Sosialtjenestestatistikk

Sosiale tjenester har som formål å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet og forebygge sosiale problemer.

Tjenestene skal fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse, og kan bistå den enkelte med råd, veiledning og praktisk bistand, boligtiltak, aktiviserings- og kvalifiseringstiltak, bistand i forbindelse med rusavhengighet samt økonomisk sosialhjelp. Hjelpen skal medvirke til at den enkelte i størst mulig grad blir selvhjulpen.

Store deler av sosiale tjenester er i Oslo organisert som en del av NAV-kontorene i bydelene.

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en subsidiær ytelse som gis når alle andre muligheter er prøvd. Stønaden skal utmåles på grunnlag av en individuell vurdering av den enkeltes faktiske behov.

På begynnelsen av 1990-tallet mottok i gjennomsnitt om lag 12 000–13 000 mennesker sosialhjelp hver måned i Oslo. Dette antallet falt gradvis og har fra tusenårsskiftet ligger i gjennomsnitt på om lag 8 000–9 000 mottakere av sosialhjelp per måned, med noen svingninger fra år til år.

Etter en periode med nedgang i antall mottakere av sosialhjelp, økte antallet igjen i andre halvdel av 2022. Det samlete antallet mottakere av sosialhjelp i 2022 telte 20 599, en økning på 6 prosent fra året før.

En mottaker er en husholdning som kan bestå av en eller flere personer. Dersom vi teller med mottakerens eventuelle ektefelle/samboer og barn, nesten dobles antallet personer som bor i en husholdning som mottar sosialhjelp. Slik vil det samlede antallet berørte av sosialhjelp i 2022 nærme seg 40 000.

Økte priser på mat, strøm og husleie gjør at flere har behov for sosialhjelp. Økt arbeidsledighet har på sin side ingen statistisk målbar effekt på sosialhjelpen, ettersom mange som blir permitterte eller sagt opp fra sine arbeidsplasser har rett til andre offentlige ytelser og tiltak. Nylig bosatte flyktninger vil også normalt motta sosialhjelp i en periode da de sjeldent har andre kilder til livsopphold.

Nøkkeltall for økonomisk sosialhjelp i Oslo fra 2020 til 2022

Antall mottakere av sosialhjelp i løpet av året

 • 2020: 20 092
 • 2021: 19 466
 • 2022: 20 599

Antall mottakere under 30 år med utbetalt sosialhjelp i løpet av året

 • 2020: 5 160
 • 2021: 4 890
 • 2022: 4 859

Andel mottakere under 30 år av alle mottakere i løpet av året

 • 2020: 26 %
 • 2021: 25 %
 • 2022: 24 %

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp som har barn under 18 år, i løpet av året

 • 2020: 23 %
 • 2021: 25 %
 • 2022: 24 %

Antall barn under 18 år som bodde i husholdninger der foreldrene mottok sosialhjelp (forsørgeransvar > 50 prosent)

 • 2020: 7 981
 • 2021: 7 658
 • 2022: 8 472

Gjennomsnittlig antall mottakere av sosialhjelp per måned

 • 2020: 9 040
 • 2021: 8 641
 • 2022: 8 504

Gjennomsnittlig brutto utbetalt beløp per mottaker per måned

 • 2020: 12 753
 • 2021: 13 042
 • 2022: 14 583

Netto utbetalt økonomisk sosialhjelp i løpet av året (i millioner kroner)

 • 2020: 1 295,1
 • 2021: 1 289,9
 • 2022: 1 413,5

Kilde: VEL-DAP

Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) har til formål å fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Målgruppen er personer med nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensete ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven. Deltaker skal få tett og individuell oppfølging, og den vesentlige delen av programmet skal bestå av tiltak som direkte forventes å styrke deltakers muligheter for arbeid etter endt program. Programmet varer normalt i et år på fulltid, og kan forlenges med ytterligere opptil et år utover dette.

Antall deltakere, nye deltakere og avsluttede deltakere i KVP i Oslo, 2020–2022

Deltakere

 • 2020: 2219
 • 2021: 2102
 • 2022: 2150

Endring fra 2021-2022: 2 %

Nye deltakere

 • 2020: 584
 • 2021: 457
 • 2022: 745

Endring fra 2021-2022: 63 %

Deltakere som har avsluttet

 • 2020: 599
 • 2021: 751
 • 2022: 734

Endring fra 2021-2022: -2 %

Introduksjonsprogrammet for flyktninger

Introduksjonsprogrammet skal bidra til at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. Introduksjonsprogrammet er et lovfestet kvalifiseringsløp for nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år, samt deres familiegjenforente. Programmet inneholder blant annet opplæring i norsk og samfunnskunnskap samt arbeidspraksis. Antall deltakere økte i forbindelse med krigen i Syria på 2010-tallet og angrepet på Ukraina i 2022.

Antall deltakere i introduksjonsprogrammet per måned, januar 2008–desember 2022

Du finner flere tall i statistikkbanken.

Du kan lese mer om de sosiale tjenestene i årsrapport 2022 for sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, introduksjonsprogrammet og bostøtte (PDF).