Frivillighetsmidler i Bydel Vestre Aker

Frist for å søke

1. mars 2022.

Kort om tilskuddet

Det er satt av 500 000 kroner til frivillig aktivitet i bydelen.

Kriterier for å søke

Tiltak som du søker midler til, må oppfylle et av kriteriene.

 • Støtte til større arrangement eller gjennomføring av enkelttiltak som går utover organisasjonens løpende aktiviteter.
 • Støtte til dugnadsinitiativer for utbedring og forskjønnelse av nærmiljøet.
 • Støtte til gjennomføring av spesielle oppgaver som øker trivselen i nærmiljøet, og ikke prioriteres høyt nok til å bli utført innenfor ordinær kommunal drift. Eksempelvis planting av trær, rydding av områder, nabohjelp, opptredener og konserter.
 • Støtte til gjennomføring av samarbeidstiltak. Det kan gis støtte til tiltak som utvikler samarbeid for å læse felles oppgaver og etablere sosial kontakt.

Tiltaket må gjennomføres i bydelen og være åpen for bydelens befolkning. Midlene kan ikke brukes til drift.

Vi anbefaler at du leser gjennom retningslinjene for tildeling av frivillighetsmidler i Bydel Vestre Aker før du fyller ut søknaden.

Hvem kan søke

Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltstående personer som har tilknytning til bydelen, kan søke.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt innen søknadsfristen. Søknadene behandles av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen 17. mars 2022. Deretter oversendes komiteens innstilling til Bydelsutvalget hvor vedtak om fordeling av tilskuddsmidlene fattes i møte 24. mars 2022. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime.

 2. Motta svar

  Alle søkere får beskjed på e-post når vedtaket er fattet.

 3. Utbetaling av penger

  De som har fått innvilget midler, får disse utbetalt fortløpende etter at vedtaket er fattet.

 4. Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen 15. januar påfølgende år.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bva.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Benedikte Olafsen
Telefon: 92 24 67 54
E-post: benedikte.olafsen@bva.oslo.kommune.no