Støy fra vei og bane

Støy defineres gjerne som uønsket lyd eller lyd som kan være helseskadelig. Støy kan gi helseplager, redusert livskvalitet, søvnforstyrrelser og føre til økt stress i hverdagen. Det bor flest støyutsatte personer i sentrumsbydelene i Oslo grunnet høy befolkningstetthet kombinert med kort avstand mellom boliger og støykilder som trafikkerte ringveier, bygater, trikk, t-bane og jernbanetraséer.

Ny beregningsmetode estimerer færre støyutsatte

Oslo kommune har gjennomført støykartlegging hvert femte år siden 2006. Til kartleggingen av støysituasjonen i 2021 ble det innført en ny felleseuropeisk beregningsmetode (CNOSSOS). Det er EUs rammedirektiv for støy og forurensningsforskriften som fastsetter hvilken metode som skal benyttes. På grunn av forskjeller i metodene er ikke beregningsresultatet fra 2021 direkte sammenlignbart med tidligere støykartlegginger. Det er særlig store endringer knyttet til måten antall støyutsatte personer skal beregnes. Tidligere ble alle personer i en boligbygning koblet til det høyeste støynivået utenfor bygningen ved fasaden, og dette medførte et generelt overestimat i antall støyutsatte. Nå fordeles antall personer i større boligbygninger på varierende støynivå langs bygningsfasaden, noe som gir et mer korrekt resultat. Siden Oslo har et stort antall større boligbygninger har dette stor betydning for beregningsresultatet. Sammenligning av metodene viser for eksempel at den nye metoden reduserer andelen som er utsatt for veitrafikkstøy i 2021 fra 60 til 35 prosent, uten at støynivået er endret. Resultater fra tidligere år vises derfor ikke i tidsseriene over støyutsatte personer nedenfor.

Støyutsatte personer gjennom døgnet

Lden er en etablert indikator for støybelastning per døgn der det legges særlig vekt på ekstrabelastningen støy på kvelds- og nattestid utgjør. Støybelastning beregnes ut fra mengden støy langs fasaden til egen bolig. Personer i boliger der fasaden utsettes for støy over Lden 55 dB i løpet av døgnet kategoriseres som støyutsatte. Overstiger støyen Lden 65 dB er en særlig støyutsatt.

Den største støykilden i Oslo er veitrafikken. I 2021 var 35 prosent av Oslos befolkning utsatt for støy fra vei på mer enn Lden 55 dB. Av disse var 7 prosent utsatt for støy over Lden 65 dB og derved særlig støyutsatte. Samme år ble 6 prosent av befolkningen kategorisert som utsatt for støy fra bane, mens 2 prosent av disse var særlig støyutsatte.

Oslo kommunes statistikkbank

Støyutsatte personer om natten

Veitrafikken er også den største kilden til støy om natten. I 2021 ble 23 prosent av befolkningen i Oslo utsatt for veistøy om natten høyere enn 50 dB i gjennomsnitt. Andel personer utsatt for støy fra bane om natten var 5 prosent.

Oslo kommunes statistikkbank

Støyutsatte helse-, skole- og barnehagebygg

Veitrafikken er den største eksterne støykilden ved helse-, skole- og barnehagebygninger i Oslo. 638 slike bygninger var utsatt for støy fra vei på Lden 55-65 dB i 2021. I tillegg var 178 bygninger utsatt for støy høyere enn Lden 65 dB. Antall bygninger utsatt for støy fra bane på Lden 55-65 dB var 134, mens ytterligere 52 bygg var utsatt for banestøy høyere enn Lden 65 dB.

Oslo kommunes statistikkbank

Lenker

Handlingsplan mot støy - Oslo 2018-2023 (PDF 3,9MB)
Mer om støy: Tilskudd, regler, klage og dispensasjon
Sjekk støynivået der du bor i Kartbanken (Oslo kommune)