Tidligere utgaver av Oslospeilet

Oslospeilet 2021 – nummer 2 (PDF)

 • Uoppnåelig dyre boliger og fortetting. Et komplekst forhold
 • Kollektivtrafikken gjennom pandemien: Endrede mobilitetsbehov i ny normal?
 • Inntekt og flyttemønster i Oslo
 • Koronaflukt og andre flyttetendenser

Oslospeilet 2021 – nummer 1 (PDF)

 • Arbeidsledigheten gjennom ett år med korona – Hvordan har korona og smittevernstiltakene påvirket arbeidsledigheten i Oslo?
 • Forlater barnefamiliene Oslo?
 • Indikatorer for areal og transport i Oslo og Akershus – Er areal- og transportutviklingen i Oslo og Akershus i tråd med regional plan?
 • Tetthet og mangfold – Forholdet mellom nybygde boliger og sosialt mangfold i indre Oslo

Oslospeilet 2020 – nummer 3 (PDF)

 • Oslos befolkning 2020–2050
 • Osloungdom i koronatiden
 • Hvem sprang da klokka klang? Ungdom i Oslo sin deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter
 • Vanskeligstilte på boligmarkedet i Oslo

Oslospeilet 2020 – nummer 2 (PDF)

 • Fortsatt fallende fruktbarhet
 • Sheriffene i utelivsjungelen – En gjennomgang av Oslo kommunes bevilling- og kontrollpraksis for utelivet
 • Er noen barneskoler i Oslo mer foretrukket enn andre? Oppslutning og skolebytting i skoleinntaksområder i Oslo
 • Et sted som rives mellom stolhet og fordom – Kan områdeløft være løsningen?

Oslospeilet 2020 – nummer 1 (PDF)

 • Nye reisevaner: Oslofolk kjører mindre bil og færre eier egen bil
 • Hvordan er det å være 10-12 år i Groruddalen?
  Resultater fra Ungdata junior-undersøkelsen 2019
 • Ulik befolkning, ulike behov
  Om bydelenes fordelingssystem
 • Idrett står sterkt i Oslo – men hvorfor er ikke alle med?

Oslospeilet 2019 – nummer 3 (PDF)

 • Oslo – en støyende by?
 • Oslofolk strømmer til biblioteket
 • Personer med rusproblemer – hva vet vi om hvilke tjenester som gis?
 • Boligprisene i Oslo

Oslospeilet 2019 – nummer 2 (PDF)

 • Flest tjener fortsatt mest i vest
 • Bo- og flyttemotiver blant barnefamilier
 • Oslo og Akershus – Stadig tettere sammenvevd
 • Statlig bostøtte i storbyen

Oslospeilet 2019 – nummer 1 (PDF)

 • Eldre i Oslo
 • Helse- og omsorgstjenester til eldre i Oslo
 • Pårørendeinvolvering på sykehjem
 • Eldres trivsel i Oslo

Oslospeilet 2018 – nummer 3 (PDF 5MB)

 • Oslo blir varmere og våtere
 • Oslofolk støtter en mer klimavennlig by
 • Elektrisk by
  Persontransport på strøm – før, nå og i framtida
 • Avfall – Et klimaproblem der Oslo kan ha løsningen
 • Slik ble Oslo Europeisk miljøhovedstad i 2019
 • Den grønne byen

Oslospeilet 2018 – nummer 2

 • Lindeberg som bosted – seks år med områdeløft
 • Barn og unge på Grønland og Tøyen – trange innerom og risikable uterom
 • Økt barne- og ungdomskriminalitet
 • Fortsatt befolkningsvekst i Oslo
 • Flytteatferd i endring – flytting mellom Oslo og resten av landet

Oslospeilet 2018 – nummer 1

 • Helsestasjonstjenesten i Oslo
 • Helseutsatte barn og unge – utviklingstrekk i bydelene sett i lys av KOSTRA-tall om barnevern
 • Rusmiddelforgiftning i Oslo – om geografiske og sosiale forskjeller i antall tilfeller og tettere oppfølging av unge etter rusmiddelforgiftning
 • Ulykkesskader i Oslo
 • Utskrevet fra sykehus til kommunen – utviklingen i tilbudet til utskrivningsklare pasienter i Oslo 2007-2016 og effekten av samhandlingsreformen

Oslospeilet 2017 – nummer 2

 • Barnehusholdninger i Oslo
 • Økonomisk sosialhjelp blant barnefamilier i Oslo
 • Barnevern
 • Barnehagebruken i Oslo
 • Grunnskolepoeng og gjennomstrømming i videregående opplæring

Oslospeilet 2017 – nummer 1

 • Næringsutvikling i Oslo og Akershus
 • Næringsattraktivitet og innovasjon i Oslo og Akershus
 • Pendling i Osloområdet
 • Yrkesaktivitet i Oslo
 • Ansatte i Oslo kommune

Oslospeilet 2016 - nummer 3

 • Oslohelse i et 25-årsperspektiv
 • Bostedssegregasjon i Oslo gjennom 20 år
 • Trafikkutvikling i Oslo siste 25 år
 • Boliger og befolkning gjennom 65 år – botetthet og framtidig boligbehov

Oslospeilet 2016 – nummer 2

 • Den blågrønne byen
 • Kretsløpsbyen
 • Mot nullutslippsbyen?

