Vann og vassdrag

Vannkvaliteten i hovedvassdragene er i dag ikke god nok. Hovedkildene til forurensing er avløpsnettet, avrenning fra veier og andre tette flater, samt akuttutslipp.

Vannkvaliteten i hovedvassdragene

Oslo har åtte hovedvassdrag - Alna, Frognerelva, Akerselva, Hovinbekken, Lysakerelva, Mærradalsbekken, Hoffselva og Ljanselva. Per i dag er det ingen av disse vassdragene som kan klassifiseres med «Svært god» vannkvalitet. Nærmest er Lysakerelva som klassifiseres med «God» vannkvalitet. De resterende vassdragene har enten «Moderat», «Dårlig» eller «Svært dårlig» vannkvalitet.

Oslo bruker bunndyrundersøkelser i tilstandsvurderingen. Dette er omfattende og tidkrevende undersøkelser. To til tre av hovedvassdragene undersøkes  hvert år. Det vil si at alle åtte hovedvassdrag undersøkes hvert tredje år. I 2019 ble det ikke gjennomført bunndyrundersøkelser i noen av vassdragene.

Bymiljoetaten


Tallene er oppgitt i EQR som betyr Ecological Quality Ratio - økologisk kvalitetskvotient på norsk. En EQR er kvotienten mellom en observert verdi for en parameter for et kvalitetselement, og verdien for naturtilstanden for samme parameter. Hele definisjonen av EQR finner du på vannportalen.no.

EQR deles inn i fem kategorier:

  • Svært god: >0,99 EQR
  • God: 0,87-0,99 EQR
  • Moderat: 0,75-0,87 EQR
  • Dårlig: 0,64-0,75 EQR
  • Svært dårlig: <0,64 EQR.

Drikkevannskvalitet i Oslo

Frem til 2009 var det kun drikkevann levert fra Skullerud vannbehandlingsanlegg som hadde tilfredsstillende vannkvalitet. Det gamle vannbehandlingsanlegget på Oset i Maridalen hadde tidvis for høyt fargetall (humusinnhold) og tidvis for lav pH.

I 2008/2009 ble nytt fullrenseanlegg på Oset tatt i bruk. Sammen med Skullerud vannbehandlingsanlegg ga det tilnærmet hele Oslos befolkning drikkevann fra vannbehandlingsanlegg som tilfredsstilte alle krav i drikkevannsforskriften.

Frem til  2012 var det 48 abonnenter i Sørkedalen som mottok vann med for høyt fargetall og tidvis for lav pH. Etter at Langlia vannbehandlingsanlegg ble tatt ut av ordinær vannforsyning mottar nå alle abonnenter i Sørkedalen drikkevann fra Oset vannbehandlingsanlegg. Nå mottar 100 prosent av Oslos befolkning drikkevann som tilfredsstiller alle krav i drikkevannsforskriften.   

Se også statistikk som viser vannproduksjon og forbruk i Oslo kommune. Vannproduksjonen er oppgitt i millioner m3 (- eller milliarder liter). Forbruket basert fra 1,januar påfølgende år.

Statistikkbanken

Se statistikk som viser vannproduksjon og forbruk i Oslo kommune. Vannproduksjonen er oppgitt i millioner m3 (- eller milliarder liter). Forbruket basert fra 1. januar påfølgende år.