Frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker

Kort om tilskuddet

Frivillighetsmidlene skal stimulere til et bedre nærmiljø i Bydel Nordre Aker gjennom frivillig innsats og bærekraftig utvikling.

Frist for å søke

15. januar 2021.

Kriterier for å søke

Vi gir blant annet tilskudd til tiltak som:

 • skal stimulere til økt engasjement og fellesskap i Bydel Nordre Aker.
 • dokumenterer frivillig innsats, ulønnet engasjement og arbeid fra og for bydelens befolkning.
 • har som mål å forhindre utenforskap hos utsatte grupper.

Vi gir ikke støtte til nærings- eller næringsliknende virksomhet.

Fullstendige retningslinjer med alle krav og kriterier for å søke (PDF)

Hvem kan søke?

Organisasjoner, private stiftelser, kirker/trossamfunn, borettslag, sameier og enkeltpersoner som har sin hovedvekt av medlemmer og aktivitet i Nordre Aker kan søke.

  Slik søker du

  1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

   Søknadsskjema for frivillighetsmidler Bydel Nordre Aker.

   • Du må sende inn ett søknadsskjema per tiltak.

  Etter at du har sendt søknaden

  1. 1Slik behandling vi søknadene

   Bydelsutvalget vedtar størrelse på avsetning tiltaksmidler i forbindelse med behandling av budsjett hvert år.

  2. 2Når får du svar?

   Fordeling av tilskuddsmidler gjøres av bydelsutvalget i første kvartal i tilskuddsåret.

  3. 3Rapportering
   • Frist for rapportering på bruk av frivillighetsmidler er 15. desember søknadsåret. Fristen er endelig.
   • For tilskudd på 100 000 kroner eller mer, kreves revisorgodkjent regnskap. For øvrige tilskudd er det tilstrekkelig at regnskapet undertegnes med underskrift av organisasjonens leder og én person til. Organisasjonens ordinære regnskap skal ikke benyttes.
   • Organisasjoner som har mottatt midler til flere ulike tiltak må levere separate rapporter og regnskap for hvert enkelt av disse.
   • Tilskuddsmottaker må logge på Min side og registrere seg med tilhørende kontonummer. Regnskapskontoret vil få beskjed om at pengene skal overføres deres konto når rapport og regnskap er levert, og søkers kundeprofil i Oslo kommune er komplett.

   Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

  Klage

  Eventuell klage sendes Bydel Nordre Aker og må være innsendt senest tre uker etter at søker har mottatt underretning om vedtaket. Klageretten begrenser seg til påstand om feil eller mangelfull saksbehandling og ikke i forhold til det skjønn som er utvist. 

  Klagen sender du til epost postmottak@bna.oslo.kommune.no

  Kontaktinformasjon

  Louise Larsen Dahl
  Telefon: 400 00 051
  E-post: louise.larsen.dahl@bna.oslo.kommune.no