Oslospeilet 2016 - nummer 1

 • Boligmassen i Oslo
 • Boligbygging gjennom fortetting og transformasjon
 • Befolkningsutviklingen i Oslo kommune
 • Flytting i Oslo blant godt voksne

Oslospeilet 2015 - nummer 2

 • Osloungdommen i tall – demografisk fordeling og overgang til voksenlivet
 • Gjennomføring av videregående opplæring
 • Barne- og ungdomskriminalitet
 • Sunn osloungdom? – Helserelatert atferd blant unge i Oslo

Oslospeilet 2015 - nummer 1

 • Luftkvaliteten i Oslo – status og tiltak
 • Vaksinasjonsdekning i Oslo
 • Befolkningsframskrivning 2016-2040
 • Boliganslag 2015 til 2040
 • Singelbyen Oslo

Oslospeilet 2014 - nummer 2

 • Klimagassutslipp i Oslo – status i dag
 • Hvor er det blitt av østkanten?
 • Hjerte- og karsykdommer i Oslo
 • Barneflyttinger – fra vugge til ransel

Oslospeilet 2014 - nummer 1

 • Befolkningsframskrivning 2015-2035
 • Fruktbarhet i Oslo før, nå og i fremtiden
 • Flytting i 2013 – flere flytter til Akershus
 • Boligbygging mot 2035
 • Hvor øker barnebefolkningen mest – og hvorfor? – Utvikling i barnebefolkningen i fire ulike delbydeler 2000-2013

Oslospeilet 2013 - nummer 1

 • Befolkningsframskrivning 2013-2030
 • Fruktbarheten i Oslo er på vei ned
 • Småbarn på flyttefot
 • Boligbygging i Oslo mot 2034: Hvor bygges det og hvor mange boliger?

Oslospeilet 2012 - nummer 3

 • Oslo uten grenser – Befolkningsvekst i Stor-Osloregionen siste 10 år og neste 10 år
 • Kriminalistetsutviklingen blant barn og ungdom i Oslo – flere positive trekk
 • Lungekreft i Oslo kommune
 • Oslo kommunes ansatte – en sammensatt arbeidsstokk

Oslospeilet 2012 - nummer 2

 • Omfanget av barnefattigdom i Oslo
 • Bruken av kontantstøtte på vei ned
 • Hvem er Oslos innvandrere?
 • Ny befolkningsfremskrivning for Oslo: Sterkere befolkningsvekst enn tidligere antatt

Oslospeilet 2012 - nummer 1

 • Osloskolen møter befolkningsvekst med rekordutbygging
 • 14 000 flere Osloborgere i 2011
 • Landbakgrunn og husholdningsstørrelse
 • Oslo – en segregert by?

Oslospeilet 2011 - nummer 4

 • Hvordan skal kollektivtransporten møte fremtidens transportbehov i Oslo
 • Høy befolkningsvekst fram til 2030 – hvor mange boliger må bygges?
 • Store inntektsforskjeller i Oslo
 • Hvordan dekkes bydelenes utgiftsbehov?

Oslospeilet 2011 - nummer 3

 • Er fruktbarheten i ferd med å stagnere?
 • Sterk nedgang i dødeligheten i Oslo
 • Forventet levealder i Oslo og refleksjoner rundt sosioøkonomiske indikatorer
 • Flyttemønsteret endrer Oslo
 • Stadig flere Osloborgere – og hva så?
 • Er det plass til alle som vil bo i Oslo?

Oslospeilet 2011 - nummer 2

 • Nesten 200 000 flere innbyggere i Oslo i 2030 enn i dag
 • Babyboomen fortsetter i Oslo
 • Studentbyen Oslo
 • En aldrende befolkning – litt mer om Oslos seniorer

Oslospeilet 2011 - nummer 1

 • Store aldersvariasjoner mellom Oslos bydeler og delbydeler
 • Stor flytteaktivitet i Bydel Bjerke
 • Færre dør i Oslo, men dødeligheten varierer mellom bydelene
 • En aldrende befolkning – mindre utfordring i Oslo enn for Norge?
 • Befolkningsprognoser – hvor godt treffer de?

Oslospeilet 2010 - nummer 3

 • Oslo – fra nasjonal smeltedigel til flerkulturell storby
 • Høy og forutsigbar flytting til Oslo
 • Innvandrernes etterkommere gjør det godt i arbeidslivet
 • Høy utdanning øker dine sjanser i arbeidslivet
 • Oslo kommune satser på barnehager

Oslospeilet 2010 - nummer 2

 • Sterk vekst i tallet på innenbys kollektivreiser i Oslo også i 2009
 • Sterk befolkningsvekst i Oslo også fremover
 • Oslo-kvinner føder barn som aldri før
 • Flere barn med tiltak i barnevernet i Oslo i 2009
 • Hvor mye og hvorfor øker uførepensjoneringen?
 • Sykefraværet for kommunalt ansatte i Oslo gikk opp i 2009

Oslospeilet 2010 - nummer 1

 • ”Oslo før og nå” - grunnskolen i Oslo i et hundreårsperspektiv
 • Fortsatt undersysselsetting av innvandrere i Oslo kommune
 • Sterk elevtallsvekst i den kommunale grunnskolen i Oslo siste år
 • Ny beregningsmetode gir et nytt bilde av klimagassutslipp i Oslo
 • Oslo kommunes frie inntekter økte med 1,3 mrd. kr i 2009
 • ”Oslo før og nå” – grunnskolen i Oslo i et hundreårsperspektiv