Den kulturelle spaserstokken

Frist for å søke

Søknadsfristen for sesongen 2023/24 er passert. Neste søknadsfrist er 1. februar 2024.

Kort om tilskuddet

Den kulturelle spaserstokken skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer, ved at det tilrettelegges for ulike typer tilbud på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Tilbudene skal være gratis for målgruppen. Tiltak som får støtte vil bli presentert i en katalog som distribueres til relevante virksomheter i Oslo. Tiltaket må gjennomføres i perioden 1. august 2023 - 31. juli 2024. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for å administrere egen turné og ha dialog med bestillere.

Kriterier og prioriteringer

Hvem kan søke?

Profesjonelle institusjoner eller enkeltaktører innen kunst- og kulturfeltet kan søke støtte.

Det kan gis tilskudd til

 • prosjekter av høy kvalitet
 • prosjekter som er nyskapende
 • prosjekter som er gratis, åpne og tilgjengelige for alle i målgruppen
 • prosjekter som er særlig rettet mot fremmedkulturelle seniorer

Det gis ikke tilskudd

 • som erstatning for annen offentlig finansiering
 • til investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling
 • til ordinær drift av institusjoner, organisasjoner eller annen virksomhet
 • til institusjon til innkjøp av kunst- og kulturopplevelser til egne beboere eller medlemmer
 • til publikum til finansiering av egen kunst- eller kulturopplevelse
 • til arrangementer som er gjennomført

Forskrift

Forskrift om tildeling av tilskudd til Den kulturelle spaserstokken.

Slik søker du

 1. Gjør klar nødvendige vedlegg

  • Prosjektbeskrivelse
   • Prosjektbeskrivelsen bør inneholde en kunstnerisk presentasjon av utøver/gruppe/kompani. Prosjektets tematikk, ambisjoner og historikk er andre elementer som kan inngå i beskrivelsen.
  • Pressebilde til katalogen (Tekniske spesifikasjoner: minst 300 dpi, 24 bit og langsiden bør være minimum 3000 pixel).
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Kulturetaten anbefaler at budsjettering av honorar er i henhold til bransjestandard gjeldende ved søknadstidspunkt. Fra 1. august 2022 er anbefalt honorarsats per formidlingsdag minst kr 5 342 kroner. Du kan lese mer om rammeavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Creo her.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i Søknad og skjema.

 2. Ettersending

  Hvis du trenger å ettersende informasjon, kan du gjøre dette ved å finne igjen søknaden i Søknad og skjema, og velge "Ettersend informasjon".

 3. Behandlingstid og svar

  Søknadene behandles av Kulturetaten, og direktøren fatter vedtaket i april/mai. Du vil bli varslet på e-post når vedtaksbrevet er sendt ut. Katalogene vil bli distribuert til institusjoner i Oslo i løpet av mai 2023.

 4. Send inn utbetalingsanmodning og attest

  For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn attest for skatt-og merverdiavgift. Først må du bestille attest for skatt-og merverdiavgift, så finner du igjen søknaden din i Søknad og skjema, og velger «Be om utbetaling». Du finner også informasjon om dette i vedtaksbrevet ditt.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra oss. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post tilskudd@kul.oslo.kommune.no.

Krav til rapportering

De som får midler må levere rapport og regnskap for bruken av midlene. Frist er senest seks uker etter at prosjektet er gjennomført.

Tildelinger

Kulturkatalog med tilbud for senior

Alle tiltakene som får støtte vil bli presentert i en katalog som sendes til institusjoner i Oslo.

De som ønsker å bestille tilbud fra katalogen må selv ta kontakt med utøvere/arrangører for bestilling.

NB! OPPSTART BESTILLINGER FOR 2023/24 ER SATT TIL TORSDAG 8. JUNI KL 10.

2023-2024: Se oppdatert informasjon og oversikt over kapasitet og tilgjengelighet

Kontaktinformasjon

Ingrid F. Danbolt

E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80