot mindreårige eller personer med utviklingshemming må ha barneomsorgsattest (politiattest).

Barneomsorgsattest må fremlegges dersom bydelen etterspør dette. Dette gjelder frivillighetsmidler, Nordmarka vel, ungdommens kulturmidler, samt andre tilskudd eller økonomisk støtte bydelen deler ut.

Slik søker du

 1. Klikk på knappen for å søke

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt innen søknadsfristen. Søknadene behandles av skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen 12. mars 2024. Deretter oversendes komiteens innstilling til bydelsutvalget hvor vedtak om fordeling av tilskuddsmidlene fattes i møte 21. mars 2024. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime.

 2. Motta svar

  Alle søkere får beskjed på e-post når vedtaket er fattet.

 3. Utbetaling av penger

  De som har fått innvilget midler, får disse utbetalt fortløpende etter at vedtaket er fattet.

 4. Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen 15. januar påfølgende år.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bva.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Marianne L’Orsa Kragstad
Telefon: 95 80 85 03
E-post: marianne.kragstad@bva.oslo.kommune.no

Dokumenter