Vann og vassdrag

Vannkvaliteten i hovedvassdragene er i dag ikke god nok. Hovedkildene til forurensing er avløpsnettet, avrenning fra veier og andre tette flater, samt akuttutslipp.

Vannkvaliteten i hovedvassdragene

Oslo har åtte hovedvassdrag - Alna, Frognerelva, Akerselva, Hovinbekken, Lysakerelva, Mærradalsbekken, Hoffselva og Ljanselva. Per i dag er det ingen av disse vassdragene som kan klassifiseres med «Svært god» vannkvalitet. Nærmest er Lysakerelva som klassifiseres med «God» vannkvalitet. De resterende vassdragene har enten «Moderat», «Dårlig» eller «Svært dårlig» vannkvalitet.

Oslo bruker bunndyrundersøkelser i tilstandsvurderingen. Dette er omfattende og tidkrevende undersøkelser. To til tre av hovedvassdragene undersøkes hvert år. Det vil si at alle åtte hovedvassdrag undersøkes hvert tredje år. I 2022 ble bunndyr undersøkt i Akerselva og Frognerelva.

Grafen viser utvikling i den økologiske og kjemiske tilstanden for hovedvassdrager i Oslo.

Tallene er oppgitt i EQR som betyr Ecological Quality Ratio - økologisk kvalitetskvotient på norsk. En EQR er kvotienten mellom en observert verdi for en parameter for et kvalitetselement, og verdien for naturtilstanden for samme parameter. Vassdragets EQR beskriver vannkvaliteten gjennom året.

EQR deles inn i fem kategorier:

  • Svært god: >0,99 EQR
  • God: 0,87-0,99 EQR
  • Moderat: 0,75-0,87 EQR
  • Dårlig: 0,64-0,75 EQR
  • Svært dårlig: <0,64 EQR

Statistikk om vannkvalitet

Vannproduksjon og -forbruk i Oslo

Grafen viser utvikling i vannproduksjon i Oslo.

Vannproduksjonen er oppgitt i millioner m3(- eller milliarder liter). Forbruket per innbygger er basert på folkemengden pr 1.1. påfølgende år. Forbruket pr. person er beregnet ekskl. vann solgt til nabokommuner, men unntak av 2009 som er inkludert Ski kommune. Kategorien ikke-registrert forbruk inkluderer også ca. 4 mill. m3 vannforbruk til driften av infrastrukturen for vann og avløp.

Statistikk om vannproduksjon og -forbruk i Oslo kommune

Relevante lenker

Hele definisjonen av EQR finner du på vannportalen.no