Befolkningens landbakgrunn

Ved inngangen til 2022 bodde det 236 682 personer med en annen landbakgrunn enn norsk i Oslo. Denne gruppen består per definisjon innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og omtales som innvandrerbefolkningen.

Innvandrerbefolkningen utgjorde på dette tidspunktet 33,8 prosent av byens folkemengde. Ved inngangen til 2004, utgjorde innvandrerbefolkningen bare 22 prosent av folkemengden. En stor del av Oslos befolkningsvekst i disse årene skyldes inn­vand­ring, og da spesielt en økning i arbeids­inn­vandringen.

Ved inngangen til 2022 utgjorde personer med bakgrunn fra Asia 39,4 prosent av byens inn­vand­rerbefolkning, mens 18,2 prosent hadde afrikansk bakgrunn. Personer med europeisk land­bak­grunn (utenom norsk) utgjorde 37,4 prosent av innvandrerbefolkningen.

Enkeltlandene som er sterkest representert i innvandrerbefolkningen ved inngangen til 2022 er:

  • Pakistan: 22 379 personer
  • Somalia: 17 110 personer
  • Polen: 16 207 personer
  • Sverige: 11 430 personer

59 000, eller nesten en fjerdedel av innvandrerbefolkningen, er født i Norge av to inn­vandrerforeldre. Resten, nesten 178 000, selv har innvandret. Av disse har vel 70 000 inn­vandret til Norge etter 2009. Denne gruppen, med botid i Norge på 12 år eller mindre, utgjør 39,4 prosent av byens innvandrerbefolkning.

Innvandrerbefolkningen er ujevnt fordelt i byen. I bydelene Stovner, Søndre Nordstrand og Alna har over halvparten av befolkningen innvandrerbakgrunn. Bydelene med lavest andel med innvandrerbakgrunn er Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand, alle med andel på vel 18 prosent.

Se statistikk over befolkning etter landbakgrunn