Vann og vassdrag

Vannkvaliteten i hovedvassdragene er i dag ikke god nok. Hovedkildene til forurensing er avløpsnettet, avrenning fra veier og andre tette flater, samt akuttutslipp.

Vannkvaliteten i hovedvassdragene

Oslo har åtte hovedvassdrag - Lysakerelva, Mærradalsbekken, Hoffselva, Frognerelva, Akerselva, Hovinbekken, Alna, og Ljanselva. Per i dag er det ingen av disse vassdragene som kan klassifiseres med «Svært god» vannkvalitet. Nærmest er Lysakerelva som klassifiseres med «God» vannkvalitet. De resterende vassdragene har enten «Moderat», «Dårlig» eller «Svært dårlig» vannkvalitet.

Oslo bruker bunndyrundersøkelser i tilstandsvurderingen. Dette er omfattende og tidkrevende undersøkelser. To til tre av hovedvassdragene undersøkes hvert år. Det vil si at alle åtte hovedvassdrag undersøkes hvert tredje år. I 2022 ble bunndyr undersøkt i Akerselva og Frognerelva.

Oslo kommunes statistikkbank

Tallene er oppgitt i EQR som betyr Ecological Quality Ratio - økologisk kvalitetskvotient på norsk. En EQR er kvotienten mellom en observert verdi for en parameter for et kvalitetselement, og verdien for naturtilstanden for samme parameter. Vassdragets EQR beskriver vannkvaliteten gjennom året.

EQR deles inn i fem kategorier:

  • Svært god: >0,99 EQR
  • God: 0,87-0,99 EQR
  • Moderat: 0,75-0,87 EQR
  • Dårlig: 0,64-0,75 EQR
  • Svært dårlig: <0,64 EQR

Se tallgrunnlaget for vannkvalitet i hovedvassdragene i Oslo i Statistikkbanken

Vannkvalitet per vassdrag

Sørkedalsvassdraget er det nest største vassdraget i Oslo. Kilden er området Heggelivann og Storflåtan og det renner ut i Lysakerfjorden. Fra Bogstadvannet heter vassdraget Lysakerelva. Lysakerelva er det eneste vassdraget kategorisert som å ha «god» vannkvalitet i Oslo. Siste måling var i 2018.

Oslo kommunes statistikkbank

Se tallgrunnlaget for vannkvalitet i Lysakerelva i Statistikkbanken

Mærradalsbekken er 5,3 km lang. Kilden er i Voksenlia og den møter fjorden ved Bestum. Vannkvaliteten i Mærradalsbekken har ligget på grensen mellom «moderat» og «dårlig» siden 2011, men ved siste måling i 2020 ble den kategorisert som «svært dårlig».

Oslo kommunes statistikkbank

Se tallgrunnlaget for vannkvalitet i Mærradalsbekken i Statistikkbanken

Hoffselva er 10 km lang, starter ved Tryvannshøgda og munner ut i Bestumkilen. Vannkvaliteten i Hoffselva har variert mellom «svært dårlig» og «dårlig» siden 2012. Ved siste måling i 2020 ble den kategorisert som «svært dårlig».

Oslo kommunes statistikkbank

Se tallgrunnlaget for vannkvalitet i Hoffselva i Statistikkbanken

Frognerelva er 7 km lang, har sin kilde i Åklungen ved Ullevålseter og renner ut i Frognerkilen. Vannkvaliteten i Frognerelva har variert mellom «svært dårlig» og «dårlig» i alle målinger siden 2009. Ved siste måling i 2022 var tilstanden kategorisert som «dårlig».

Oslo kommunes statistikkbank

Se tallgrunnlaget for vannkvalitet i Frognerelva i Statistikkbanken

Akerselva er nederste del av Oslos største vassdrag, Nordmarkavassdraget. Elva har sin kilde ved Ølja i Jevnaker og munner ut i Bjørvika. Vannkvaliteten i Akerselva har variert mellom «svært dårlig» og «dårlig» siden 2010. Ved siste måling i 2022 var vannkvaliteten «svært dårlig».

Oslo kommunes statistikkbank

Se tallgrunnlaget for vannkvalitet i Akerselva i Statistikkbanken

Hovinbekken er 8,5 km lang, har sin kilde i Lillomarka ved Linderudkollen og renner ut nederst i Akerselva. Vannkvaliteten i Hovinbekken har siden 2010 vært kategorisert som «svært dårlig». Den siste målingen i 2020 var den dårligste så langt.

Oslo kommunes statistikkbank

Se tallgrunnlaget for vannkvalitet i Hovinbekken i Statistikkbanken

Alna er 15 km lang og er Oslos lengste vassdrag i bysonen. Elva starter ved Ammerud og utløpet er ved Kongshavn. Vannkvaliteten i Alna har helt siden 2009 vært klassifisert som «svært dårlig», og den siste målingen i 2021 var den dårligste så langt.

Oslo kommunes statistikkbank

Se tallgrunnlaget for vannkvalitet i Alnaelva i Statistikkbanken

Ljanselva er 13 km lang. Hovedkilden er Lutvann og utløpet er i Fiskvollbukta. Vannkvaliteten i Ljanselva har blitt gradvis verre siden 2012 og er ved siste måling i 2021 kategorisert som «svært dårlig».

Oslo kommunes statistikkbank

Se tallgrunnlaget for vannkvalitet i Ljanselva i Statistikkbanken

Vannproduksjon og -forbruk i Oslo

Oslo kommunes statistikkbank

Vannproduksjonen er oppgitt i millioner m3(- eller milliarder liter). Forbruket per innbygger er basert på folkemengden pr 1.1. påfølgende år. Forbruket pr. person er beregnet ekskl. vann solgt til nabokommuner, men unntak av 2009 som er inkludert Ski kommune. Kategorien ikke-registrert forbruk inkluderer også ca. 4 mill. m3 vannforbruk til driften av infrastrukturen for vann og avløp.

Se tallgrunnlaget for vannproduksjon og -forbruk i Oslo kommune i Statistikkbanken

Relevante lenker

Hele definisjonen av EQR finner du på vannportalen.no