Klimastatistikk

Oslo har hatt betydelige reduksjoner i klimagassutslipp de siste årene. Målet er å bli tilnærmet utslippsfri i 2030.

Klimagassutslippene i Oslo går ned

De samlede utslippene av klimagasser har gått ned siden 2013. Oslo kommunes mål om 95 prosent utslippsreduksjon ble vedtatt i år 2016. Målet gjelder for hele Oslo by og ikke bare kommunens egen virksomhet.

Årlig klimaregnskap for Oslo kommune

Klimagassutslippene fra veitrafikk er redusert med nesten 30 prosent siden 2009. Utslippsreduksjonene er en følge av økt elbilandel, økt innblanding av biodrivstoff og fornyet bilpark. Veitrafikk er likevel sektoren med de største utslippene i Oslo, og i 2022 sto veitrafikk for over 50 prosent av alle klimagassutslippene i byen.

Energiforsyning utgjorde den nest største utslippskilden, med 25 prosent i 2022. Disse utslippene kommer fra avfallsforbrenningsanleggene på Klemetsrud og Haraldrud, som utnytter spillvarme for å produsere fjernvarme.

Klimaindikatorene viser utviklingen

Utslippsstatistikken til Miljødirektoratet publiseres hvert år, et år i etterkant. Klimaetaten i Oslo kommune samler og publiserer klimaindikatorer for å kunne vurdere hvordan klimagassutslippene vil utvikle seg frem mot neste publisering av utslippsstatistikk, samt hvordan tiltak og virkemidler påvirker utslippene.

Klimaindikatorene baseres på statistikk fra en rekke virksomheter. Indikatorene publiseres tre ganger i året i rapportene til Klimabarometeret, i tillegg til en grafisk fremstilling av statistikken på KlimaOslo.no.

Utslipp fra veitrafikken

Klimabarometeret viser at stadig flere av de nyregistrerte personbilene i Oslo er elbiler. Dette inkluderer ikke hybridbiler. Andel elvarebiler og elektriske lastebiler i nybilsalget øker også.

Når en ser på passeringer gjennom bomringen i Oslo, er også andel elbiler økende. Dette viser at flere velger elbilen når de skal kjøre i Oslo.

De fleste andre indikatorer i Klimabarometeret viser enten en stabil tendens eller en reduksjon i klimagassutslipp fra andre sektorer.

Oslo kommunes virksomheter kutter utslipp

En el-gravemaskin på jobb i en gate på Vålerenga.
Oslo kommune gjennomfører tiltak for å redusere klimagassutslippene fra kommunens egne virksomheter. Her brukes en utslippsfri el-graver på Vålerenga. Bilde: Oslo kommune

Rapportering fra virksomhetene viser at de totale klimagassutslippene har blitt redusert med 88 prosent i perioden 2012 til 2022.

Transportkjøretøyer og drift av anleggsmaskiner utgjør den største delen av klimagassutslippene fra kommunens virksomheter.

Kommunen reduserer energiforbruket i bygg

Rapporteringen viser at energiforbruket i virksomhetens bygg har gått ned fra 480 GWh til 422
GWh i perioden 2012 til 2022, noe som tilsvarer om lag 12 prosent.

Forbrukstallene for energibruk i bygg inneholder også noe energibruk til lading av elbiler da enkelte virksomheter ikke har egne målere for energibruk til ladepunktene. Det antas derfor at totalt energiforbruk og energiforbruk per kvadratmeter er redusert mer over perioden enn figurene i lenken under viser.

Relevante lenker