Frivillighetsmidler i Bydel St. Hanshaugen

Tilskuddet skal gjennom frivillig aktivitet være med på å skape gode opplevelser og bygge fellesskap for barn, unge og bydelens øvrige befolkning. I vedtatt budsjett 2024 er det satt av 500 000 kroner til frivillighetsmidler.

Frist for å søke

Søknadsfristen var 11. februar 2024. Det er ikke lenger mulig å søke.

Kriterier for å søke

 • Frivillige organisasjoner, lag og foreninger og enkeltpersoner.
 • Kommunalt virksomheter og bydelens tjenestesteder kan vurderes om prosjektet skal gjennomføres i hovedsak med frivillige.
 • Både søker, prosjektet og målgruppen må ha tilhørighet i Bydel St. Hanshaugen.
 • Mottok du frivillighetsmidler i 2023, må du ha levert rapport før du kan søke om midler i 2024.

Tiltak som du søker midler til må

 • gjennomføres og utløses dugnadsinnsats i bydelen
 • bidra til kulturopplevelser
 • fremme sosialt fellesskap og være tilgjengelig for bydelens befolkning
 • ikke brukes til drift
 • brukes til frivillige tiltak det året det søkes om midler

Retningslinjer

Retningslinjene gjelder både frivillighetsmidler og midler til kulturtiltak. Når du søker om frivillighetsmidler, er det den delen av retningslinjene som handler om frivillighetsmidler som gjelder.

Vi anbefaler du leser gjennom retningslinjene for å søke frivillighetsmidler (PDF) før du søker.

Kontaktinformasjon

Caroline Lerberg Jensen

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsskjema

  Søker du på vegne av en virksomhet eller et tjenestested i Oslo kommune? Fyll inn koststed og ressursnummer under punktet «Generelle kommentarer til budsjettet» i søknadsskjemaet.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknaden blir registrert

  Søknaden registreres og du får opp en kvittering på skjermen. I tillegg får du en kopi av den innsendte søknaden på e-postadressen du har oppgitt. Du kan også se innsendingene dine i Søknad og skjema.

 2. Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt innen søknadsfristen. Tildelingen av
  frivillighetsmidlene vil behandles i oppvekst-, familie og kulturkomiteen 13. mars og
  vedtas i bydelsutvalget 19. mars.

  Etter endelig fattet vedtak i bydelsutvalget, legges en vedtaksrapport over alle tildelte midler tilgjengelig på denne nettsiden.

 3. Du får svar

  Alle søkere får tilsendt svar (tildelingsbrev eller avslagsbrev) til sin digitale postkasse etter at bydelsutvalgets vedtak er fattet, i slutten av mars.

 4. Utbetaling av penger

  Midlene blir utbetalt i månedsskiftet mars/april.

  Oslo kommunes bankforbindelse krever at alle betalingsmottakere må være registrert med eget kontonummer.

Rapport og regnskap

Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet. Se retningslinjer (PDF) og vedtaksbrev for informasjon om rapportering og frist for innsending.

Legg gjerne ved bilder som er godkjent for publisering. Rapporteringen gjør du i Søknad og skjema.

Klage

Klagefrist på avslag eller tildelingssum er tre uker etter at du har fått svar fra oss. Klage sendes til postmottak@bsh.oslo.kommune.no.

Tildelinger